Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.43 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 6 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 11 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 13A (75. grupa, 441. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 gobas ø 20 cm (saskaņā ar topogrāfisko plānu) Rīgā, Mežotnes ielā 13A (75. grupa, 441. grunts) patvaļīgu ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē b/n (90. grupa, 117.,121., 123., 124., 125. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (90. grupa, 127. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts), Rīgā, Kokneses prospektā 1 k-2 (90. grupa, 130. grunts) un Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 5. grunts; 85. grupa, 9002. grunts), pie Gustava Zemgala gatves 82, papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.11.2015. līdz 24.11.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 8 liepu ø 42, 56, 57, 61, 72, 74, 75, 81 cm Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 5. grunts; 85. grupa, 9002. grunts), pie Gustava Zemgala gatves 82, 6 liepu ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 20/15/12, 24, 45, 101 cm, 3 ozolu ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 22/17, 24 cm, 4 priežu ø 22, 28, 29, 31 cm, 1 gobas ø 37/40 cm, 12 bērzu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18/17 (celma caurmērs 36 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 24, 26, 27, 30, 31, 38, 39, 42, 48 cm, 15 kļavu ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 17/13 (celma caurmērs 32 cm), 18/15 (celma caurmērs 33 cm), 18/15/11 (celma caurmērs 42 cm), 20, 20/14/14/13/13, 20/20, 21/16, 22/22/13, 25, 25, 26, 28/20/18/16/16, 29, 33/33 cm, 3 ievas ø 22, 22/22/21/20/20/15/12, 34 cm, 7 ošlapu kļavu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 24 cm), 19/19 (celma caurmērs 38 cm), 20/16, 40 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē b/n (90. grupa, 117., 121., 123., 124., 125. grunts), 1 liepas ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 4 bērzu ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 27, 32/32 cm, 4 ošlapu kļavu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 21/17/16, 25/21/18/17 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (90. grupa, 127. grunts), 3 liepu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18/16 (celma caurmērs 34 cm), 23/19 cm, 1 bērza ø 56 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts), 2 liepu ø 38, 39 cm, 1 kļavas ø 35 cm ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 1 k-2 (90. grupa, 130. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 09.11.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.11.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Kokneses prospekta malā, cirst paredzēto koku tuvumā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2015.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, K. Barona ielā 72A (29. grupa, 131. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar tirdzniecības telpām būvniecību Rīgā, K. Barona ielā 72 (29. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 41, 45 cm Rīgā, K. Barona ielā 72A (29. grupa, 131. grunts).

3. Par koku ciršanu saistībā ar biroja ēkas būvniecību Rīgā, Pērnavas ielā 83 (38. grupa, 75. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm, 4 papeles ø 14, 14 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 15/17 cm (celma caurmērs 32 cm) Rīgā, Pērnavas ielā 83 (38. grupa, 75. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 862,26 EUR (astoņi simti sešdesmit divi euro, divdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 18 (94. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2015.

5. Par koku ciršanu saistībā ar kazarmas ēkas un sporta zāles jaunbūvi Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

atļaut cirst 16 bērzus ø 38, 30, 26, 25, 43, 37, 30, 44, 34, 19 (celma caurmērs 23 cm), 36, 41, 30, 21, 18 (celma caurmērs 27 cm), 20 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

6. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas un atpūtas ēkas jaunbūvi Rīgā, Rojas ielā b/n (108. grupa, 2060. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Rojas ielā b/n (108. grupa, 2060. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (72. grupa, 2207. grunts) ielas sarkanajās līnijās, pie Maskavas ielas 226

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 113 cm Rīgā, Maskavas ielā b/n (72. grupa, 2207. grunts) ielas sarkanajās līnijās, pie Maskavas ielas 226;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 14A (120. grupa, 147. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 38 cm Rīgā, Puikules ielā 14A (120. grupa, 147. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tālivalža ielā 12 (116. grupa, 250. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 37, 60 cm Rīgā, Tālivalža ielā 12 (116. grupa, 250. grunts).

4. Par koka ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 17 (84. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 49 cm Rīgā, Rīgā, Hamburgas ielā 17 (84. grupa, 99. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Vitrupes ielā 5 (68. grupa, 2004. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Vitrupes ielā 5 (68. grupa, 2004. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 266 (123. grupa, 2041. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 08.12.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgas domes Īpašuma departamenta piekrišanu bērza ciršanai Rīgā, Biķernieku ielā 266 (123. grupa, 2041. grunts).

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Sniega ielā 2 k-5 (111. grupa, 58. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 30.12.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina visu zemesgabala kopīpašnieku, tai skaitā Rīgas domes Finanšu departamenta piekrišanu koka ciršanai Rīgā, Sniega ielā 2 k-5 (111. grupa, 58. grunts).

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 10D (73. grupa, 362. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2015.

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 097 2139 un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krēmeru ielā 12 (97. grupa, 2000. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 21, 23 cm, 6 apses ø 26, 21, 21, 21, 31, 21 cm, 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 097 2139;
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 3 bērzu ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 25, 29 cm un 4 vītolu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 34, 40, 39 cm ciršanai Rīgā, Krēmeru ielā 12 (97. grupa, 2000. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sīpeles ielā b/n (106. grupa, 772. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 16.11.2015. nodrošināt iespēju piekļūt zemesgabalam Rīgā, Sīpeles ielā b/n (106. grupa, 772. grunts), lai konstatētu faktisko situāciju dabā.

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 42 (76. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2015.