Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.46 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar viesnīcas ēkas jaunbūvi Rīgā, Krogus ielā 1 (61. grupa, 55. grunts)
Adresāts: SIA „D.N.H.”, SIA „D.N.H.” pilnvarotā persona SIA „5.iela”

Nolemj:
atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Krogus ielā 1 (61. grupa, 55. grunts), kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 512,23 EUR (pieci simti divpadsmit euro, divdesmit trīs centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu saistībā ar vaļēja tipa automazgātavas jaunbūvi, esošo ēku demontāžu Rīgā, Vienības gatvē 146 (107. grupa, 573. grunts)
Adresāts: SIA „MARTEKS”, SIA „MARTEKS” pilnvarotā persona Ingus Bērziņš

Nolemj:
atļaut cirst:
1 egli ø 21 cm, 1 priedi ø 36 cm Rīgā, Vienības gatvē 146 (107. grupa, 573. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
1 ozolu ø 39 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9007. grunts), pie gruntsgabala Nr. 146 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 819,57 EUR (astoņi simti deviņpadsmit euro, piecdesmit septiņi centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu par koku ciršanu saistībā ar divu dvīņu māju jaunbūvi Rīgā, Zvejnieku ielā b/n (62. grupa, 2020. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: SIA „PMT INVEST” pilnvarotā persona Roberts Riekstiņš

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.01.2015.;
par 1 ozola ø 33 cm, 1 blīgznas ø 43 cm, 1 vītola ø 35 cm, 1 oša ø 20 cm, 1 kalnu kļavas ø 18/28 cm ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā b/n (62. grupa, 2020. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 09.12.2014. līdz 22.12.2014.;
lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.12.2014. Ne vēlāk kā līdz 08.12.2014. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.12.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem (redzamā vietā, pie Ķīpsalas ielas);

4. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts) un Rīgā, Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts)
Adresāts: SIA „YIT CELTNIECĪBA”

Nolemj:
atļaut cirst:
1 ozolu ø 55 cm, 1 gobu ø 61 cm, 1 apsi ø 23 cm, 1 vītolu ø 26 cm, 1 osi ø 54 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
1 kļavu ø 21 cm, 1 osi ø 23 cm, 12 kalnu kļavas ø 20, 24, 26, 35, 37, 15/10 (celma caurmērs 26 cm), 17/10 (celma caurmērs 28 cm), 14/11 (celma caurmērs 23 cm), 12/12 (celma caurmērs 24 cm), 17/18 (celma caurmērs 34 cm), 21/10 (celma caurmērs 32 cm), 16/14/12/10 cm (celma caurmērs 38 cm), 5 vītolus ø 20, 25, 25, 27, 16/14/13/12 cm (celma caurmērs 48 cm), 1 ošlapu kļavu ø 21/18/12/10 cm Rīgā, Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 14509,01 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti deviņi euro, viens cents);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz robežas ar Kungu ielu b/n (1. grupa, 153. grunts)
Adresāts: UAB Nevertel Latvia – Filiāle, UAB Nevertel Latvia – Filiāle pilnvarotā persona SIA „Arhis Arhitekti”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst:
1 piramidālo ozolu ø 39 cm, 3 liepu ø 32, 32, 37 cm Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts);
1 liepu ø 30 cm, kas aug uz robežas Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts).

6. Par koka ciršanu saistībā ar ziedu veikala pārbūvi un dzīvokļa izbūvi ēkas otrajā stāvā Rīgā, Dzelzavas ielā 39A (70. grupa, 2470. grunts)
Adresāts: SIA „Tacito”, SIA „Tacito” pilnvarotā persona Margarita Zarenkova

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 39A (70. grupa, 2470. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 196,36 EUR (viens simts deviņdesmit seši euro, trīsdesmit seši centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkano līniju robežās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts daļa) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2014.;
par 1 daudzstumbru vītola ø 20/15/15 cm, 14 daudzstumbru apšu ø 15-40 cm, 68 apšu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 73 apšu ø 20 cm, 91 apses ø 25 cm, 37 apšu ø 30 cm, 3 apšu ø 35 cm, 12 apšu ø 40 cm, 1 apses ø 50 cm, 2 bērzu ø 30 cm, 3 bērzu ø 40 cm, 2 bērzu ø 50 cm, 8 bērzu ø 25 cm, 4 bērzu ø 20 cm, 3 daudzstumbru bērzu 25-40 cm, 1 ošlapu kļavas ø 40 cm, 1 daudzstumbru ošlapu kļavas ø 25/25 cm ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 25.11.2014. līdz 08.12.2014.;
lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.11.2014. Ne vēlāk kā līdz 24.11.2014. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.11.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts)
Adresāts: Atvasināta publiska persona Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.01.2015.;
lūgt iesniedzēju līdz 15.12.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts), gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Slokas ielā 86 (66. grupa, 162. grunts)
Adresāts: SIA „Telde”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2014.;jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Lidoņu ielā 14 (77. grupa, 240. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2014.;
lūgt iesniedzējai līdz 09.12.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 papeles ø 98 cm Rīgā, Lidoņu ielā 14 (77. grupa, 240. grunts) ciršanu;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Atpūtas ielā 16 (56. grupa, 202. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2014.;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Katlakalna ielā b/n (121. grupa, 121. grunts)
Adresāts: SIA „BLRT Invest Latvia”

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.01.2014.;
lūgt iesniedzēju līdz 30.12.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina pārējo zemesgabala kopīpašnieku piekrišanu koka ciršanai Rīgā, Katlakalna ielā b/n (121. grupa, 121. grunts) vai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38. panta trešajai daļai noformētas pilnvaras, kas apliecina iesniedzēja tiesības pārstāvēt pārējos zemesgabala kopīpašniekus;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu par koku ciršanu Rīgā, Skolas ielā 20 (20. grupa, 70. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: SIA „Skolas 20”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2015;
par 1 pīlādža ø 15/20 cm, 1 vilkābeles ø 20 cm, 2 liepu ø 32, 30 cm ciršanu Rīgā, Skolas ielā 20 (20. grupa, 70. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 02.12.2014. līdz 15.12.2014.;
lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 25.11.2014. Ne vēlāk kā līdz 01.12.2014. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.12.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem (pie ēkas fasādes Skolas ielas pusē);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 12 (88. grupa, 6. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2014.;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 2 (16. grupa, 53. grunts)
Adresāts: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

Nolemj:
atļaut cirst 3 kļavas ø 21, 33, 41 cm, 2 liepas ø 36, 36 cm Rīgā, Tvaika ielā 2 (16. grupa, 53. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 760,39 EUR (septiņi simti sešdesmit euro, trīsdesmit deviņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 26 (120. grupa, 503. grunts)
Adresāts: Jānis Leitāns, Jāņa Leitāna pilnvarotā persona Zulfija Leitāne

Nolemj:
atļaut cirst 1 priedi ø 35 cm Rīgā, Kūduma ielā 26 (120. grupa, 503. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sliežu ielā 29 (15. grupa, 2022. grunts)
Adresāts: SIA „SM serviss”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Sliežu ielā 29 (15. grupa, 2022. grunts).

10. Koka ciršana Rīgā, Bruņinieku ielas sarkanajās līnijās (32. grupa, 9001. grunts), pie Bruņinieku ielas 94/96
Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, Bruņinieku ielas sarkanajās līnijās (32. grupa, 9001. grunts), pie Bruņinieku ielas 94/96;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 69,72 EUR (sešdesmit deviņi euro, septiņdesmit divi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.