Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.5 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i.

Z. Putnaērgle

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja p.i.

K. Cimermane

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 5 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto Durbes ielas izbūvi posmā no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2016.

Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar ielas izbūvi Rīgā, Alsungas ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 9002. grunts), pie Alsungas ielas 32 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2016.

3. Par koku ciršanu saistībā ar ugunsdzēsēju ceļa izbūvi un par koka ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A (62. grupa, 2003. grunts), pie ēkas lit. 006

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 31, 25 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A (62. grupa, 2003. grunts), pie ēkas lit. 006 saistībā ar ugunsdzēsēju ceļa izbūvi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 30/30 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A (62. grupa, 2003. grunts), pie ēkas lit. 006 teritorijas kopšanas nolūkā;
 3. pirms koka ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 10. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.03.2016. līdz 14.03.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 5 bērzu ø 37, 28, 30, 19 (celma caurmērs 22 cm), 31 cm un 1 liepas ø 47 cm ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 10. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.02.2016. Ne vēlāk kā līdz 29.02.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.02.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 01.03.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 10. grunts) zemesgabalā un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2016.

5. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas pārbūvi Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 lapegles ø 45, 43, 26 cm, 14 liepas ø 39, 42, 39, 46, 45, 42, 43, 51, 50, 47, 60, 47, 40, 47 cm, 4 tūjas ø 20/12/5, 28, 21/10/15, 14/14/20/20 cm, 6 ozolus ø 70, 48, 87, 49, 48, 49 cm, 5 kļavas ø 45, 31, 53, 51, 41 cm, 10 bērzus ø 51, 33, 38, 38, 34, 23, 25, 28, 41, 43 cm Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 13425,65 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.03.2016. līdz 14.03.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto ārpus meža augošo 7 aso egļu ø 26, 25, 28, 26, 24, 26, 21 cm, 7 bērzu ø 27/31, 31/37, 32/44, 28, 38, 47, 31 cm un 1 liepas ø 28 cm ciršanu Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.02.2016. Ne vēlāk kā līdz 29.02.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.02.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Vesetas ielā 9, pie žoga);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 01.03.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts) zemesgabalā un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2016.

7. 7. Par koku ciršanu saistībā ar privātmājas un piebraucamā ceļa būvniecību Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 68A (88. grupa, 2025. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 57 cm, 1 bērzu ø 41 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 68A (88. grupa, 2025. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 661,63 EUR (seši simti sešdesmit viens euro, sešdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tomsona ielā 7 (24. grupa, 373. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Tomsona ielā 7 (24. grupa, 373. grunts).

2. Par koku ciršanu Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 86. grunts), pie Lēdurgas ielas un Rīgā, Brīvības gatves sarkanajās līnijās (91. grupa, 9005. grunts), pie Brīvības gatves 355

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  47 kalstošas papeles ø 24, 24, 24, 29, 20/20/21/23/28/30/31, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 22/24, 34, 34, 10/12/16 (celma caurmērs 42 cm), 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 38, 38, 32, 32, 32, 30, 30, 30, 30, 20/24/34, 40/42/44, 40/44, 18/26, 28, 36, 22, 22, 22, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 40 cm un 7 nokaltušas papeles ø 20, 20, 20, 22, 22, 22, 24 cm Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 86. grunts), pie Lēdurgas ielas;
  1 kalstošu papeli ø 28/36 cm Rīgā, Brīvības gatves sarkanajās līnijās (91. grupa, 9005. grunts), pie Brīvības gatves 355;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Basu ielā 1E (107. grupa, 2326. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Basu ielā 1E (107. grupa, 2326. grunts).

4. Par koka ciršanu Rīgā, Irlavas ielā 8 (76. grupa, 181. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 54 cm Rīgā, Irlavas ielā 8 (76. grupa, 181. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 245,87 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Juglas ielā 6/8 (92. grupa, 315. grunts) un Juglas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 9010. grunts)

Nolemj:

 1. 1 liepu ø 60 cm un 2 kļavas ø 33, 36 cm Rīgā, Juglas ielā 6/8 (92. grupa, 315. grunts);
 2. liepas ø 67, 58 cm Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 9010. grunts).