Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.48 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 42 (76. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 liepu ar celma caurmēriem 56, 43 cm, 2 kļavu ar celma caurmēriem 48, 52 cm, 1 zirgkastaņas ar celma caurmēru 53 cm Rīgā, Volguntes ielā 42 (76. grupa, 125. grunts) patvaļīgu ciršanu 1115,54 EUR (viens tūkstotis viens simts piecpadsmit euro, piecdesmit četri centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā b/n (75. grupa, 2082. grunts), Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts), pie Jaunpils ielas b/n (75. grupa, 2082. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2016.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi Rīgā, Jūrmalas gatvē, posmā no Imantas 1. līnijas līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2015.

3. Par koku ciršanu saistībā ar ēkas pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Jaunciema gatvē 161 (114. grupa, 2225. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 ošlapu kļavas ø 40, 50/42, 35, 34, 50 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 161 (114. grupa, 2225. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 857,14 EUR (astoņi simti piecdesmit septiņi euro, četrpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 10 (75. grupa, 154. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 10D (73. grupa, 362. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Dignājas ielā 10D (73. grupa, 362. grunts);
 2. atļaut cirst 4 vītolus ø 36, 25, 15/15/13/12 (celma caurmērs 48 cm), 14/14/16/11/15/15 cm (celma caurmērs 59 cm), 7 papeles ø 20, 20, 22, 27/27, 46, 22, 19 cm (celma caurmērs 30 cm), 8 bērzus ø 32, 23, 21, 27, 31, 35, 27, 26/30 cm, 1 priedi ø 27 cm Rīgā, Dignājas ielā 10D (73. grupa, 362. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1432,45 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit divi euro, četrdesmit pieci centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sīpeles ielā b/n (106. grupa, 772. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 53, 53 cm Rīgā, Sīpeles ielā b/n (106. grupa, 772. grunts).

4. Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9007. grunts), pie Kalnciema ielas 116A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 gobu ø 24 cm Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9007. grunts), pie Kalnciema ielas 116A;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9003. grunts), pie Maskavas ielas 252 k-3

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu zirgkastaņu ø 25 cm Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9003. grunts), pie Maskavas ielas 252 k-3;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 114 (28. grupa, 14. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2016.

7. Par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 69A (71. grupa, 1469. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 ošlapu kļavas ø 23/33, 42/33, 23/35/43, 12/19/26, 13/13/19/20/20/20/21/21/24 cm Rīgā, A. Deglava ielā 69A (71. grupa, 1469. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 837,76 EUR (astoņi simti trīsdesmit septiņi euro, septiņdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ķeguma ielā 41 (89. grupa, 458. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Ķeguma ielā 41 (89. grupa, 458. grunts).

9. Par koku ciršanu Rīgā, Aizsaules ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 2003. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 01000902002, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts), Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts) un Gaujas ielā 2 (90. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   1.1. 41 bērzu ø 34, 32, 19 (celma caurmērs 21 cm), 45, 56, 18 (celma caurmērs 21 cm), 27, 41, 41, 28, 32, 19 (celma caurmērs 21 cm), 25, 32, 34, 45, 24, 37, 48, 36, 18 (celma caurmērs 21 cm), 54, 29, 19 (celma caurmērs 21 cm), 20, 36, 56, 48, 57, 48, 22, 32, 48, 26, 49, 46, 39, 47, 16 (celma caurmērs 20 cm), 27, 24 cm Rīgā, Aizsaules ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 2003. grunts);
   1.2. 9 kļavas ø 26, 24, 20/44, 37, 22/24, 24/26, 24, 25, 47/52 cm, 1 ievu ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 gobu ø 14/20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 01000902002, 1. Meža kapsētas teritorijā;
   1.3. 27 kļavas ø 19 (celma caurmērs 21 cm), 27, 38, 41/53, 29, 26, 20/22, 76, 49, 38, 34, 34, 54, 32, 22, 24, 40, 22, 36, 18/32, 28, 9/18/22, 57, 40, 14/55, 23, 23 cm Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts);
   1.4. 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts);
   1.5. 8 kļavas ø 54, 40, 46, 55, 24, 20, 23, 30 cm Rīgā, Gaujas ielā 2 (90. grupa, 3. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.