Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.41 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts)
Adresāts: SIA „EKE-Latvia”, SIA „EKE-Latvia” pilnvarotā persona Valdis Onkelis

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.11.2014.;
līdz 24.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici objektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts), tajā neparedzot būvdarbus (apbūvi) dabas pieminekļa teritorijā;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80. grupa, 2192. grunts)
Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2014.;
uzdot Rīgas pilsētas būvvaldei sagatavot un virzīt lēmumu par termiņa pagarināšanu līdz gadam pie Rīgas domes priekšsēdētāja.
pēc Rīgas domes priekšsēdētāja lēmuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts)
Adresāts: UAB Nevertel Latvia – Filiāle, UAB Nevertel Latvia – Filiāle pilnvarotā persona SIA „Arhis Arhitekti”

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.11.2014.;
līdz 27.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu otra zemes īpašnieka vārdā par 1 liepas ø 30 cm ciršanu, kas aug Rīgā, uz Kungu ielas b/n (1. grupa, 153. grunts) un Rīgā, Grēcinieku ielas 25 (1. grupa, 87. grunts) robežas;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Multifunkcionāla centra projektēšana Rīgā, A. Briāna ielā 5 (24. grupa, 268. grunts)
Adresāts: SIA „Zīda Fabrika”

Nolemj:
atļaut cirst 4 tūjas ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 22, 28, 25 cm, 1 vilkābeli ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm) un 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, A. Briāna ielā 5 (24. grupa, 268. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3030,73 EUR (trīs tūkstoši trīsdesmit euro, septiņdesmit trīs centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija” projektēšanai Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.11.2014.;
uzdot Rīgas pilsētas būvvaldei sagatavot un virzīt lēmumu par termiņa pagarināšanu līdz gadam pie Rīgas domes priekšsēdētāja;
pēc Rīgas domes priekšsēdētāja lēmuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Latvijas Etnogrāfiskās brīvdabas muzeja ieejas mezgla jaunbūves projektēšana Rīgā, Brīvības gatvē 440 (127. grupa, 528. grunts)
Adresāts: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pilnvarotā persona SIA „5. iela”

Nolemj:
atļaut cirst 11 bērzus ø 24, 29, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 60, 64 cm, 1 kļavu ø 35 cm, 1 osi ø 32 cm, 1 ozolu ø 11/11 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 priedi ø 29 cm, 1 tūju ø 19 cm (celma caurmērs 29 cm) Rīgā, Brīvības gatvē 440 (127. grupa, 528. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3001,69 EUR (trīs tūkstoši viens euro, sešdesmit deviņi centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Viendzīvokļa dzīvojamās mājas izmaiņas Rīgā, Enkura ielā 6B (62. grupa, 46. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Enkura ielā 6B (62. grupa, 46. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 1280,58 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro, piecdesmit astoņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Baznīcas rekonstrukcija, draudzes nama un mācītāja mājas jaunbūve Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 1 (Ezermalas ielā 28) (84. grupa, 539. grunts)
Adresāts: Mežaparka evaņģēliski luteriskā draudze

Nolemj:
atļaut cirst 11 bērzus ø 20, 20, 28, 32, 30, 34, 28, 41, 28, 32, 32 cm, 2 skābaržus ø 25/20, 29 cm, 2 liepas ø 26/28, 21/20/20/22/22/27/27/30/29 cm, 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 1 (Ezermalas ielā 28) (84. grupa, 539. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama; noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā 4597,29 EUR (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro, divdesmit deviņi centi); zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Koka ciršana, iebrauktuves izbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 109A (120. grupa, 972. grunts) teritorijā
Nolemj:

atļaut cirst 1 priedi ø 52 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 109A (120. grupa, 972. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 236,77 EUR (divi simts trīsdesmit seši euro, septiņdesmit septiņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Dreiliņu ielā 10 (59. grupa, 228. grunts)
Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Dreiliņu ielā 10 (59. grupa, 228. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

2. Koka ciršana Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 9000. grunts), pie ēkas Nr. 62A
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 9000. grunts), pie ēkas Nr. 62A;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 8,25 EUR (astoņi euro, divdesmit pieci centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu par koka ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvārī 3 (10. grupa, 2009. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: SIA „Neatkarīgā Patentu Aģentūra”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2014.;
par 1 bērza ø 44 cm Rīgā, Kronvalda bulvārī 3 (10. grupa, 2009. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 14.11.2014. līdz 28.11.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.11.2014. Ne vēlāk kā līdz 13.11.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koka ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 13.11.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotā koka;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koka ciršana Rīgā, Spulgas ielā 2C (107. grupa, 96. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 vītolu ø 70 cm Rīgā, Spulgas ielā 2C (107. grupa, 96. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5.Koka ciršana Rīgā, Braslas ielā 20 (70. grupa, 2062. grunts)
Adresāts: SIA „Tobacco Land” valdes locekle

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 70 cm Rīgā, Braslas ielā 20 (70. grupa, 2062. grunts);
atļaut cirst 1 vītolu ø 76 cm Rīgā, Braslas ielā 20 (70. grupa, 2062. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 138,42 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi euro, četrdesmit divi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Juglas ielā 43 (124. grupa, 2036. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Zvejnieks 2”

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Juglas ielā 43 (124. grupa, 2036. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

7. Par publiskās apspriešanas organizēšanu par koku ciršanu teritorijas kopšanai Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijā (72. grupa, 2314. grunts), posmā no Dzērvju ielas līdz Ogres ielai un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2014.;
par 21 papeles ø 96, 76, 78, 44, 76, 86, 83, 65, 65, 63, 78, 50, 68, 86, 95, 64, 88, 82, 80, 103, 112 cm ciršanu Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 2314. grunts), posmā no Dzērvju ielas līdz Ogres ielai organizēt publisko apspriešanu no 11.11.2014. līdz 25.11.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.11.2014. Ne vēlāk kā līdz 10.11.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 10.11.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koku ciršana Rīgā, Kaņiera ielā 15 (72. grupa, 116. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Nolemj:
atļaut cirst 2 baltegles ø 29, 37 cm Rīgā, Kaņiera ielā 15 (72. grupa, 116. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Viļa Olava ielā 5 (84. grupa, 231. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.10.2014.; pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koka ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (31. grupa, 2044. grunts)
Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (21. grupa, 2044. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

11. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Jugla” pārvaldāmajā teritorijā Rīgā, Ūnijas ielā 7 (89. grupa, 6. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Jugla”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Jugla” labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Ūnijas ielā 7 (89. grupa, 6. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

12. Par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu par koka ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 57. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2014.;
par 1 bērza ø 23 cm Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 57. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 21.11.2014. līdz 04.12.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.11.2014. Ne vēlāk kā līdz 20.11.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koka ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 20.11.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotā koka;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Koka ciršana Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts)
Adresāts: Atvasināta publiska persona Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Nolemj:
atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 35 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septņdesmit četri centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.