Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.48 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar tirdzniecības un pakalpojumu angāra jaunbūvi Rīgā, Beberbeķu ielā 66 (82. grupa, 159. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst saistībā ar tirdzniecības un pakalpojumu angāra jaunbūvi 1 kļavu 70 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 66 (82. grupa, 159. grunts);
atļaut cirst saistībā ar tirdzniecības un pakalpojumu angāra jaunbūvi 1 kļavu ø 20 cm, 5 bērzus ø 43, 43, 32, 45, 41 cm, 1 apsi ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Beberbeķu ielā 66 (82. grupa, 159. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1099,59 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi euro, piecdesmit deviņi centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu objektam „Tirdzniecības un pakalpojumu angāra jaunbūve” samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
atteikt atļaut cirst teritorijas kopšanas un koku retināšanas nolūkā 1 kļavu ø 81 cm, 1 liepu ø 57 cm, 1 bērzu ø 64 cm, 2 divstumbru bērzus ø 41/43, 30/31 cm, 3 apses ø 33/23, 32, 33 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 66 (82. grupa, 159. grunts);
atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu un koku retināšanu:
1 kļavu ø 30 cm, 1 egli ø 47 cm, 1 liepu ø 39 cm, 1 bērzu ø 39 cm, 1 tūju ø 25 cm, 1 papeli ø 18 (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Beberbeķu ielā 66 (82. grupa, 159. grunts);
3 kļavas ø 25/13 (celma caurmērs 31 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 17 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ošlapu kļavu ø 31 cm Rīgā, Beberbeķu ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9014. grunts), pie gruntsgabala Nr. 66;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu teritorijas kopšanas un koku retināšanas nolūkā 1084,11 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit četri euro, vienpadsmit centi);
pirms koku ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu un koku retināšanu samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Svīres ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 31. grunts) saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Pupuķu ielā 66, 66 k-1, 68, 68 k-1 siltumapgādes (ārējo tīklu) būvniecību
Adresāts: SIA „YIT Celtniecība”, reģistrācijas Nr. 40003377087

Nolemj:
atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 26 un 26 cm, 2 sasvērušās ošlapu kļavas ø 28 un 28 cm, 1 bērzu ø 20 cm, 1 balto apsi ø 40 cm, 14 vītolus ø 22, 26, 32, 34, 10/24, 12/28, 28/28, 32/32, 30/36, 20/24/26, 14/24/26, 30/32/34, 20/24/30/30, 24/24/24/30/32/36 cm, 2 aizlauztus un sasvērušos vītolus ø 28 un 14/26 cm Rīgā, Svīres ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 31. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3397,87 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit septiņi centi).

3. Par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 44 (76. grupa, 602. grunts) saistībā ar siltumtīklu pārbūvi no kameras K-1-3-4-9 līdz ēkām Rīgā, Stendes ielā 7 k-3, 7 k-5 un Irlavas ielā 12
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750

Nolemj:
atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 45 cm Rīgā, Zalves ielā 44 (76. grupa, 602. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Kaivas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 9004. grunts) saistībā ar Augusta Deglava ielas pārbūves projektēšanu, posmā no Rembates ielas līdz Juglas ielai (4. kārta)
Adresāts: SIA „Kaivas tirdzniecības centrs”, reģistrācijas Nr. 40103180217

Nolemj:
atļaut cirst 2 liepas ø 62, 62 cm Rīgā, Kaivas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 9004. grunts), Kaivas ielas un Augusta Deglava ielas krustojumā pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1058,62 EUR (viens tūkstotis piecdesmit astoņi euro, sešdesmit divi centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (121. grupa, 2879. grunts)
Adresāts: SIA „AFI Investments”, reģistrācijas Nr. 40003781438

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.01.2015.

6. Par koka ciršanu saistībā ar bijušā sporta kompleksa pārbūvi par dzīvojamo māju ar publiska rakstura telpām projektēšanai Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts)
Adresāts: SIA „Property Innovators”, reģistrācijas Nr. 40103316074

Nolemj:
atļaut cirst 1 osi ø 48 cm Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Koka ciršana saistībā ar savrupmājas jaunbūvi Rīgā, Gdaņskas ielā 17 (94. grupa, 156. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 priedi ø 60 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 17 (94. grupa, 156. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 512,23 EUR (pieci simti divpadsmit euro, divdesmit trīs centi);
zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koku ciršanu saistībā ar ietves izbūvi Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (85. grupa, 9002. grunts), labajā pusē, posmā no Kadavas ielas līdz degvielas uzpildes stacijai „Lukoil
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments, reģistrācijas Nr. 90000158490, SIA „Tursons”, reģistrācijas Nr. 40003010053

Nolemj:
atļaut cirst 4 blīgznas ø 20/20/20/10/10, 22, 20/20/15, 25/25/20/15 cm, 2 ošlapu kļavas ø 20, 20 cm Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (85. grupa, 9002. grunts), labajā pusē, posmā no Kadavas ielas līdz degvielas uzpildes stacijai „Lukoil”;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koka ciršanu saistībā ar žoga izbūvi Rīgā, Pildas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9017. grunts), pie Pildas ielas 26
Nolemj:

atļaut cirst 1 daudzstumbru vītolu ø 12/14/16/17/22/24/24/24/25/29/38 cm Rīgā, Pildas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9017. grunts), pie Pildas ielas 26, kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 836,65 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši euro, sešdesmit pieci centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Maskavas ielā 139A (44. grupa, 121. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2014.

2. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 82 (56. grupa, 97. grunts)
Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 papeles ø 74 cm ciršanai Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 82 (56. grupa, 97. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9007. grunts), pie ēkas Nr. 121
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 vītolus ø 49, 42/52, 93, 120 cm Rīgā, Vienības gatves ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9007. grunts), pie ēkas Nr. 121;
atļaut cirst 1 vītolu ø 25 cm un 1 kļavu ø 39/45 cm Rīgā, Vienības gatves ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9007. grunts), pie ēkas Nr. 121;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 427,99 EUR (četri simti divdesmit septiņi euro, deviņdesmit deviņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Paipalu ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 23. grunts), pie Paipalu ielas 8
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000350215

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 kļavas ø 31, 32 cm Rīgā, Paipalu ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 23. grunts), pie Paipalu ielas 8;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Pakalniešu ielā b/n (91. grupa, 91. grunts), pie Pakalniešu ielas 11 k-11
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000350215

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 11 papeles ø 33, 37, 58, 67, 68, 76, 77, 78, 80, 81, 88 cm un 1 balto apsi ø 65 cm Rīgā, Pakalniešu ielā b/n (91. grupa, 91. grunts), pie Pakalniešu ielas 11 k-11;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 86 (66. grupa, 162. grunts)
Adresāts: SIA „Telde”, reģistrācijas Nr. 40103453743

Nolemj:
atļaut cirst 1 liepu ø 87 cm Rīgā, Slokas ielā 86 (66. grupa, 162. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 396,13 EUR (trīs simti deviņdesmit seši euro, trīspadsmit centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9004. grunts), pie ēkas Nr. 59
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000350215

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 gobas ø 40, 40 cm Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9004. grunts), pie ēkas Nr. 59;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.