Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.47 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J.Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i.

V.Kondrāte

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 2 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 7 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku bojāšana teritorijā, kur tiek plānota daudzstāvu daudzdzīvokļu un biroja ēkas
būvniecība Rīgā, K. Valdemāra ielā b/n (24. grupa, 2076. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu    atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 parastā pīlādža ø 18/16/14 cm ciršanu LVL 48,00 (četrdesmit astoņus latus nulle santīmu)/EUR 68,30 (sešdesmit astoņi eiro trīsdesmit eiro centi) apmērā;
uzlikt par pienākumu nocirst 1 nokaltušu parasto pīlādzi ø 18/16/14 cm Rīgā, K.Valdemāra ielā b/n (24. grupa, 2076. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Sējas ielā 35 (106. grupa, 801. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 tūjas ø 24 cm ciršanu Rīgā, Sējas ielā 35 (106. grupa, 801. grunts) LVL 96,00 (deviņdesmit seši lati nulle santīmu)/EUR 136,59 (viens simts trīsdesmit seši eiro piecdesmit deviņi eiro centi).

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Ātrās ēdināšanas restorāna „Hesburger” projektēšana Rīgā, Krasta ielā 85 (48. grupa, 2043. grunts)
Adresāts: SIA „BALT-1”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 bērzus ø 33, 32 cm un 2 divstumbru vītolus ø 96/61 un 96/67 cm, Rīgā, Krasta ielā 85 (48. grupa, 2043. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 963,00 (deviņi simti sešdesmit trīs lati nulle santīmu)/EUR 1371,79 (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit viens eiro septiņdesmit deviņi eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Ražošanas korpusa rekonstrukcija Rīgā, Brīvības gatvē 214I (70. grupa, 2289. grunts)
Adresāts: SIA „STARJT”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 29 kļavas ø 20-60 cm, 3 zirgkastaņas ø 24-59 cm, 1 blīgznu ø 32 cm, 5 bērzus ø 26-43 cm, 1 liepu ø 21 cm Rīgā, Brīvības gatvē 214I (70. grupa, 2289. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 8026,80 (astoņi tūkstoši divdesmit seši lati astoņdesmit santīmu)/EUR 11434,18 (vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit četri eiro astoņpadsmit eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Noliktavas ēkas jaunbūve un galdnieku darbnīcas rekonstrukcija par administratīvo ēku Rīgā, Ūdeļu ielā 18 (123. grupa, 154. grunts)
Adresāts: SIA „SEV-L”
Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 vītolus ø 35, 21 cm, 1 melnalksni ø 21 cm un 1 ievu ø 21 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 18 (123. grupa, 154. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 323,40 (trīs simti divdesmit trīs lati četrdesmit santīmu)/EUR 460,16 (četri simti sešdesmit eiro sešpadsmit eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Takinu mītnes jaunbūves projektēšana Rīgā, Meža prospektā 1 (94. grupa, 267. grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 3 priedes ø 30, 22, 16 (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Meža prospektā 1 (94. grupa, 267. grunts).

5. Universālās noliktavas projektēšana Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts)
Adresāts: SIA „Port Mīlgrāvis”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.01.2014.;
līdz 11.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 vītola ø 101 cm, 1 bērza ø 39 cm, 3 liepu ø 40, 40, 28 cm, 1 daudzstumbru ievas ø 20/20/25 cm, 1 daudzstumbru ošlapu kļavas ø 30/30/30/30/30 cm ciršanu Rīgā, Meldru ielā 3 (111.grupa, 194.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Administratīvās ēkas (lit. 006) un caurlaides ēkas (lit. 008) rekonstrukcija par pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādi „Pētnieku darbnīca”
Adresāts: SIA „Nature Cure Baltics”

Darba kārtībā jautājums netiek skatīts

7. 110/10 kV apakšstacijas Nr. 133 „Bolderāja 1” 110 kV sadalnes ietaises rekonstrukcija
Rīgā, pie Silikātu ielas 24 ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 24. grunts)
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, pie Silikātu ielas 24 ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 24. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu LVL 258,00 (divi simti piecdesmit astoņi lati nulle santīmu)/EUR 367,10 (trīs simti sešdesmit septiņi eiro desmit eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Dvīņu mājas un saimniecības ēkas (pirts) jaunbūves būvniecība Rīgā, Volguntes ielā b/n (76. grupa, 2101. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 divstumbru ievu ø 18/15 cm (celma caurmērs 44 cm), 1 kļavu ø 19 cm (celma caurmērs 31 cm), 1 egli ø 12 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Volguntes ielā b/n (76. grupa, 2101. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 285,00 (divi simti astoņdesmit pieci lati nulle santīmu)/EUR 405,52 (četri simti pieci eiro piecdesmit divi eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts)
Nolemj:

par 1 liepas ø 74 cm, 1 oša ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 4 papeļu ø 82, 80, 58, 42 cm, 1 divstumbru papeles ø 100/60 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 14.01.2014. līdz 27.01.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 07.01.2014. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 13.01.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 13.01.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie Matīsa ielas;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.02.2014.

2. Koka ciršana Rīgā, Dārziņu 14. līnijā 6 (125. grupa, 430. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 ozolu ø 41 cm Rīgā, Dārziņu 14. līnijā 6 (125. grupa, 430. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 16,40 (sešpadsmit lati četrdesmit santīmu)/EUR 23,34 (divdesmit trīs eiro trīsdesmit četri eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, A. Čaka ielā 42 (29. grupa, 98. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
par 1 papeles ø 75 cm ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 42 (29. grupa, 98. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 26.11.2013. līdz 09.12.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 22.11.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 25.11.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 25.11.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie ēkas fasādes A. Čaka ielas pusē;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2013.

4. Koka ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (31. grupa, 37. grunts)
Adresāts: SIA „City Development Company”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 76 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (31. grupa, 37. grunts).

5. Koku ciršana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas” teritorijā Rīgā, Duntes ielā 22 (17. grupa, 150. grunts)
Adresāts: VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”

Nolemj:
atļaut cirst 4 kļavas ø 62, 59, 48, 61 cm teritorijas izsauļošanai Rīgā, Duntes ielā 22 (17. grupa, 149. grunts)
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 577,28 (pieci simti septiņdesmit septiņi lati divdesmit astoņi santīmi)/EUR 821,40 (astoņi simti divdesmit viens eiro četrdesmit eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Maskavas ielā 279 k-3 (72. grupa, 2013. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība ‘Temps”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2014.;
līdz 02.01.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 apses ø 91 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 279 k-3 (72. grupa, 2013. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Koka ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departaments

Nolemj:
atļaut cirst 1 bīstamu bērzu ø 41 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koku ciršana Rīgā, Kalngales ielā 4 (111. grupa, 164. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 2 ošus ø 39, 39 cm Rīgā, Kalngales ielā 4 (111. grupa, 164. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 31,20 (trīsdesmit viens lats divdesmit santīmu)/EUR 44,39 (četrdesmit četri eiro trīsdesmit deviņi eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, Āgenskalna ielā b/n (60. grupa, 2067. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2013.;
organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Āgenskalna ielā b/n (60. grupa, 2067. grunts).
pēc izbraukuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koku ciršana Rīgā, Āpšu ielā 15 (53. grupa, 116. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Āpšu ielā 15 (53. grupa, 116. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 211,20 (divi simti vienpadsmit lati divdesmit santīmu)/EUR 300,51 (trīs simti eiro piecdesmit viens eiro cents);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Tekstilnieku ielā b/n (110. grupa, 69. grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Nolemj:
par 12 papeļu ø 23, 19 (celma caurmērs 29 cm), 22, 25, 25, 40/27, 44/52, 24, 18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 19 (celma caurmērs 25 cm), 26, 30 cm ciršanu Rīgā, Tekstilnieku ielā b/n (110. grupa, 69. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 02.01.2013. līdz 15.01.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.12.2013. Ne vēlāk kā līdz 20.12.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E.Smiļģu ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 20.12.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;

12. Koku ciršana Rīgā, Dzintara ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 9005. grunts; 109. grupa, 58. grunts)
Adresāts: SIA „REMUS ELEKTRO”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2014.;
līdz 11.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 priedes ø 38 cm Rīgā, Dzintara ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 9005. grunts) un 1 bērza ø 53 cm Rīgā, Dzintara ielas sarkanajās līnijās (109. grupa, 58. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.