Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.49 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 5 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Priedkalnes ielā 6 (128. grupa, 155. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 apses ø 20 cm Rīgā, Priedkalnes ielā 6, daļā A (128. grupa, 155. grunts) patvaļīgu ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar transporta infrastruktūras izbūvi Rīgā, Gustava Zemgala gatvē b/n (90. grupa, 117., 121., 123., 124., 125. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (90. grupa, 127. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts), Rīgā, Kokneses prospektā 1 k-2 (90. grupa, 130. grunts) un Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 5. grunts; 85. grupa, 9002. grunts), pie Gustava Zemgala gatves 82

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 8 liepas ø 42, 56, 57, 61, 72, 74, 75, 81 cm Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 5. grunts; 85. grupa, 9002. grunts), pie Gustava Zemgala gatves 82 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 6 liepas ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 20/15/12, 24, 45, 101 cm, 3 ozolus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 22/17, 24 cm, 4 priedes ø 22, 28, 29, 31 cm, 1 gobu ø 37/40 cm, 12 bērzus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18/17 (celma caurmērs 36 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 24, 26, 27, 30, 31, 38, 39, 42, 48 cm, 15 kļavas ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 17/13 (celma caurmērs 32 cm), 18/15 (celma caurmērs 33 cm), 18/15/11 (celma caurmērs 42 cm), 20, 20/14/14/13/13, 20/20, 21/16, 22/22/13, 25, 25, 26, 28/20/18/16/16, 29, 33/33 cm, 3 ievas ø 22, 22/22/21/20/20/15/12, 34 cm, 7 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 24 cm), 19/19 (celma caurmērs 38 cm), 20/16, 40 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē b/n (90. grupa, 117., 121., 123., 124., 125. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.3. 1 liepu ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 4 bērzus ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 27, 32/32 cm, 4 ošlapu kļavas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 21/17/16, 25/21/18/17 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (90. grupa, 127. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.4. 2 liepas ø 38, 39 cm, 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Kokneses prospektā 1 k-2 (90. grupa, 130. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 20496,16 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro, sešpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar projektu „Transporta infrastruktūras izbūve” grunts uzbēršanu zemesgabala reljefa zemākajā vietā Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts), Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 0112, pie Gustava Zemgala gatves 82

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 4 bērzus ø 21, 29, 31, 39 cm, 1 ozolu ø 19 cm, 3 vītolus ø 20/18/17/14/11, 23/13, 24/24/21/19/19 cm, 61 osi ø 12/12 (celma caurmērs 26 cm), 14, 14 (celma caurmērs 20 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/13 (celma caurmērs 28 cm), 16, 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 30 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18, 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/12 (celma caurmērs 34 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21/14/14, 21/17, 21/19, 22, 22, 22, 22, 22, 22/16/12, 23, 23, 23/21/19/19/19, 24, 24/12, 24/14, 24/18, 25, 25, 25, 25/18, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 33/27, 34, 35, 48 cm, 28 ievas ø 12/12 (celma caurmērs 23 cm), 14/11 (celma caurmērs 25 cm), 14/12 (celma caurmērs 26 cm), 14/12/12 (celma caurmērs 36 cm), 14/14/12 (celma caurmērs 38 cm), 14/14/14/12/12/12 (celma caurmērs 68 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/12 (celma caurmērs 27 cm), 16/16/16/14/14/14/12 (celma caurmērs 89 cm), 15/13 (celma caurmērs 28 cm), 16/13 (celma caurmērs 29 cm), 16/14 (celma caurmērs 30 cm), 17, 17, 17/17/16/15/15/15/15 (celma caurmērs 97 cm), 18, 18, 19/14, 20/16/14, 20/19, 20/16/15/12, 21/15/12, 22/17, 22/21/20, 24, 24/23/2316/14, 36/26/19 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 kļavu ø 29/24 cm, 1 osi ø 30/27 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 0112, pie Gustava Zemgala gatves 82 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 21656,35 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit seši euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārza ielā 5 (64. grupa, 159. grunts) saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas jaunbūvi un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.

4. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.07.2015. lēmuma (protokols Nr. 28., 1.2.5. §) „Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar savrupmāju jaunbūvi Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts) un Drustu ielā 9A (105. grupa, 445. grunts)” atcelšanu un koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts) un Drustu ielā 9A (105. grupa, 445. grunts) saistībā ar savrupmāju jaunbūvi

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.07.2015. lēmumu (protokols Nr. 28., 1.2.5. §) „Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar savrupmāju jaunbūvi Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts) un Drustu ielā 9A (105. grupa, 445. grunts)”;
 2. atļaut cirst:
   2.1. 2 egles ø 43, 22 cm un 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   2.2. 1 tūju ø 20 cm Rīgā, Drustu ielā 9A (105. grupa, 445. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 862,26 EUR (astoņi simti sešdesmit divi euro, divdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (54. grupa, 9001. grunts), pie Vienības gatves 21 (54. grupa, 127. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2016.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Pāles ielā 14A (92. grupa, 44. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2016.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziedu ielā 10 (120. grupa, 1350., 376. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2016.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 44/46 (17. grupa, 22. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2016.

9. Par koka ciršanu saistībā ar privātmājas būvniecību Rīgā, Priedkalnes ielā 6 (128. grupa, 155. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Priedkalnes ielā 6, daļā A (128. grupa, 155. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pildas ielā 10 (121. grupa, 879. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 8 liepas ø 32, 28, 26, 31, 20/19, 39, 40, 46 cm, 3 zirgkastaņas ø 26, 25, 33 cm, 2 kļavas ø 33, 36 cm Rīgā, Pildas ielā 10 (121. grupa, 879. grunts);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 30, 34 (nogalotņota) cm Rīgā, Pildas ielā 10 (121. grupa, 879. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 291,41 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī b/n (93. grupa, 2035. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī b/n (93. grupa, 2035. grunts).

3. Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9020. grunts), pie zemesgabala Zolitūdes ielā 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 24 cm un 1 apsi ø 32 cm Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9020. grunts), pie zemesgabala Zolitūdes ielā 23;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 167,56 EUR (viens simts sešdesmit septiņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vabu ielā 21 (120. grupa, 360. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2016.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 266 (123. grupa, 2041. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2016.