Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.4 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 14 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 6 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar ūdensvada tīklu pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Augšielā ielā 1 (37. grupa, 172. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 960,44 EUR (deviņi simti sešdesmit euro, četrdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar SIA „FOREVERS” ražotnes jaunbūvi Rīgā, Granīta ielā 9A, Granīta ielā b/n, Radžu ielā 15 (121. grupa, 2587., 2585., 4154. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 27, 28 cm, 5 priedes ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 5 lapegles ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 21, 28 cm, 57 bērzus ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 18, 18, 18, 18, 18 (celma caurmērs 26 cm), 20, 20, 21, 21, 20/16, 20/20, 21/15, 22, 22, 22/16, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 29/23/22, 30, 30, 32, 32, 32, 35, 28, 38, 39/38, 44, 52 cm, 29 apses ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/18, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 27/23, 28, 32, 34, 34/22, 33, 33, 38 cm, 6 blīgznas ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 17/16 (celma caurmērs 32 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23/14/14 cm Rīgā, Granīta ielā 9A, Granīta ielā b/n, Radžu ielā 15 (121. grupa, 2587., 2585., 4154. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 11904,37 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti četri euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.02.2016. līdz 22.02.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 ošu ø 24, 21/33 cm ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.02.2016. Ne vēlāk kā līdz 08.02.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.02.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Kronvalda bulvāra 9 žoga, ielas pusē);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 08.02.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par koku Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts) ciršanas plānoto finansēšanu;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2016.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar veikalu izbūvi Rīgā, Kooperatīva ielā 1 (93. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2016.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Mazajā Loka ielā 9 (80. grupa, 2236. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2016.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Pleskodāles ielā 17 (81. grupa, 391. grunts) un Pleskodāles ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 10. grunts), pie Pleskodāles ielas 17

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 1 egli ø 27 cm Rīgā, Pleskodāles ielā 17 (81. grupa, 391. grunts);
   1.2. 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Pleskodāles ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 10. grunts), pie Pleskodāles ielas 17;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 682,98 EUR (seši simti astoņdesmit divi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Valdlauču ielā 2 (119. grupa, 2083. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.02.2016.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts), Rīgā, Akāciju ielā b/n (93. grupa, 2142. grunts) un Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2016.

9. Par koka ciršanu saistībā ar privātmājas un piebraucamā ceļa būvniecību Rīgā, Āmu ielā 1A (120. grupa, 1266. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Āmu ielā 1A (120. grupa, 1266. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 115,25 EUR (viens simts piecpadsmit euro, divdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par koka ciršanu saistībā ar veikala „SUPERNETTO” piegādes zonas pārbūvi Rīgā, Stirnu ielā 31 (70. grupa, 971. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 26 cm Rīgā, Stirnu ielā 31 (70. grupa, 971. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Paegļu ielā 5 (120. grupa, 2593. grunts) un Rīgā, Stāvvadu ielā b/n (120. grupa, 2613. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2016.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2016.

13. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto pievedceļa no Ezermalas ielas uz zemesgabalu ar kadastra Nr. 0100 084 2030 izbūvi Rīgā, Ezermalas ielā 34A (84. grupa, 335. grunts), Ezermalas ielā 34E (84. grupa, 336. grunts), Ezermalas ielā 34D (84. grupa, 405. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 084 0342

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 7 bērzus ø 44, 40, 49, 46, 33, 39, 48 cm, 2 ozolus ø 27, 22 cm un 1 liepu ø 33 cm Rīgā, Ezermalas ielā 34E (84. grupa, 336. grunts);
   1.2. 1 bērzu ø 26 cm un 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Ezermalas ielā 34A (84. grupa, 335. grunts);
   1.3. 2 bērzus ø 47, 37 cm Rīgā, Ezermalas ielā 34D (84. grupa, 405. grunts);
   1.4. 5 liepas ø 39, 45, 39, 33, 39 cm un 2 egles ø 30, 27 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 084 0342;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2509,96 EUR (divi tūkstoši pieci simti deviņi euro, deviņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

14. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar projektu „Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšana Rīgā”

Nolemj:

 1. no 09.02.2016. līdz 22.02.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto:
   1.1. 2 vītolu ø 19/18, 17 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 3. līnijā (96. grupa, 128. grunts);
   1.2. 3 vītolu ø 31/31/38, 46/43, 70 cm un 8 ievu ø 19/22, 24, 17/22, 22, 13/17, 18/21, 21, 27 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts);
   1.3. 2 zirgkastaņu ø 31/54/40/55, 80/50 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. līnijā 17 (96. grupa, 64. grunts);
   1.4. 2 robīniju ø 36, 32 cm un 2 zirgkastaņu ø 42, 44 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 2. šķērslīnijā (96. grupa, 156. grunts);
   1.5. 1 bērza ø 25 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 126. grunts);
   1.6. 5 robīniju ø 33, 30, 26, 20, 36/41 cm, 1 melnalkšņa ø 30 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 1 (96. grupa, 172. grunts);
   1.7. 4 kļavu ø 26, 18 (celma caurmērs 20 cm), 24, 29 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 3 (96. grupa, 72. grunts);
   1.8. 3 ievu ø 17 (celma caurmērs ø 22 cm), 22, 15 (celma caurmērs ø 20 cm) cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā (96. grupa, 195. grunts);
   1.9. 3 apšu ø 18 (celma caurmērs 24cm), 23, 23 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 143. grunts);
   1.10. 7 vītolu ø 40/44/38, 29/37, 55, 36, 62, 46/60, 56/71/40 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5C (96. grupa, 2002. grunts);
   1.11. 13 vītolu ø 40/15, 35/45/20, 25/20, 25, 30, 25, 20, 20, 25/25/25, 25/30, 30, 20/25/30, 35 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2009;
   1.12. 30 vītolu ø 30, 25, 25/25, 20/25, 20, 30, 25/30/30/35, 25, 25, 20, 45, 35, 20, 30/20/25/25, 59, 68, 48, 34, 45, 26, 31, 64, 67, 81, 113, 65, 20/19/20, 35/30, 45, 60 cm, 7 kļavu ø 20, 65, 18/21, 47, 59, 16 (celma caurmērs 24 cm), 25cm, 6 bērzu ø 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 29, 30, 26, 22 cm, 3 apšu ø 19 (celma caurmērs ø 23 cm), 29, 28 cm, 1 ošlapu kļavas ø 45 cm, 1 zirgkastaņas ø 24 cm, 1 liepas ø 18 (celma caurmērs ø 22 cm) cm, 1 robīnijas ø 36 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2016;
   1.13. 1 vītola ø 27 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0007;
   1.14. 4 bērzu ø 12 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs ø 21 cm), 20, 20 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0089;
   1.15. 2 kļavu ø 34, 24/23/22/21 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0127;
   1.16. 2 bērzu ø 44, 20 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 9999;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.02.2016. Ne vēlāk kā līdz 08.02.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.02.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0324, pie Dārziņu 27. līnijas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 papeles ø 18/19 (celma caurmērs 42 cm), 35, 40, 45 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0324, pie Dārziņu 27. līnijas 4;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 31 (22. grupa, 73. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.03.2016.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Gaismas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 42. grunts), pret Gaismas ielu 35, 39

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 20 cm, 1 blīgznu ø 24 cm Rīgā, Gaismas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 42. grunts), pret Gaismas ielu 35, 39;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā b/n (87. grupa, 198. grunts), Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 087 2048, Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā b/n (87. grupa, 197. grunts), Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai:
   1.1. 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā b/n (87. grupa, 198. grunts);
   1.2. 3 kļavas ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20 cm un 1 robīniju ø 20 cm Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā b/n (87. grupa, 197. grunts);
   1.3. 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm) un 4 robīnijas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 087 2048;
   1.4. 4 kļavas ø 31/27, 30, 42, 50 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts).

6. Par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 10A (89. grupa, 164. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 42 cm Rīgā, Biķernieku ielā 10A (89. grupa, 164. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.