Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.44 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p. i.

Ņ. Stahovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu

Nolemj:
atzīt par spēkā neesošu Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.10.2014. lēmumu (protokols Nr. 43, 1.1.3. §) „Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Telts ielā 1 (74. grupa, 614. grunts)”.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Noliktavas ēkas lit. 001 pārbūve par tirdzniecības telpām – veikalu. Sardze ēkas lit. 003 demontāža Rīgā, Allažu ielā 5 (16. grupa, 6. grunts)
Adresāts: SIA „PAVOS”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm un 1 liepu ø 70 cm Rīgā, Allažu ielā 5 (16. grupa, 6. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1195,22 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit pieci euro, divdesmit divi centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.10.2014. lēmuma (protokols Nr. 42, 1.3.1. §) „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts)” nosacījumu grozīšanu
Adresāts: SIA „Miera pērle”

Nolemj:
grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.10.2014. lēmumu (protokols Nr. 42, 1.3.1. §) „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts)” 1. punktu, izsakot jaunā redakcijā:
atļaut cirst 2 liepas ø 40, 43, cm, 1 divstumbru gobu ø 41/16 cm, 1 kļavu ø 43 cm Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts), kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu (siltumtrases pārbūve);
atļaut cirst 3 liepas ø 44, 43, 37 cm Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.10.2014. lēmumu (protokols Nr. 42, 1.3.1. §) „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts)” 2. punktu, izsakot jaunā redakcijā:
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 liepu ø 40, 43, cm, 1 divstumbru gobas ø 41/16 cm, 1 kļavas ø 43 cm ciršanu 3905,78 EUR (trīs tūkstoši pieci euro, septiņdesmit astoņi centi);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 3 liepu ø 44, 43, 37 cm ciršanu 2646,54 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro, piecdesmit četri centi);
grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.10.2014. lēmumu (protokols Nr. 42, 1.3.1. §) „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts)” 3. punktu, izsakot jaunā redakcijā:
pirms 2 liepu ø 40, 43, cm, 1 divstumbru gobas ø 41/16 cm, 1 kļavas ø 43 cm ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 3 liepu ø 44, 43, 37 cm ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Tirdzniecības centra un daudzlīmeņu autostāvvietas ar biroja telpām būvniecība Rīgā, Anniņmuižas ielā 8 (93. grupa, 151. grunts) un Rīgā, Ruses ielā 13 (93. grupa, 2084. grunts)
Adresāts: SIA „ZOL28”, SIA „ZOL28” pilnvarotā persona SIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs”

Nolemj:
atļaut cirst 1 liepu ø 22 cm Rīgā, Ruses ielā 13 (93. grupa, 2084. grunts), kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu (siltumtrases pārbūve);
atļaut cirst 2 kļavas ø 26, 38/40/12 cm, 3 bērzus ø 18/20, 25, 28 cm, 1 melnalksni ø 23 cm Rīgā, Anniņmuižas ielā 8 (93. grupa, 151. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 1 liepas ø 22 cm Rīgā, Ruses ielā 13 (93. grupa, 2084. grunts) ciršanu 187,82 EUR (simts astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit divi centi);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 kļavu ø 26, 38/40/12 cm, 3 bērzu ø 18/20, 25, 28 cm, 1 melnalksni ø 23 cm Rīgā, Anniņmuižas ielā 8 (93. grupa, 151. grunts) ciršanu 1575,13 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci euro, trīspadsmit centi);
pirms 1 liepas ø 22 cm ciršanas Rīgā, Ruses ielā 13 (93. grupa, 2084. grunts) samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 kļavu ø 26, 38/40/12 cm, 3 bērzu ø 18/20, 25, 28 cm, 1 melnalkšņa ø 23 cm ciršanu Rīgā, Anniņmuižas ielā 8 (93. grupa, 151. grunts) samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Iebraucamā ceļa izbūve Rīgā, Salnavas ielā 6 (121. grupa, 914. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 46 cm Rīgā, Salnavas ielā 6 (121. grupa, 914. grunts).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts)
Adresāts: AS „ABLV Bank”

Nolemj:
atļaut cirst 22 bērzus ø 35, 26, 28, 35/24, 23, 18 (celma caurmērs 29 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 22, 27, 22, 25, 40, 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 33, 20, 16 (celma caurmērs 26 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 23, 17/11 cm (celma caurmērs 29 cm), 1 vītolu ø 30/38/20/19/34/20/29/20/19 cm, 1 ošlapu kļavu ø 24 cm un 1 osi ø 24/19 cm Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4828,65 EUR (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro, sešdesmit pieci centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Rumbulas ielā 14 (118. grupa, 2016. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Rumbulas ielā 14 (118. grupa, 2016. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 147,98 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Viļa Olava ielā 5 (84. grupa, 231. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 52 cm Rīgā, Viļa Olava ielā 5 (84. grupa, 231. grunts).

4. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Daugava” pārvaldāmajā teritorijā Rīgā, Lokomotīves ielā 50 (78. grupa, 11. grunts) un Rīgā, Lokomotīves ielā 56 (78. grupa, 2198. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava”

Nolemj:
atļaut cirst:
1 papeli ø 75 cm, 1 kļavu ø 24/24/31 cm, 1 ošlapu kļavu ø 72 cm Rīgā, Lokomotīves ielā 50 (78. grupa, 11. grunts);
1 priedi ø 34 cm Rīgā, Lokomotīves ielā 56 (78. grupa, 2198. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 97,77 EUR (deviņdesmit septiņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Saites ielā 12 (78. grupa, 558. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 egli ø 40 cm Rīgā, Saites ielā 12 (78. grupa, 558. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Aviācijas ielā b/n (78. grupa, 2330. grunts), pie Aviācijas ielas 31 un Rīgā, Aviācijas ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 9017. grunts), pie Aviācijas ielas 25
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
1 papeli ø 89 cm Rīgā, Aviācijas ielā b/n (78. grupa, 2330. grunts), pie Aviācijas ielas 31;
1 papeli ø 60 cm Rīgā, Aviācijas ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 9017. grunts), pie Aviācijas ielas 25;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, Sējas ielā 10 (106. grupa, 981. grunts)
Adresāts: SIA „REMUS ELEKTRO”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Sējas ielā 10 (106. grupa, 981. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Vasaras ielā 7 (59. grupa, 202. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Vasaras ielā 7 (59. grupa, 202. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.