Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.43 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

 • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
 • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Daudzfunkcionālas ēkas projektēšana Rīgā, K.Barona ielā 40A (30.grupa, 18.grunts)
Adresāts: SIA „Barona Īpašums”

Nolemj:
atļaut cirst 2 ozolus ø 50, 32 cm, 2 gobas ø 32/15, 20 cm Rīgā, K.Barona ielā 40A (30.grupa, 18.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2235,00 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci lati nulle santīmu) /EUR 3180,12 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit eiro divpadsmit eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Ielas projektēšana Sužos starp Jaunciema gatvi un Ķīšezeru Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 196.grunts)
Adresāts: AS „Sužu pussala”

Nolemj:
atļaut cirst 11 bērzus ø 21-69 cm, 3 priedes ø 20, 36, 43 cm, 3 ozolus ø 20/21, 20, 37 cm, 1 vītolu ø 27 cm, 36 melnalkšņus ø 20-43 cm, (no tiem 9 ar vairākiem stumbriem ø 15-39 cm) ielas izbūvei Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 196.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 10642,20 (desmit tūkstoši seši simti četrdesmit divi lati divdesmit santīmu)/EUR 15159,83 (piecpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi eiro astoņdesmit trīs eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Iekārtu rūpnīcas un transporta boksu teritorijas braucamās daļas seguma rekonstrukcija un gājēju ietvju izbūve Rīgā, Lignuma ielā 2 (97.grupa, 105.grunts)
Adresāts: AS „Latvijas Finieris”

Nolemj:
atļaut cirst 1 priedi ø 27 cm Rīgā, Lignuma ielā 2 (97.grupa, 105.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu LVL 162,00 (viens simts sešdesmit divi lati nulle santīmu)/EUR 230,51 (divi simti trīsdesmit eiro piecdesmit viens eiro cents);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Tadenavas ielas un Gatiņa ielas rekonstrukcija
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
atļaut cirst Tadenavas ielas un Gatiņa ielas rekonstrukcijai:

 • Rīgā pie Ulža ielas 5 (ielas sarkano līniju robežās) 1 priedi ø 50 cm, 1 divstumbru zirgkastaņu ø 30/30 cm, 4 liepas ø 20, 20, 25, 30 cm;
 • pie Gatiņas ielas 2 (ielas sarkano līniju robežās) 5 liepas ø 20, 25, 30, 35, 45 cm, pie Gatiņas ielas 7 (ielas sarkano līniju robežās) 1 liepu ø 20cm;
 • pie Gatiņas ielas 4 (ielas sarkano līniju robežās) 4 liepas ø 20, 30, 30, 35 cm;
 • pie Gatiņas ielas 15 (ielas sarkano līniju robežās) 2 priedes ø 30, 40 cm;
 • pie Tadenavas ielas 1 (ielas sarkano līniju robežās) 10 priedes ø 20, 20, 25, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 35 cm, 1 daudzstumbru pīlādzi ø 16/14/12/10 cm (celma caurmērs 37);
 • pie Berģu ielas 92 (ielas sarkano līniju robežās) 1 priedi ø 20 cm, 1 divstumbru pīlādzi ø 12/12 (celma caurmērs 25 cm);
 • pie Tadenavas ielas 6 (ielas sarkano līniju robežās) 2 priedes ø 20, 30 cm, 1 bērzu ø 25 cm;
 • Tadenavas un Upesciema ielas stūrī 1 priedi ø 45 cm.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, A.Briāna ielā 7 (24.grupa, 62.grunts)
Adresāts: AS „Latvijas balzams”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 72 cm Rīgā, A.Briāna ielā 7 (24.grupa, 62.grunts) ražotnes teritorijā.

2. Koka ciršana Rīgā, Dzirnavu ielā 6 (18.grupa, 44.grunts)
Adresāts: SIA „DZ 6”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 6 (18.grupa, 44.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 160,00 (viens simts sešdesmit latu nulle santīmu)/ EUR 227,66 (divi simti divdesmit septiņi eiro sešdesmit seši eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Kūduma ielā 15 (120.grupa, 512.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 priedi ø 55 cm Rīgā, Kūduma ielā 15 (120.grupa, 512.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 176,00 (viens simts septiņdesmit seši lati nulle santīmu)/EUR 250,43 (divi simti piecdesmit eiro četrdesmit trīs eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, pie Duntes ielas 22 (ielas sarkano līniju robežās 17.grupa, 9999.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, Duntes ielas sarkanajās līnijās (17.grupa, 9999.grunts) pie zemes gabala Rīgā, Duntes ielā 22.

5. Koka ciršana Rīgā, Miķeļa kapsētas teritorijā, Aizsaules ielā 1 (90.grupa, 2.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Miķeļa kapsētas teritorijā, Aizsaules ielā 1 (90.grupa, 2.grunts), Garnizona XVI. sektora 5.rindā 1.vietā;
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Sarkandaugavas kapsētas teritorijā, Nesaules ielā 9 (90.grupa, 42.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Sarkandaugavas kapsētas teritorijā, Nesaules ielā 9 (90.grupa, 42.grunts).

7. Koku ciršana Rīgā, Skuju ielā 14, pie Edžiņa gatves (ielas sarkano līniju robežās 111.grupa, 55.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm un 1 zirgkastaņu ø 36 cm Rīgā, Skuju ielā pie Nr.14 un pie Edžiņa gatves (ielas sarkano līniju robežās, 111.grupa, 55.grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Zebiekstes ielā 1 (571.grupa, 55.grunts) Rīgas pirmsskolas iestādes „Māra” teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Māra” teritorijā Rīgā,Zebiekstes ielā 1 (571.grupa, 55.grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana Rīgā, Pļavnieku kapsētas teritorijā, Lubānas ielā 100 (121.grupa, 1035.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst 1 priedi ø 27 cm Rīgā, Lubānas ielā 100 (121.grupa, 1035.grunts) Pļavnieku kapsētas teritorijā, 34A sektorā, 6.rindā, 21.vietā;
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

10. Koka ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (31.grupa, 37.grunts)
Adresāts: SIA „City Development Company”

Nolemj:
par1 vītola ø 76 cm ciršanu organizēt publisko apspriešanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (31.grupa, 37.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 29.10.2013. līdz 11.11.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 22.10.2013. Ne vēlāk kā līdz 28.10.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 28.10.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.11.2013.

11. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 259 k-1 (72.grupa, 2092.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2013.;
līdz 29.11.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieku rakstisku saskaņojumu par 2 vīksnu ø 39 un 47 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 259 k-1 (72.grupa, 2092.grunts) un būveksperta slēdzienu par to, ka  koki traucē kolektora ekspluatāciju;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

12. Koku ciršana Rīgā, Krasta ielas sarkano līniju robežās pie Salu tilta estakādes, virzienā no Krasta ielas uz Lāčplēša ielu
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 55, 42/20, 36/24, 32/28 cm un 1 ozolu ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Krasta ielas sarkano līniju robežās (43.grupa, 9999.grunts) pie Salu tilta estakādes virzienā no Krasta ielas uz Lāčplēša ielu;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

13. Koka ciršana Rīgā, Volguntes ielā 28 (76.grupa, 376.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Volguntes ielā 28 (76.grupa, 376.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 38,40 (trīsdesmit astoņi lati četrdesmit santīmu)/EUR 54,64 (piecdesmit četri eiro sešdesmit četri eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koka ciršanas atļauju.

14. Koka ciršana Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93.grupa, 2141.grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 98 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93.grupa, 2141.grunts).

15. Koku ciršana Rīgā, Mencu ielā 5 (102.grupa, 77.grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 32 un 40 cm Rīgā, Mencu ielā 5 (102.grupa, 77.grunts).

16. Koku ciršana Rīgā, Putnu ielā 32 (73.grupa, 2168.grunts)
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 38 un 19 cm (celma caurmērs 25 cm) un 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Putnu ielā 32 (73.grupa, 2168.grunts).