Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.42 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 15 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar pašapkalpošanās automazgātavas izbūvi Rīgā, Dammes ielā 46 (80. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 46, 52 cm Rīgā, Dammes ielā 46 (80. grupa, 2011. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 836,65 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Drustu ielā 6A (105. grupa, 424. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 45, 26 cm Rīgā, Drustu ielā 6A (105. grupa, 424. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 303,07 EUR (trīs simti trīs euro, septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto siltumtrases pārbūvi Rīgā, Kalnciema ielā 91 (76. grupa, 68. grunts), Kalnciema ielā 89 (76. grupa, 374. grunts), pretī ēkai Kalnciema ielā 91, Kalnciema ielā 89 (76. grupa, 373. grunts), pretī ēkai Kalnciema ielā 91 k-3 un Kalnciema ielā 101 (76. grupa, 2134. grunts), pretī ēkai Volguntes ielā 27

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 zirgkastaņu ø 26 cm Rīgā, Kalnciema ielā 91 (76. grupa, 68. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 gobu ø 40 cm, 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Kalnciema ielā 89 (76. grupa, 374. grunts), pretī ēkai Kalnciema ielā 91 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.3. 3 bērzus ø 26, 37, 39 cm Rīgā, Kalnciema ielā 89 (76. grupa, 373. grunts), pretī ēkai Kalnciema ielā 91 k-3 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.4. 1 pīlādzi ø 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Kalnciema ielā 101 (76. grupa, 2134. grunts), pretī ēkai Volguntes ielā 27 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1186,68 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar Lucavsalas ielas un Laivu ielas posmu pārbūvi Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts) un Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 2029. grunts) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 25.11.2015. līdz 08.12.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 8 ozolu ø 54, 37, 37/37, 42/38, 56, 62, 75, 30 cm, 13 zirgkastaņu ø 29, 42, 35, 30/33, 29/43/32, 24, 30/22/35/29, 40, 30, 18/25/20/22/23, 31, 32/23, 23/21/12 cm, 2 vīksnu ø 29/29/24, 28/44 cm, 1 melnalkšņa ø 42/38 cm, 3 baltalkšņu ø 23/21/23/21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 24 cm Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3, 1 blīgznas ø 21/22 cm, 1 kļavas ø 20/20 cm, 14 melnalkšņu ø 30, 30, 35, 40, 30, 40/45, 40, 40, 40, 47, 40, 40, 25, 35 cm, 1 oša ø 25 cm, 3 ošlapu kļavu ø 20, 35, 40 cm, 1 ievas ø 34/25/20/10/10 cm, 7 vītolu ø 35, 50, 50, 40, 25, 35/35/35, 25 cm Rīgā, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts) un 13 vītolu ø 25, 25, 30, 40, 25, 35, 15/30, 60, 40/30/30, 25, 40/40, 50, 50 cm Rīgā, Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 2029. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 24.11.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.11.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2015.

5. Par koka ciršanu saistībā ar savrupmājas jaunbūvi Rīgā, Priedaines ielā 15B (99. grupa, 2102. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 53 cm Rīgā, Priedaines ielā 15B (99. grupa, 2102. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 452,47 EUR (četri simti piecdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 45C (75. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35/49 cm Rīgā, Ventspils ielā 45C (75. grupa, 2062. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 717,12 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, divpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts), Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 0112, pie Gustava Zemgala gatves 82 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.11.2015. līdz 24.11.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 bērzu ø 21, 29, 31, 39 cm, 1 ozola ø 19 cm, 3 vītolu ø 20/18/17/14/11, 23/13, 24/24/21/19/19 cm, 61 oša ø 12/12 (celma caurmērs 26 cm), 14, 14 (celma caurmērs 20 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/13 (celma caurmērs 28 cm), 16, 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 30 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18, 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/12 (celma caurmērs 34 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21/14/14, 21/17, 21/19, 22, 22, 22, 22, 22, 22/16/12, 23, 23, 23/21/19/19/19, 24, 24/12, 24/14, 24/18, 25, 25, 25, 25/18, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 33/27, 34, 35, 48 cm, 28 ievu ø 12/12 (celma caurmērs 23 cm), 14/11 (celma caurmērs 25 cm), 14/12 (celma caurmērs 26 cm), 14/12/12 (celma caurmērs 36 cm), 14/14/12 (celma caurmērs 38 cm), 14/14/14/12/12/12 (celma caurmērs 68 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/12 (celma caurmērs 27 cm), 16/16/16/14/14/14/12 (celma caurmērs 89 cm), 15/13 (celma caurmērs 28 cm), 16/13 (celma caurmērs 29 cm), 16/14 (celma caurmērs 30 cm), 17, 17, 17/17/16/15/15/15/15 (celma caurmērs 97 cm), 18, 18, 19/14, 20/16/14, 20/19, 20/16/15/12, 21/15/12, 22/17, 22/21/20, 24, 24/23/2316/14, 36/26/19 cm ciršanu Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts) un 1 kļavas ø 29/24 cm, 1 oša ø 30/27 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 0112, pie Gustava Zemgala gatves 82;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 09.11.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.11.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Kokneses prospekta malā, cirst paredzēto koku tuvumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2015.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar viesnīcas jaunbūvi Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 65, 51, 44, 41 cm Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts).

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar plānotās ēkas būvniecību Rīgā, Aizvaru ielā 19 (71. grupa, 2269. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Aizvaru ielā 19 (71. grupa, 2269. grunts).

10. Par koka ciršanu Rīgā, Pils laukumā 3 (8. grupa, 6. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bīstamu bērzu ø 50 cm Rīgā, Pils laukumā 3 (8. grupa, 6. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Preiļu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 131. grunts), pie Preiļu ielas 24

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm Rīgā, Preiļu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 131. grunts), pie Preiļu ielas 24.

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar projektu „Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšana Rīgā” un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.12.2015. līdz 21.12.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto:
   1.1. 2 vītolu ø 19/18, 17 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 3. līnijā (96. grupa, 128. grunts);
   1.2. 3 vītolu ø 31/31/38, 46/43, 70 cm un 8 ievu ø 19/22, 24, 17/22, 22, 13/17, 18/21, 21, 27 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts);
   1.3. 2 zirgkastaņu ø 31/54/40/55, 80/50 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. līnijā 17 (96. grupa, 64. grunts);
   1.4. 2 robīniju ø 36, 32 cm un 2 zirgkastaņu ø 42, 44 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 2. šķērslīnijā (96. grupa, 156. grunts);
   1.5. 1 bērza ø 25 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 126. grunts);
   1.6. 5 robīniju ø 33, 30, 26, 20, 36/41 cm, 1 melnalkšņa ø 30 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 1 (96. grupa, 172. grunts);
   1.7. 4 kļavu ø 26, 18 (celma caurmērs 20 cm), 24, 29 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 3 (96. grupa, 72. grunts);
   1.8. 3 ievu ø 17 (celma caurmērs ø 22 cm), 22, 15 (celma caurmērs ø 20 cm) cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā (96. grupa, 195. grunts);
   1.9. 3 apšu ø 18 (celma caurmērs 24cm), 23, 23 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 143. grunts);
   1.10. 7 vītolu ø 40/44/38, 29/37, 55, 36, 62, 46/60, 56/71/40 cm ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5C (96. grupa, 2002. grunts);
   1.11. 13 vītolu ø 40/15, 35/45/20, 25/20, 25, 30, 25, 20, 20, 25/25/25, 25/30, 30, 20/25/30, 35 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2009;
   1.12. 30 vītolu ø 30, 25, 25/25, 20/25, 20, 30, 25/30/30/35, 25, 25, 20, 45, 35, 20, 30/20/25/25, 59, 68, 48, 34, 45, 26, 31, 64, 67, 81, 113, 65, 20/19/20, 35/30, 45, 60 cm, 7 kļavu ø 20, 65, 18/21, 47, 59, 16 (celma caurmērs 24 cm), 25cm, 6 bērzu ø 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 29, 30, 26, 22 cm, 3 apšu ø 19 (celma caurmērs ø 23 cm), 29, 28 cm, 1 ošlapu kļavas ø 45 cm, 1 zirgkastaņas ø 24 cm, 1 liepas ø 18 (celma caurmērs ø 22 cm) cm, 1 robīnijas ø 36 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2016;
   1.13. 1 vītola ø 27 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0007;
   1.14. 4 bērzu ø 12 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs ø 21 cm), 20, 20 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0089;
   1.15. 2 kļavu ø 34, 24/23/22/21 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0127;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.12.2015. Ne vēlāk kā līdz 07.12.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.12.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.

13. Par koku ciršanu saistībā ar plānotās noliktavas ēkas jaunbūvi, ražošanas un biroja ēkas pārbūvi Rīgā, Viskaļu ielā 27A (85. grupa, 49. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35/26 cm un 1 papeli ø 62/66 cm Rīgā, Viskaļu ielā 27A (85. grupa, 49. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 957,87 EUR (deviņi simti piecdesmit septiņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 30 cm Rīgā, Viskaļu ielā 27A (85. grupa, 49. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 27,32 EUR (divdesmit septiņi euro, trīsdesmit divi centi);
 6. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par koku ciršanu saistībā ar pārsūknēšanas stacijas ēkas pārbūvi par policijas ēku Rīgā, Meldru ielā 3A (111. grupa, 713. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 kļavas ø 30, 33, 50, 33, 34, 28 cm, 2 zirgkastaņas ø 18/15/9/9, 9/12 cm (celma caurmērs 22 cm), 3 bērzus ø 27, 31, 37 cm Rīgā, Meldru ielā 3A (111. grupa, 713. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 774,35 EUR (septiņi simti septiņdesmit četri euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto pievedceļa no Ezermalas ielas uz zemesgabalu ar kadastra Nr. 0100 084 2030 izbūvi Rīgā, Ezermalas ielā 34A (84. grupa, 335. grunts), Ezermalas ielā 34E (84. grupa, 336. grunts), Ezermalas ielā 34D (84. grupa, 405. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 084 0342

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2015.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dzirciema ielā 119 k-1 (77. grupa, 2009. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 119 k-1 (77. grupa, 2009. grunts), Dzirciema ielas sarkanajās līnijās (77. grupa, 9000. grunts), pie Dzirciema ielas 119 k-1

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 11 liepas ø 21, 18 (celma caurmērs 22 cm), 28, 18 (celma caurmērs 22 cm), 27, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 22, 20, 17 (celma caurmērs 21 cm), 25/26 cm Rīgā, Dzirciema ielā 119 k-1 (77. grupa, 2009. grunts);
 2. atļaut cirst:
   2.1. 1 bērzu ø 48 cm, 19 papeles ø 53, 59, 53, 39, 49, 38, 31, 40, 45, 44, 39, 33, 34, 31, 33, 35, 45, 58, 56 cm Rīgā, Dzirciema ielā 119 k-1 (77. grupa, 2009. grunts);
   2.2. 4 papeles ø 50, 56, 43, 42 cm Rīgā, Dzirciema ielas sarkanajās līnijās (77. grupa, 9000. grunts), pie Dzirciema ielas 119 k-1;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1941,46 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit viens euro, četrdesmit seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Imantas ielā 11A (93. grupa, 710. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 76 cm Rīgā, Imantas ielā 11A (93. grupa, 710. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 5 (82. grupa, 74. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 5 (82. grupa, 74. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 77,40 EUR (septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ozolciema ielā b/n (107. grupa, 467. grunts), pret ēku Valdeķu ielā 53

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 25, 24, 24 cm Rīgā, Ozolciema ielā b/n (107. grupa, 467. grunts), pret ēku Valdeķu ielā 53.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Sērenes ielā 14 (107. grupa, 228. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 30 cm Rīgā, Sērenes ielā 14 (107. grupa, 228. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Rušonu ielā 26A (78. grupa, 2085. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 19 papeles ø 20, 22, 26, 26, 28, 30, 32, 32, 34, 34, 34, 36, 36, 38, 39, 43, 46, 55, 56 cm ciršana Rīgā, Rušonu ielā 26A (78. grupa, 2085. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1214,80 EUR (viens tūkstotis divi simti četrpadsmit euro, astoņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Sesku ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9022. grunts), pie Sesku ielas 47

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Sesku ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9022. grunts), pie Sesku ielas 47;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 14A (120. grupa, 147. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2015.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā 12 (116. grupa, 250. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2015.

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Indrānu ielā 16 (26. grupa, 182. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 25 cm, 1 vilkābeli ø 14/11 cm (celma caurmērs 27 cm), 1 ozolu ø 58 cm Rīgā, Indrānu ielā 16 (26. grupa, 182. grunts).

11. Par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 122 k-11 (91. grupa, 142. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 papeles ø 65, 56, 31, 53, 65, 55, 44, 48, 58 cm Rīgā, Ropažu ielā 122 k-11 (91. grupa, 142. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 865,10 EUR (astoņi simti sešdesmit pieci euro, desmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķeguma ielā 41 (89. grupa, 458. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 24.11.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina otra zemesgabala kopīpašnieka piekrišanu koka ciršanai Rīgā, Ķeguma ielā 41 (89. grupa, 458. grunts) vai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmajai daļai noformētu pilnvaru, no kuras izrietētu iesniedzēja tiesības rīkoties otra zemesgabala kopīpašnieka vārdā, kā arī būveksperta slēdzienu par 1 kļavas ø 35 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Ķeguma ielā 41 (89. grupa, 458. grunts).

13. Par koka ciršanu Rīgā, Kuršu ielā 25, 25A (92. grupa, 468. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 35 cm Rīgā, Kuršu ielā 25, 25A (92. grupa, 468. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 16/22 (17. grupa, 152. grunts) un Mazajā Ozolu ielā 6 (17. grupa, 128. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2015.

15. Par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 52A (120. grupa, 328. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 25 cm Rīgā, Zvejas ielā 52A (120. grupa, 328. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par koku ciršanu Rīgā, Steķu ielā 6A (114. grupa, 2029. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 38, 30 cm Rīgā, Steķu ielā 6A (114. grupa, 2029. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 309,62 EUR (trīs simti deviņi euro, sešdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.