Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.45 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja p.i.

K. Cimermane

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 2013. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 9 blīgznu ar celma caurmēru 82 (sastāv no 3 stumbru celmu caurmēriem 31/34/17 cm), 22, 33, 50 (sastāv no 3 stumbru celmu caurmēriem 17/17/16 cm), 50 (sastāv no 2 stumbru celmu caurmēriem 30/20 cm), 35, 33, 57 (sastāv no 2 stumbru celmu caurmēriem 34/23 cm) 71 cm (sastāv no 3 stumbru celmu caurmēriem 25/26/20 cm) Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 2013. grunts) patvaļīgu ciršanu 846,88 EUR (astoņi simti četrdesmit seši euro, astoņdesmit astoņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar biroju un noliktavu kompleksa un atklātu tenisa laukumu būvniecību Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 2013. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 blīgznas ø 18/19 (celma caurmērs 42 cm), 17/13 (celma caurmērs 32 cm), 20/16, 24, 44, 22, 24, 27, 20/19, 20/19/18/17,17/15/15 cm un 1 apsi ø 28 cm Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 2013. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1475,25 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit pieci euro, divdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar koģenerācijas stacijas būvniecību Rīgā, Vestienas ielā 2H (38. grupa, 100. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 34, 56 cm Rīgā, Vestienas ielā 2H (38. grupa, 100. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 384,17 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, septiņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa un autostāvvietas būvniecību Rīgā, Toma ielā 4 (48. grupa, 2018. grunts), pie Mazās Krasta ielas 85 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2016.

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 086 2081 saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās un biroju ēkas būvniecību Rīgā, Brīvības gatvē 293A (86. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas izbūvi Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 8 (54. grupa, 33. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2015.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi Rīgā, Jūrmalas gatvē, posmā no Imantas 1. līnijas līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2015.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu objektam „Savrupmājas jaunbūve un esošas dzīvojamās ēkas, šķūņa, saimniecības ēkas (lit. 001, 007, 011) demontāža” Rīgā, Piestātnes ielā 5 (102. grupa, 5. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 62 cm, 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Piestātnes ielā 5 (102. grupa, 5. grunts);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 45 cm Rīgā, Piestātnes ielā 5 (102. grupa, 5. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus, papildu informācijas pieprasīšanu un publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 92, 100 cm un 2 bērzus ø 38, 30/47 cm Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts);
 2. lūgt iesniedzēju līdz 17.11.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici ar plānotās būvniecības risinājumu Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts), neparedzot saglabājamo koku vainaga projekcijas zonā būvdarbus;
 3. no 25.11.2015. līdz 09.12.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 kļavu ø 23, 28, 41, 18 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 ozola ø 36 cm, 10 bērzu ø 34, 51, 58, 38, 27, 43, 39, 47, 40/33, 42 cm ciršanu Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 24.11.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 5. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.11.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā.

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.12.2015. līdz 21.12.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 lapegļu ø 45, 43, 26 cm, 14 liepu ø 39, 42, 39, 46, 45, 42, 43, 51, 50, 47, 60, 47, 40, 47 cm, 4 tūju ø 20/12/5, 28, 21/10/15, 14/14/20/20 cm, 6 ozolu ø 70, 48, 87, 49, 48, 49 cm, 5 kļavu ø 45, 31, 53, 51, 41 cm, 10 bērzu ø 51, 33, 38, 38, 34, 23, 25, 28, 41, 43 cm ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 30.11.2015. Ne vēlāk kā līdz 07.12.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.12.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas galvenās ieejas);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2016.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Cēres ielā 87 (106. grupa, 854. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 83A (106. grupa, 861. grunts) saistībā ar ceļa un inženierkomunikāciju izbūvi Cēres ielā

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Cēres ielā 87 (106. grupa, 854. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2736,21 EUR (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro, divdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto siltumtrases pārbūvi Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n (33. grupa, 9009. grunts; 33. grupa, 9010. grunts), pie Krišjāņa Barona ielas 75

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1 1 robīniju ø 36/31 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n (33. grupa, 9009. grunts), pie Krišjāņa Barona ielas 75 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2 1 osi ø 60 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n (33. grupa, 9010. grunts), pie Krišjāņa Barona ielas 75 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1686,11 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit seši euro, vienpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 29 cm, 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 67. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 226,52 EUR (divi simti divdesmit seši euro, piecdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sparģeļu ielā 3 (34. grupa, 89. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 68 cm Rīgā, Sparģeļu ielā 3 (34. grupa, 89. grunts).

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17 (70. grupa, 2056. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.

4. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17 (70. grupa, 2056. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17 (70. grupa, 2056. grunts).

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Vabu ielā 21 (120. grupa, 360. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2015.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 16/22 (17. grupa, 152. grunts) un Mazajā Ozolu ielā 6 (17. grupa, 128. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1 7 kļavas ø 38, 52, 64, 41, 30, 40, 40 cm Rīgā, Duntes ielā 16/22 (17. grupa, 152. grunts);
   1.2 3 kļavas ø 42, 60, 32 cm un 4 papeles ø 52, 74, 88, 102 cm Rīgā, Mazajā Ozolu ielā 6 (17. grupa, 128. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2574,37 EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Morica ielā 15B (64. grupa, 360. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2016.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Slokas ielā 31 (60. grupa, 148. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 31/47 cm Rīgā, Slokas ielā 31 (60. grupa, 148. grunts).

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 7 (76. grupa, 577. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2015.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Zantes ielā 28 (99. grupa, 403. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Zantes ielā 28 (99. grupa, 403. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 53 (106. grupa, 58. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Bramberģes ielā 53 (106. grupa, 58. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 5 (49. grupa, 7. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2015.