Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.48 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J.Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājas vietniece

I.Veļikanova

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 11 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Dravnieku ielā 7 (121. grupa, 2537. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Pļavnieki”

Nolemj:
uzlikt par pienākumu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Pļavnieki” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 20 cm Rīgā, Dravnieku ielā 7 (121. grupa, 2537. grunts) ciršanu LVL 40,00 (četrdesmit latu nulle santīmu)/EUR 56,91 (piecdesmit seši eiro deviņdesmit viens eiro centi) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Kvartāla starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas
ezeru projektēšana (92. grupa, 9005., 9999., 2427., 52., 9014., 46. grunts, 123. grupa, 48. grunts)
Adresāts: SIA „Projekts 3”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2013.;
pēc objekta apsekošanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Savrupmājas jaunbūves projektēšana Rīgā, Lipaiķu ielā 8 (99. grupa, 2267. grunts)
Nolemj:

noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērzu ø 52 cm ciršanu Rīgā, Lipaiķu ielā 8 (99. grupa, 2267. grunts) LVL 156,00 (viens simts piecdesmit seši lati nulle santīmu)/EUR 221,97 (divi simti divdesmit viens eiro deviņdesmit septiņi eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana Rīgā, Vecumnieku ielā 78B (93. grupa, 2253. grunts)
Adresāts: SIA „Art Terra”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 priedi ø 26 cm, 1 ozolu ø 17 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Vecumnieku ielā 78B (93. grupa, 2253. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 258,00 (divi simti piecdesmit astoņi lati nulle santīmu)/EUR 367,10 (trīs simti sešdesmit septiņi eiro desmit eiro centu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

4. Biroja ēkas ar automazgātavas bloku projektēšana Rīgā, Ziepniekkalna ielā 13 (73. grupa, 81. grunts)
Adresāts: SIA „HOLLIS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 13 (73. grupa, 81. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu LVL 156,00 (viens simts piecdesmit seši lati nulle santīmu)/EUR 221,97 (divi simti divdesmit viens eiro deviņdesmit septiņi eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

5. Administratīvās ēkas (lit. 006) un caurlaides ēkas (lit. 008) rekonstrukcija par pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādi „Pētnieku darbnīca”
Adresāts: SIA „Nature Cure Baltics”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92. grupa, 2181. grunts);
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm, 1 liepu ø 40/36 cm, 1 kļavu ø 50/40 cm, 2 kļavas ø 42, 51 cm Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92. grupa, 2181. grunts) saistībā aradministratīvās ēkas (lit. 006) un caurlaides ēkas (lit. 008) rekonstrukciju par pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādi „Pētnieku darbnīca”;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu LVL 1166, 00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit seši lati, nulle santīmu) /EUR 1659, 07 (vien tūkstotis seši simti piecdesmit deviņi eiro septiņi eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Biroju ēkas projektēšana Rīgā, Rūsiņa ielā 1 (40. grupa, 2004. grunts)
Adresāts: SIA „Pro Capital”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 papeli ø 78 cm un 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, pie Rūsiņa ielas 1 (40. grupa, 2004. grunts) saistībā ar 6 stāvu biroju ēkas būvniecību;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 1389,60 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit deviņi lati sešdesmit santīmu)/EUR 1977,22 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit septiņi eiro divdesmit divi eiro centi);
neizvietot būvi valsts nozīmes dižkoka parastās zirgkastaņas ø 115 cm aizsardzības zonā;
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Vasarnīcas rekonstrukcijas par savrupmāju Rīgā, Kūduma ielā 26 (120. grupa, 503. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 priedi ø 34 cm Rīgā, Kūduma ielā 26 (120. grupa, 503. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 204,00 (divi simti četri lati nulle santīmu) /EUR 290,27 (divi simti deviņdesmit eiro divdesmit septiņi eiro centi).

2. Kvartāla apbūve Rīgā, starp Jāņa Daliņa ielu, Vesetas ielu, Jāņa Dikmaņa ielu un Grostonas ielu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās māju būvniecība Rīgā, Grostonas ielā 12 (24. grupa, 66. grunts)
Adresāts: SIA „MERKS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 vītolu daudzstumbru ø 20/23/32/30/20/21 cm, 1 divstumbru vītolu ø 20/21 cm, 1 daudzstumbru vītolu ø 20/23/26 cm, 1 vītolu ø 20 cm, 1 vītolu ø 24 cm, 1 daudzstumbru vītolu ø 43/21/23 cm, 1 daudzstumbru vītolu ø 23/25/25 cm, 5 vītolus ø 25, 24, 21, 25, 21 cm Rīgā, Grostonas ielā 12 (24.grupa, 66.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 3456,00 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit seši lati nulle santīmu) /EUR 4923,07 (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs eiro septiņi eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Ilūkstes ielā 28 (121. grupa, 1463. grunts), Rīgas 256. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 2 papeles ø 54, 32/30/28 cm un 1 vītolu ø 32 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 28 (121. grupa, 1463. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, A. Briāna ielā 16 (23. grupa, 10. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 osi ø 35 cm Rīgā, A. Briāna ielā 16 (23. grupa, 10. grunts).

3. Koku ciršana Rīgā, Poruka ielā 10 (94. grupa, 116. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2014.;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koku ciršana Rīgā, Klusajā ielā 1/3 (25. grupa, 88., 89. grunts)
Adresāts: „SUMMER HOLDING LLC”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 85 cm, Rīgā, Klusajā ielā 1/3 (25. grupa, 88. grunts) un 2 liepas ø 42, 55 cm Rīgā, Klusajā ielā 1/3 (25. grupa, 89. grunts).

5. Koku ciršana Rīgā, Zemgaļu ielā 42 (92. grupa, 130. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 zirgkastaņu ø 29 cm, 1 bērzu ø 62 cm, 1 kļavu ø 73 cm, 1 robīniju ø 47 cm Rīgā, Zemgaļu ielā 42 (92.grupa, 130.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 164,48 (viens simts sešdesmit četri lati četrdesmit astoņi santīmi)/EUR 234,03 (divi simti trīsdesmit četri eiro trīs eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Purvciems”
apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Stirnu ielā 35A (70. grupa, 2528. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Purvciems”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 bērzu ø 38 cm Stirnu ielā 35A (70. grupa, 2528. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 7,60 (septiņi lati sešdesmit santīmu)/EUR 10,81 (desmit eiro astoņdesmit viens eiro cents);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Augstrozes ielā 2 (87. grupa, 244. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 trīsstumbru ošlapu kļavu ø 51/44/57 cm, 1 ošlapu kļavu ø 27 cm un 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Augstrozes ielā 2 (87. grupa, 244. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 65,48 (sešdesmit pieci lati četrdesmit astoņi santīmi)/EUR 93,17 (deviņdesmit trīs eiro septiņpadsmit eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 2 (93. grupa, 39. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 78 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 2 (93. grupa, 39. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 124,80 (viens simts divdesmit četri lati astoņdesmit santīmu)/EUR 177,57 (viens simts septiņdesmit septiņi eiro piecdesmit septiņi eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana Rīgā, Apuzes ielā 30B (99. grupa, 560. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2014.;
līdz 18.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par to, ka Rīgā, Apuzes ielā 30B (99. grupa, 560. grunts) 1 egle ø 39 cm bojā ēkas jumtu;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koka ciršana Rīgā, Kurmales ielā 7 (106. grupa, 179. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 74 cm Rīgā, Kurmales ielā 7 (106. grupa, 179. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 118,40 (viens simts astoņpadsmit lati četrdesmit santīmu)/EUR 168,47 (viens simts sešdesmit astoņi eiro četrdesmit septiņi eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koka ciršana Rīgā, Nometņu ielā 27 (59. grupa, 54. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Nometņu ielā 27 (59. grupa, 54. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 92,80 (deviņdesmit divi lati astoņdesmit santīmu)/EUR 132,04 (viens simts trīsdesmit divi eiro četri eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.