Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.47 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi no kameras K-3-18 līdz kamerai K-3-19 Rīgā, Dammes ielā 8 (80. grupa, 2348. grunts), pie Slokas ielas 203
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”

Nolemj:
atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 22/24, 64 cm Rīgā, Dammes ielā 8 (80. grupa, 2348. grunts), pie Slokas ielas 203 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves 2. kārtas būvniecības izmaiņām Rīgā, Slokas ielā 130A (80. grupa, 2338. grunts)
Adresāts: SIA „Vladir Investments”

Nolemj:
atļaut cirst 5 bērzus ø 25, 30, 25, 25, 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Slokas ielā 130A (80. grupa, 2338. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 516,51 EUR (pieci simti sešpadsmit euro, piecdesmit viens cents);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu saistībā ar būves lit. 001 nojaukšanu Rīgā, Vēja ielā 33 (53. grupa, 136. grunts)
Adresāts: SIA „ATBALSS”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 57 cm Rīgā, Vēja ielā 33 (53. grupa, 136. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 486,62 EUR (četri simti astoņdesmit seši euro, sešdesmit divi centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koku ciršanu saistībā ar viesnīcas ēkas projektēšanu Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts) un Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts)
Adresāts: SIA „6. dimensija”, SIA „Sarma & Norde Arhitekti”

Nolemj:
atļaut cirst:
1 egli ø 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
2 egles ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1237,90 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit septiņi euro, deviņdesmit centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistībā ar biroju ēkas un noliktavas jaunbūves projektēšanu, ēku nojaukšanu Rīgā, Piedrujas ielā 7A (121. grupa, 2487. grunts) un Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 2488. grunts), pie Piedrujas ielas 7A
Adresāts: SIA „Baltijas Industriālais Parks”

Nolemj:
atļaut cirst:
1 ozolu ø 24 cm, 4 liepas ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 23, 24, 34 cm, 2 priedes ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 26 cm, 2 kļavas ø 20, 32 cm, 2 pīlādžus ø 12/12 (celma caurmērs 23 cm), 12/17 cm (celma caurmērs 25 cm), 2 ievas ø 20, 25 cm, 1 vītolu ø 25/32/32/32/39/41 cm, 5 apses ø 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 25 bērzus ø 16, 16, (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 22, 22, 22, 23, 23, 28, 30, 32, 32, 33, 33, 33, 37, 39, 40/40, 42, 42, 46, 50, 52, 52 cm, 57 papeles ø 12/12, (celma caurmērs 25 cm), 12/12 (celma caurmērs 26 cm), 12/12/12 (celma caurmērs 32 cm), 17/17, 17/17 (celma caurmērs 32 cm), 17, 17 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21/21, 14/15/17/22, 22, 22, 22, 23, 23, 22/24, 24, 24, 24, 26, 26, 26/39, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 36, 36, 36/41/41, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 42, 44, 44, 45, 45, 46, 49, 49 cm Rīgā, Piedrujas ielā 7A (121. grupa, 2487. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
5 papeles ø 28, 32, 46, 47, 49 cm Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 2488. grunts), pie Piedrujas ielas 7A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 14153,92 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit trīs euro, deviņdesmit divi centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koku ciršanu saistībā ar Augusta Deglava ielas pārbūves projektēšanu Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 33., 783. grunts), posmā no Rembates ielas līdz Juglas ielai (2. kārta)
Adresāts: SIA „Kaivas tirdzniecības centrs”

Nolemj:
atļaut cirst 3 bērzus ø 20, 20, 22 cm Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 33., 783. grunts), posmā no Rembates ielas līdz Juglas ielai pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, astoņdesmit pieci centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu saistībā ar Augusta Deglava ielas pārbūves projektēšanu Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 2281. grunts) posmā no Rembates ielas līdz Juglas ielai (1. kārta)
Adresāts: SIA „Kaivas tirdzniecības centrs”

Nolemj:
atļaut cirst 2 bērzus ø 36, 27 cm (bez galotnes, kalstošs), 3 apses ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 17/17, 21/21 cm un 1 blīgznu ø 26/30 cm Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 2281. grunts), posmā no Ēvalda Valtera ielas līdz Baltinavas ielai pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 278,49 EUR (divi simti septiņdesmit astoņi euro, četrdesmit deviņi centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par informācijas pieprasīšanu Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1 saistībā ar izmaiņām transporta pieslēguma izbūvei pie daudzfunkcionālā centra „Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257 (72. grupa, 108. grunts)” un administratīvā akta atkārtotu pagarināšanu
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
lūgt iesniedzēju līdz 30.12.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā skaidrojumu par transporta pieslēguma izbūves pie daudzfunkcionālā centra „Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257 plānoto izmaiņu un ar to saistīto 3 zirgkastaņu ø 39, 48, 54 cm ciršanas iemesliem Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1.

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Dzirnavu ielā 135B (31. grupa, 2041. grunts), Satekles ielā 1 (31. grupa, 2029. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”

Nolemj:
no 13.01.2015. līdz 26.01.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 papeļu ø 13/14/16 (celma caurmērs 54 cm), 12/27/27, 12/20/25 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 135B (31. grupa, 2041. grunts) un par 3 papeļu ø 13/13 (celma caurmērs 42 cm), 17/18 (celma caurmērs 52 cm), 23 cm Rīgā, Satekles ielā 1 (31. grupa, 2029. grunts) ciršanu;
lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.01.2015. Ne vēlāk kā līdz 12.01.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.01.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2015.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Atpūtas ielā 16 (56. grupa, 202. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 74 cm un 1 bērzu ø 70 cm Rīgā, Atpūtas ielā 16 (56. grupa, 202. grunts).

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Apuzes ielā 28 (81. grupa, 334. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 26 cm Rīgā, Apuzes ielā 28 (81. grupa, 334. grunts).

3. Par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9002. grunts), pie Kalnciema ielas 33
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 kļavas ø 54, 47, 55 cm Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9002. grunts), pie Kalnciema ielas 33;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ventspils ielā 47 (75. grupa, 297. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 egles ø 28, 20, 25 cm un 1 zirgkastaņu ø 46 cm Rīgā, Ventspils ielā 47 (75. grupa, 297. grunts).

5. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Sesku ielā 46 (71. grupa, 2523. grunts)
Nolemj:

lūgt iesniedzēju līdz 30.12.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 bērza ø 50 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Sesku ielā 46 (71. grupa, 2523. grunts);
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.01.2015.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija

Nolemj:
no 13.01.2015. līdz 26.01.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 bērza ø 40 cm ciršanu Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts);
lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.01.2015. Ne vēlāk kā līdz 12.01.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.01.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2015.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 12 (88. grupa, 6. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 12 (88. grupa, 6. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 346,04 EUR (trīs simti četrdesmit seši euro, četri centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Raiņa bulvārī 9 (9. grupa, 20. grunts)
Adresāts: Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 59 cm un 1 bērzu ø 69 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 9 (9. grupa, 20. grunts).