Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.40 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 18 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 21 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Augļu ielā b/n (58. grupa, 95. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 35, 30 cm, 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Augļu ielā b/n (58. grupa, 95. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 964,71 EUR (deviņi simti sešdesmit četri euro, septiņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar pašapkalpošanās automazgātavas izbūvi Rīgā, Dammes ielā 46 (80. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2015.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunsaules ielā 1 (65. grupa, 77. grunts) saistībā ar telefona centrāles pārbūvi par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2015.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts), pie Jūrkalnes ielas 11 saistībā ar ūdensvada pievada pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Jūrkalnes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts), pie Jūrkalnes ielas 11, kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 166,48 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi Rīgā, Jūrmalas gatvē, posmā no Imantas 1. līnijas līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2015.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 13 (59. grupa, 188. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 03.11.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā papildus informāciju pazemes autostāvvietas izbūves risinājumam, pievienojot pazemes autostāvvietas šķērsgriezumu, un iesniegt koriģētu ģenerālplāna skici ar norādītām pazemes autostāvvietas izbūves robežām un ar plānotās būvniecības risinājumu Rīgā, Sabiles ielā 13 (59. grupa, 188. grunts), neparedzot saglabājamo koku vainaga projekcijas zonā būvdarbus, kā arī atzīmēt ģenerālplānā dabā esošos cirst paredzētos kokus – 1 kļavu ø 84 cm, 1 gobu ø 61 cm.

7. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto siltumtrases pārbūvi Rīgā, Zalves ielā 44A (76. grupa, 247. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 0104, pie ēkas Stendes ielā 1 k-3

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 bērzu ø 43 cm, 1 kļavu ø 31 cm Rīgā, Zalves ielā 44A (76. grupa, 247. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 2 liepas ø 31, 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 0104, pie Stendes ielas 1 k-3 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 968,97 EUR (deviņi simti sešdesmit astoņi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 45C (75. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2015.;
 2. lūgt iesniedzējus līdz 27.10.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici ar plānotās būvniecības risinājumu Rīgā, Ventspils ielā 45C (75. grupa, 2062. grunts), neparedzot saglabājamā koka vainaga projekcijas zonā būvdarbus.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts)

Nolemj:

 1. organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts);
 2. lūgt iesniedzēju līdz 02.11.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par koku Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts) ciršanas plānoto finansēšanu;
 3. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2015.

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavmalas ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 275. grunts), Daugavmalas ielā b/n (125. grupa, 330. grunts), pie Taisnās ielas un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 10.11.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā tiesiskā valdītāja piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Daugavmalas ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 275. grunts), Daugavmalas ielā b/n (125. grupa, 330. grunts), pie Taisnās ielas.

11. Par koka ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Rencēnu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9000. grunts), pie Krustpils ielas 35A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 26/12 cm Rīgā, Rencēnu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9000. grunts), pie Krustpils ielas 35A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 124 (28. grupa, 6. grunts), pie Brīvības ielas 126A, papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.11.2015. līdz 24.11.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 liepu ø 29, 32, 33 cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 124 (28. grupa, 6. grunts), pie Brīvības ielas 126A;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 09.11.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.11.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Brīvības ielas 126A ēkas, Brīvības ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2015.

13. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.08.2015. lēmuma (protokols Nr. 33., 1.2.4. §) „Par koku ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta b/n un Visbijas prospektā b/n (94. grupa, 2026. grunts), pie Visbijas prospekta 11” atcelšanu daļā un koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta b/n

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.08.2015. lēmumu (protokols Nr. 33., 1.2.4. §) „Par koku ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta b/n un Visbijas prospektā b/n (94. grupa, 2026. grunts), pie Visbijas prospekta 11” daļā, ar kuru atļauts cirst 2 liepas ø 31, 25 cm Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts) pie Visbijas prospekta b/n pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas un, kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un daļā ar kuru uzlikts par pienākumu apmāksāt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 956,17 EUR (deviņi simti piecdesmit seši euro, septiņpadsmit centi) un daļā, ar kuru uzlikts par pienākumu zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 31, 25 cm Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta b/n teritorijas kopšanas nolūkā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 liepu ø 31, 25 cm Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta b/n ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. pirms 2 liepu ø 31, 25 cm Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta b/n ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
 5. atstāt negrozītu Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.08.2015. lēmumu (protokols Nr. 33., 1.2.4. §) „Par koku ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta b/n un Visbijas prospektā b/n (94. grupa, 2026. grunts), pie Visbijas prospekta 11” daļā, ar kuru:
   5.1. atļauts cirst 2 liepas ø 26, 30 cm Rīgā, Visbijas prospektā b/n (94. grupa, 2026. grunts), pie Visbijas prospekta 11 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   5.2. noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 liepu ø 26, 30 cm Rīgā, Visbijas prospektā b/n (94. grupa, 2026. grunts), pie Visbijas prospekta 11 ciršanu 478,09 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, deviņi centi);
   5.3. noteikts, ka zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 liepu ø 26, 30 cm Rīgā, Visbijas prospektā b/n (94. grupa, 2026. grunts), pie Visbijas prospekta 11 ciršanu atlīdzināmi līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

14. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto gaisvadu elektropārvades līnijas pārbūvi Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 82 (90. grupa, 11. grunts), Kokneses prospektā 1 k-24 (90. grupa, 132. grunts) un Rīgā, Kokneses prospekta sarkanajās līnijās (84. grupa, 57. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 4 bērzus ø 14 cm (celma caurmērs 26 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 24, 32/56/39/27 cm un 1 kļavu ø 54/31/42 cm Rīgā, Kokneses prospektā 1 k-24 (90. grupa, 132. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 bērzu ø 26/27 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 82 (90. grupa, 11. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.3. 1 vītolu ø 32/22/35/17/23 cm Rīgā, Kokneses prospekta sarkanajās līnijās (84. grupa, 57. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2638,85 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

15. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 17.11.2015. līdz 01.12.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 bērza ø 38 cm, 2 ošlapu kļavu ø 35, 29 cm, 5 kļavu ø 34, 20, 36, 56, 26 cm, 11 liepu ø 50/50/30, 39, 30, 30, 29, 29, 55, 32, 38, 36, 25 cm ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 16.11.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.11.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (teritorijā Rīgā, pie Brīvības gatves un Brīvdabas ielas krustojuma);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2015.

16. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Aplokciema ielā b/n (68. grupa, 193. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 45/35 cm Rīgā, Aplokciema ielā b/n (68. grupa, 193. grunts) saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecību, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atļaut cirst 1 priedi ø 15 (celma caurmērs ø 20 cm), 1 kļavu ø 28 cm, 2 papeles ø 86, 94 cm Rīgā, Aplokciema ielā b/n (68. grupa, 193. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 523,62 EUR (pieci simti divdesmit trīs euro, sešdesmit divi centi);
 6. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

17. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar projektējamo siltumtrasi saistībā ar projektu „Koģenerācijas stacijas jaunbūve un esošo angāru demontāža Rīgā, Vestienas ielā 2”, Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 24.11.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts).

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja” Rīgā, Biķernieku ielā 16A (89. grupa, 145. grunts) un Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9001. grunts), pie zemesgabala Rīgā, Biķernieku ielā 16A

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2015.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Imantas ielā 11A (93. grupa, 710. grunts)

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 27.10.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu 1 bērza ø 76 cm ciršanai Rīgā, Imantas ielā 11A (93. grupa, 710. grunts).

2. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunmoku, Lielirbes ielā b/n (75. grupa, 2005. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Jaunmoku, Lielirbes ielā b/n (75. grupa, 2005. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Platās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 22. grunts), pie zemesgabala Rīgā, Silikātu ielā 3 k-1 un Platajā ielā 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   1.1. 1 papeli ø 52 cm Rīgā, Platās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 22. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Silikātu ielā 3 k-1;
   1.2. 2 papeles ø 50, 54 cm Rīgā, Platās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 22. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Platajā ielā 7;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Melnsila, Lapu, Ernestīnes ielā (59. grupa, 160. grunts), pie ēkas Nr. 21A, Kazdangas ielā b/n (119. grupa, 308. grunts), mazdārziņu apvienības „Saulīte” teritorijā, Dzirciema ielā 51 (65. grupa, 2016. grunts), Zasulauka ielā b/n (76. grupa, 318. grunts), starp zemesgabaliem Zasulauka ielā 6 un 14, Lucavsalā (51. grupa, 173. grunts) un Lielupes ielas sarkanajās līnijās (97. grupa, 4. grunts), Lielupes un Gobas ielu krustojumā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai:
   1.1. 3 liepas ø 35, 28, 16 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Melnsila, Lapu, Ernestīnes ielā (59. grupa, 160. grunts), pie ēkas Nr. 21A;
   1.2. 3 bērzus ø 45, 40, 38 cm (nolūzis viss vainags) Rīgā, Kazdangas ielā b/n (119. grupa, 308. grunts), mazdārziņu apvienības „Saulīte” teritorijā;
   1.3. 1 liepu ø 40 cm (nokaltusi) Rīgā, Zasulauka ielā b/n (76. grupa, 318. grunts), starp zemesgabaliem Zasulauka ielā 6 un 14;
   1.4. 1 vītolu ø 55/55/45/45/40/40 cm Rīgā, Lucavsalā (51. grupa, 173. grunts);
   1.5. 6 vītolus ø 40, 41, 44, 40, 45, 45 cm (izgāzušies) Rīgā, Lielupes ielas sarkanajās līnijās (97. grupa, 4. grunts), Lielupes un Gobas ielu krustojumā;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Skandu ielā 14 (80. grupa, 2003. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm un 4 papeles ø 32, 37, 36, 40 cm Rīgā, Skandu ielā 14 (80. grupa, 2003. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Zentenes ielas sarkanajās līnijās (117. grupa, 9999. grunts), pie zemesgabala Rīgā, Zentenes ielā 3A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 82 cm un 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Zentenes ielas sarkanajās līnijās (117. grupa, 9999. grunts), pie zemesgabala Rīgā, Zentenes ielā 3A;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Avotu ielā 36 (32. grupa, 55. grunts), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.11.2015. līdz 07.12.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 kļavas ø 28 cm ciršanu Rīgā, Avotu ielā 36 (32. grupa, 55. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 23.11.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.11.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie iebrauktuves Avotu ielas 36 pagalmā, ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2015.

8. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 12B (90. grupa, 20. grunts) Rīgas II Meža kapsētas teritorijā

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Gaujas ielā 12B (90. grupa, 20. grunts) Rīgas II Meža kapsētas teritorijā sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 38 (38. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 54, 64, 95 cm un 3 vītolus ø 56, 60, 67 cm Rīgā, Vagonu ielā 38 (38. grupa, 133. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tallinas ielā 60 (34. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Tallinas ielā 60 (34. grupa, 9. grunts).

11. Par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 90 (106. grupa, 241. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Cēres ielā 90 (106. grupa, 241. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,43 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 10R (82. grupa, 777. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kalstošus ozolus ø 63, 57, 82 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10R (82. grupa, 777. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 183,95 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par koka ciršanu Rīgā, Zemgaļu ielā 23A (92. grupa, 2157. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Zemgaļu ielā 23A (92. grupa, 2157. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 79 (91. grupa, 3061. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2015.

15. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 7 k-1 (84. grupa, 2084. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Hamburgas ielā 7 k-1 (84. grupa, 2084. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, Hamburgas ielā 7 k-1 (84. grupa, 2084. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Aizsaules ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 2003. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 01000902002, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts), Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts) un Gaujas ielā 2 (90. grupa, 3. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 27.10.2015. līdz 09.11.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 41 bērza ø 34, 32, 19 (celma caurmērs 21 cm), 45, 56, 18 (celma caurmērs 21 cm), 27, 41, 41, 28, 32, 19 (celma caurmērs 21 cm), 25, 32, 34, 45, 24, 37, 48, 36, 18 (celma caurmērs 21 cm), 54, 29, 19 (celma caurmērs 21 cm), 20, 36, 56, 48, 57, 48, 22, 32, 48, 26, 49, 46, 39, 47, 16 (celma caurmērs 20 cm), 27, 24 cm ciršanu Rīgā, Aizsaules ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 2003. grunts), 9 kļavu ø 26, 24, 20/44, 37, 22/24, 24/26, 24, 25, 47/52 cm, 1 ievas ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 gobas ø 14/20 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 01000902002, 1. Meža kapsētas teritorijā, 27 kļavu ø 19 (celma caurmērs 21 cm), 27, 38, 41/53, 29, 26, 20/22, 76, 49, 38, 34, 34, 54, 32, 22, 24, 40, 22, 36, 18/32, 28, 9/18/22, 57, 40, 14/55, 23, 23 cm ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts), 1 liepas ø 35 cm ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts) un 8 kļavu ø 54, 40, 46, 55, 24, 20, 23, 30 cm ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 2 (90. grupa, 3. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.10.2015. Ne vēlāk kā līdz 26.10.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.10.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (pie kapsētas žoga Rīgā, Aizsaules ielas teritorijā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2015.

17. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Visbijas prospektā 14 (94. grupa, 13. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 priedes ø 43, 38, 30, 41 cm, 1 bērzu ø 43 cm, 2 liepas ø 30, 32 cm, 2 kļavas ø 43, 43 cm Rīgā, Visbijas prospektā 14 (94. grupa, 13. grunts).

18. Par koku ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 39, 59 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

19. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6A, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6 k-2, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6 k-1 (87. grupa, 2087. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6A, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6 k-2, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6 k-1 (87. grupa, 2087. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

20. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70. grupa, 926. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2015.

21. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā 10 (23. grupa, 89. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 10.11.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā 10 (23. grupa, 89. grunts) un nekustamā īpašuma kopīpašuma lietošanas kārtību.