Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.40 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 2 pārkāpuma izskatīšana;
  • 4 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Telts ielā 1 (74. grupa, 614. grunts)
Adresāts: SIA „Vaiņodes Krasti”, SIA „ZM Development”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.10.2014.;
līdz 14.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā rakstisku viedokli par apsekošanas laikā konstatēto - 1 kļavas ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Telts ielā 1 (74. grupa, 614. grunts) nociršanu un pierādījumus, kas pamato, ka dabā vairs neeksistējošā 1 kļava ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm) auto avārijas rezultātā ir nolūzusi, un pierādījumus, kas izraisījis minēto auto avāriju;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koku ciršana Rīgā, Valtaiķu ielā 22 (99. grupa, 2125. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 7 melnalkšņu ar celma caurmēriem 36, 35, 44, 36, 36, 38, 38 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 22 (99. grupa, 2125. grunts) patvaļīgu nociršanu 1161,05 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit viens euro, pieci centi).

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” projektēšana Rīgā, Meža prospektā 1, Ezermalas ielā 44A (94. grupa, 267. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 6 priedes ø 35, 38, 50, 58, 67, 69 cm, 1 sarkano ozolu ø 21/21 cm, 2 melnalkšņus ø 17/16, 21 cm, 2 kļavas ø 20, 61 cm Rīgā, Meža prospektā 1, Ezermalas ielā 44A (94. grupa, 267. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Pašapkalpošanās automazgātavas projektēšana Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 6665. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 11/13/14 (celma caurmērs 32 cm), 20 cm, 1 priedi ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 6665. grunts);
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 4 liepas ø 22, 30, 40, 22/22/20 cm, 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 6665. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1515,36 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecpadsmit euro, trīsdesmit seši centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts)
Adresāts: Atvasināta publiska persona Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.11.2014.;
līdz 31.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes stāvu potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu par koka ciršanu bijušā sporta kompleksa rekonstrukcijai par dzīvojamo māju ar publiska rakstura telpām projektēšanai Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: SIA „Property Innovators”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2014.;
par 1 oša ø 48 cm Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 28.10.2014. līdz 10.11.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 21.10.2014. Ne vēlāk kā līdz 27.10.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koka ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 27.10.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotām koka;
koka ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 27.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes izbūves potenciālo ietekmi uz vidi un koku Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Bolderājā, Rīgā, Miglas ielas sarkanajās līnijās (101. grupa, 9002. grunts), pie ēkas Nr. 1
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 72 cm un 1 liepu ø 64 cm Rīgā, Miglas ielas sarkanajās līnijās (101. grupa, 9002. grunts), pie ēkas Nr. 1;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1161,06 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit viens euro, seši centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas organizēšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa,73. grunts) un administratīvā akta atkārtotu termiņa pagarināšanu
Adresāts: Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2014.;
par 1 gobas ø 71 cm Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa, 73. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 28.10.2014. līdz 10.11.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 28.10.2014. Ne vēlāk kā līdz 27.10.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koka ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 27.10.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotā koka;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 20 (20. grupa, 121. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu bērza ciršanai Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 20 (20. grupa, 121. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

3. Koka ciršana Rīgā, Eksporta ielā 15 (12. grupa, 149. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
atļaut cirst 1 nokaltušu zirgkastaņu ø 41 cm Rīgā, Eksporta ielā 15 (12. grupa, 149. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Apuzes ielā 28 (81. grupa, 334. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.11.2014.;
līdz 04.11.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 28 (81. grupa, 334. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koku ciršana Rīgā, Cēres ielā 90 (106. grupa, 241. grunts) un Cēres ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 9016. grunts), pie ēkas Nr. 88
Nolemj:

atļaut cirst 2 bērzus ø 36, 35 cm Rīgā, Cēres ielā 90 (106. grupa, 241. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 161,64 EUR (viens simts sešdesmit viens euro, sešdesmit četri centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts)
Adresāts: SIA „Baltus”, SIA „Baltus” pilnvarotajai personai Jānim Glāzniekam

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm un 1 balto apsi ø 121 cm Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts);
atļaut cirst 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Dumbrāja ielā 31 (93. grupa, 348. grunts) un Dumbrāja ielā b/n (93. grupa, 810, 811. grunts)
Adresāts: SIA „Residential services”

Nolemj:
1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Dumbrāja ielā b/n (93. grupa, 810. grunts), pie ēkas Anniņmuižas bulvārī 4;
1 bērzu ø 53 cm, 1 divstumbra bērzu ø 29/38 cm Rīgā, Dumbrāja ielā b/n (93. grupa, 810. grunts), pret ēku Anniņmuižas bulvārī 41;
1 trīsstumbra osi ø 33/28/38 cm Rīgā, Dumbrāja ielā 31 (93. grupa, 348. grunts), starp ēkām Anniņmuižas bulvārī 41 un Anniņmuižas bulvārī 43 ciršanu, sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

8. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Kandavas ielā 8 k-7 un Kandavas ielā 8 k-6 (64. grupa, 2035., 2081. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Kurzeme”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2014.;
līdz 11.11.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamiem īpašumiem zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku Rīgā, Kandavas ielā 8 k-7 (64. grupa, 2035. grunts) un koku Rīgā, Kandavas ielā 8 k-6 (64. grupa, 2081. grunts) ciršanu;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koka ciršana Rīgā, Sidraba ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9003. grunts), pret ēku Nr. 3
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde, Elga Paukšēna

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Sidraba ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9003. grunts), pret ēku Nr. 3;
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Ventspils ielā 47 (75. grupa, 297. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.11.2014.;
līdz 04.11.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu otra zemes īpašnieka vārdā par 3 egļu ø 28, 20, 25 cm un 1 zirgkastaņas ø 46 cm ciršanu un būveksperta slēdzienu par minēto koku ietekmi uz ēku Rīgā, Ventspils ielā 47 (75. grupa, 297. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

11. Koka ciršana Rīgā, Viesītes ielā 5 (53. grupa, 184. grunts)

Nolemj:
atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 63 cm Rīgā, Viesītes ielā 5 (53. grupa, 184. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 57,37 EUR (piecdesmit septiņi euro, trīsdesmit septiņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Spulgas ielā 2C (107. grupa, 96. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.10.2014.;
pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Sliežu ielā 29 (15. grupa, 2022. grunts)
Adresāts: SIA „SM serviss”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.11.2014.;
līdz 31.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 liepas ø 56 cm ietekmi uz inženierkomunikācijām Rīgā, Sliežu ielā 29 (15. grupa, 2022. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

14. Koku ciršana Rīgā, Lubānas ielā 100 (121. grupa, 1035. grunts), Pļavnieku kapsētas teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 37 cm Rīgā, Lubānas ielā 100 (121. grupa, 1035. grunts), Pļavnieku kapsētas teritorijā, kapavietā Nr. 21-7-27;
atļaut cirst 1 priedi ø 36 cm Rīgā, Lubānas ielā 100 (121. grupa, 1035. grunts), Pļavnieku kapsētas teritorijā, kapavietā Nr. 28-15-30;
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Koka ciršana Rīgā, Lejas ielā 5 (25. grupa, 102. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Centrs” labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Lejas ielā 5 (25. grupa, 102. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.