Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.46 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J.Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Dzīvojamo ēku projektēšana Rīgā, Kalnciema ielā b/n (61. grupa, 2007. grunts)
Adresāts: SIA „Kalnciema rezidence”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2013.;
līdz 04.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 4 kļavu ø 34, 29, 39, 28 cm un 1 bērza ø 60 cm ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā b/n (61. grupa, 2007. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana – skaņu valnis Rīgā, Kokneses prospektā 1A (90. grupa, 11., 17. grunts)
Adresāts: SIA „Jaunais Mežaparks”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.01.2014.;
līdz 17.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai  tiesiskā valdītāja vārdā par 1 daudzstumbru ievas ø 30/30/35 cm, 1 divstumbru ievas ø 15/15 cm (celma caurmērs 36 cm), 3 bērzu ø 20, 30, 30 cm ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 1A (90. grupa, 17. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Slimnīcas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, J. Asara ielā 3 (37. grupa, 5. grunts)
Adresāts: SIA „Medicīnas sabiedrība ARS”

Nolemj:
par 7 liepu ø 41, 43, 45, 47, 47, 48, 49 cm ciršanu objektā „Slimnīcas ēku kompleksa rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, J. Asara ielā 3 (37. grupa, 5. grunts)” organizēt publisko apspriešanu no 10.12.2013. līdz 20.12.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 03.12.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 09.12.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 09.12.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
līdz 20.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem apkārtējā teritorijā, kā arī paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2014.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Rododendru ielā 7 (64. grupa, 2090. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2013.;
līdz 05.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu, ka koki bojā ēkas pamatus Rīgā, Rododendru ielā 7 (64. grupa, 2090. grunts) un visu zemes īpašnieku rakstisku piekrišanu par 2 kļavu ø 37, 45 cm ciršanu Rīgā, Rododendru ielā 7 (64. grupa, 2090. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koku ciršana Rīgā, Kandavas ielā 16 (76. grupa, 330. grunts)
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 5 kļavas ø 39, 21, 32, 36, 37 cm Rīgā, Kandavas ielā 16 (76. grupa, 330. grunts).

3. Koku ciršana Rīgā, Gundegas ielā 3 (100. grupa, 50. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 melnalksni ø 38 cm, 1 kļavu ø 36 cm, 1 osi ø 51 cm Rīgā, Gundegas ielā 3 (100. grupa, 50. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 400,00 (četri simti lati nulle santīmu)/EUR 569,15 (pieci simti sešdesmit deviņi eiro piecpadsmit eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana Rīgā, Jūrmalas gatvē 130B (82. grupa, 2065. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 tūju ø 26 cm un 1 divstumbru melnalksni ø 33/35 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 130B (82. grupa, 2065. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 76,80 (septiņdesmit seši lati astoņdesmit santīmu)/EUR 109,28 (viens simts deviņi eiro divdesmit astoņi eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Stērstu ielā 11 (73. grupa, 44. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2013.;
līdz 03.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par to, ka 1 kļava ø 105 cm Rīgā, Stērstu ielā 11 (73. grupa, 44. grunts) bojā ēkas pamatus;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koku ciršana Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93. grupa, 2141. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 46, 45, 66 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93. grupa, 2141. grunts);
atļaut cirst 1 osi ø 98 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93. grupa, 2141. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 39,20 (trīsdesmit deviņi lati divdesmit santīmu)/EUR 55,78 (piecdesmit pieci eiro septiņdesmit astoņi eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65., 71. grunts )
Adresāts: SIA „NEW HANZA CITY”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 16 cm (celms caurmērs 20 cm), 1 bērzu ø 35 cm, 5 papeles ø 30, 101, 68, 34, 88 cm Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65., 71. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 1231,20 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit viens lats divdesmit santīmu)/EUR 1751,84 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit viens eiro astoņdesmit četri eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Berģu ielā 90 (127. grupa, 196. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 priedi ø 37 cm Rīgā, Berģu ielā 90 (127. grupa, 196. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 118,40 (viens simts astoņpadsmit lati četrdesmit santīmu)/EUR 168,47 (viens simts sešdesmit astoņi eiro četrdesmit septiņi eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, pie Upes ielas 2 (25. grupa, 31. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Upes ielā 2 (25. grupa, 31. grunts).

10. Koka ciršana Rīgā, Ežu ielā 5 (71. grupa, 2756. grunts)
Adresāts: SIA „Knock company”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 daudzstumbru vītolu ø 50/27/36 cm Rīgā, Ežu ielā 5 (71. grupa, 2756. grunts).

11. Koka ciršana Rīgā, Vaidavas ielā 15 k - 1 (70. grupa, 1040. grunts)
Adresāts: Biedrība „Vaidava 15/1”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2014.;
līdz 02.01.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1papeles ø 25/25 cm ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 15 k-1 (70. grupa, 1040. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

12. Koka ciršana Rīgā, Ezermalas ielā 59 (84. grupa, 222. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2014.;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.