Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.44 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja p.i.

K. Cimermane

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 9F (121. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 25 cm Rīgā, Katlakalna ielā 9F (121. grupa, 122. grunts) patvaļīgu ciršanu 142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro, divdesmit deviņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 87 (106. grupa, 854. grunts), Cēres ielā 83A (106. grupa, 861. grunts) saistībā ar ceļa un inženierkomunikāciju izbūvi Cēres ielā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2015.

2. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Stendes ielā 6A (76. grupa, 2149. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 32, 35, 32, 46 cm, 2 apses ø 17 (celma caurmērs 26 cm), 14/17 cm (celma caurmērs 32 cm), 1 zirgkastaņu ø 31 cm, 5 kļavas ø 44, 40, 38, 11 (celma caurmērs 24 cm), 39 cm, 1 ošlapu kļavu ø 23/32/34 cm Rīgā, Stendes ielā 6A (76. grupa, 2149. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3438,78 EUR (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Valdlauču ielā 2 (119. grupa, 2083. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 07.12.2015. sakopt teritoriju Rīgā, Valdlauču ielā 2 (119. grupa, 2083. grunts), izcērtot krūmus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, lai varētu piekļūt citiem liela izmēra kokiem, kurus paredzēts cirst saistībā ar objekta izbūvi, kā arī iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici, kurā atzīmēti dabā esoši cirst paredzētie koki.

4. Par koku ciršanu saistībā ar ekspozīcijas un tehnikas apkopes ēkas ar administratīvajām telpām būvniecību Rīgā, Ulbrokas ielā 34 (92. grupa, 192. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 14, 14 (celma caurmērs 22 cm), 37 cm, 1 ozolu ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 10 apses ø 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18/18 (celma caurmērs 32 cm), 20, 27, 30, 31, 32 cm, 3 blīgznas ø 19/15/13/12 (celma caurmērs 65 cm), 23/21/19, 28/20 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 34 (92. grupa, 192. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1815,87 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā b/n, (78. grupa, 950. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.12.2015. līdz 14.12.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 19 gobu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 15/13 (celma caurmērs 29 cm), 15/15 (celma caurmērs 32 cm), 15/15/12 (celma caurmērs 41 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/13 (celma caurmērs 30 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19, 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 23, 26 cm, 2 vītolu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 14 bērzu ø 14, 14 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 26, 28, 44/17, 45/45, 54, 56 cm, 8 kļavu ø 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22 cm, 34 ošu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/17 (celma caurmērs 31 cm), 15, 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 16/13 (celma caurmērs 30 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/17/13 (celma caurmērs 48 cm), 20, 20, 20, 22, 22/15, 23, 24, 24/22/20/20, 26, 26, 28/20, 29, 39, 44 cm, 1 vīksnas ø 25 cm, 16 apšu ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 22, 23, 23, 24, 26, 26, 26, 27, 27/25, 29, 30, 31, 33 cm, 8 kļavu ø 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22 cm, 3 papeļu ø 21, 23/16, 34 cm, 3 blīgznu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 31 cm), 30 cm ciršanu Rīgā, Prūšu ielā b/n (78. grupa, 950. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 30.11.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.11.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Prūšu ielas b/n (78. grupa, 950. grunts) žoga Prūšu ielas pusē);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 30.11.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Prūšu ielā b/n (78. grupa, 950. grunts) un zemesgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2016.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku saistībā ar dzīvojamās ēkas pārbūvi un pagalma labiekārtošanu Rīgā, Krāsotāju ielā 11 (76. grupa, 2149. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Krāsotāju ielā 11 (76. grupa, 2149. grunts).

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Gaiļezera ielā b/n, Līduma ielā b/n, Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2007. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.12.2015. līdz 14.12.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto ārpus meža augošo 45 baltalkšņu ø 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 32 cm), 16/17 (celma caurmērs 33 cm), 17/15 (celma caurmērs 32 cm), 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 22/20/17, 21, 21, 21, 24, 24, 24, 24, 26, 26, 26, 26, 26, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 35, 35 cm, 4 vītolu ø 31, 40, 40, 40 cm, 2 bērzu ø 30/30, 35 cm ciršanu Rīgā, Gaiļezera ielā b/n, Līduma ielā b/n, Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2007. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 30.11.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.11.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Gaiļezera ielas malā, cirst paredzēto koku tuvumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2016.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā b/n (120. grupa, 2433. grunts) saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi, pie zemesgabala Rīgā, Zvejniekciema ielā 41 (120. grupa, 433. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 priedes ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 24, 21, 38, 31 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā b/n (120. grupa, 2433. grunts), pie zemesgabala Rīgā, Zvejniekciema ielā 41 (120. grupa, 433. grunts), kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1109,83 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu saistībā ar būvprojektu „Melases glabātavas iebūve esošā noliktavā” Rīgā, Tvaika ielā 35 (68. grupa, 173. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 28, 42, 36 cm Rīgā, Tvaika ielā 35 (68. grupa, 173. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 904,94 EUR (deviņi simti četri euro, deviņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 39 (11. grupa, 2050. grunts), saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 35 (11. grupa, 170. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 34, 52 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 39 (11. grupa, 2050. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar pirmsskolas izglītības iestādes pārbūvi Rīgā, Katrīnas ielā 5A (11. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 14.12.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā tiesiskā valdītāja piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Katrīnas ielā 5A (11. grupa, 4. grunts).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī b/n (93. grupa, 2035. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 07.12.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu 2 bērzu ø 20, 35 cm ciršanai Rīgā, Anniņmuižas bulvārī b/n (93. grupa, 2035. grunts).

2. Par koku ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 pensilvānijas ošus ø 29, 16 (celma caurmērs 20 cm), 28, 21, 40, 41, 19 (celma caurmērs 23 cm), 20/20, 56 cm, 2 vīksnas ø 23, 47 cm, 4 kļavas ø 22, 21, 20, 19 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5031,29 EUR (pieci tūkstoši trīsdesmit viens euro, divdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Lipaiķu ielā 10 (99. grupa, 2268. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 9 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 20, 14 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 13 (celma caurmērs 22 cm), 17 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Lipaiķu ielā 10 (99. grupa, 2268. grunts).

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts), Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), Mūkusalas ielā 41 (50. grupa, 2055. grunts), Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
   1.1. 3 lapegles ø 25, 24, 32 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts);
   1.2. 1 ozolu ø 60 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts);
   1.3. 1 ozolu ø 88 cm Rīgā, Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018. grunts);
 2. atļaut cirst:
   2.1. 4 kļavas ø 30/32/26, 39/22, 17/14 (celma caurmērs 39 cm), 37 cm un 1 osi ø 49 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts);
   2.2. 1 osi ø 66 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 41 (50. grupa, 2055. grunts);
   2.3. 2 bērzus ø 31/24/24, 54 cm Rīgā, Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4536,14 EUR (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro, četrpadsmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 9. grunts), pie ēkas Nr. 6 un Garozes ielas krustojumā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   1.1. 1 papeli ø 110 cm Rīgā, Skaistkalnes ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 9. grunts), pie ēkas Nr. 6;
   1.2. 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Skaistkalnes ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 9. grunts), Garozes ielas krustojumā;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvārdes ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 10. grunts), pie ēkas Nr. 13 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 07.12.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā tiesiskā valdītāja piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Zvārdes ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 10. grunts), pie ēkas Nr. 13.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 2314. grunts), pret Salacas ielu 1 un pret Salacas ielu 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   1.1. 1 papeli ø 45 cm Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 2314. grunts), pret Salacas ielu 1;
   1.2. 2 papeles ø 48, 60 cm Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 2314. grunts), pret Salacas ielu 3;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā b/n (112. grupa, 158. grunts), pie Vecmīlgrāvja 5. līnijas 13

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 17 papeles ø 56, 70, 54, 80, 48, 48/48, 44, 38, 50, 52, 78, 48, 48, 26, 34, 50, 48 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā b/n (112. grupa, 158. grunts), pie Vecmīlgrāvja 5. līnijas 13;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mednieku ielā 9 (18. grupa, 88. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 78 cm Rīgā, Mednieku ielā 9 (18. grupa, 88. grunts).

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 7 (89. grupa, 6. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2015.;
 2. lūgt iesniedzējus līdz 07.12.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgas domes Īpašuma departamenta piekrišanu un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 7 (89. grupa, 6. grunts).

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17 (70. grupa, 2056. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2015.

13. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 11 (94. grupa, 126. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Poruka ielā 11 (94. grupa, 126. grunts);
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 39, 37, 26 cm un 3 kļavas ø 29, 32, 29 cm Rīgā, Poruka ielā 11 (94. grupa, 126. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 874,20 EUR (astoņi simti septiņdesmit četri euro, divdesmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70. grupa, 926. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 vītolus ø 22/20, 25/20, 35, 50, 100 cm Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70. grupa, 926. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā b/n (85. grupa, 71. grunts), pie dzīvojamās mājas Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 28

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 45, 58/30 cm un 1 ozolu ø 60 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā b/n (85. grupa, 71. grunts), pie dzīvojamās mājas Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 28;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 575,98 EUR (pieci simti septiņdesmit pieci euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 27A (124. grupa, 337. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 kļavas ø 27, 25/30 cm, 3 robīnijas ø 16/30, 24/24/30, 40/44 cm, 1 Sarkano ozolu ø 50 cm, 1 ošlapu kļavu ø 38 cm, 1 gobu ø 30 cm Rīgā, Juglas ielā 27A (124. grupa, 337. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.