Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.50 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 3 pārkāpuma izskatīšana;
 • 6 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 5 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Glika ielā 22 (84. grupa, 402. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ozola ø 25 cm Rīgā, Glika ielā 22 (84. grupa, 402. grunts) patvaļīgu nociršanu 142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro, divdesmit deviņi centi).

2. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Magoņu ielā 5 (56. grupa, 188. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ozola ø 56 cm Rīgā, Magoņu ielā 5 (56. grupa, 188. grunts) patvaļīgu nociršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi).

3. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Mencu ielā 5 (102. grupa, 77. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu Igoram Leontjevam apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 kļavu ø 32, 40 cm Rīgā, Mencu ielā 5 (102. grupa, 77. grunts) patvaļīgu nociršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar Rīgas TEC-1 veco ēku un būvju demontāžu Rīgā, Viskaļu ielā 16 (85. grupa, 76. grunts; 85. grupa, 2053. grunts)
Adresāts: SIA „Baltex Group”

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu 47 cm Rīgā, Viskaļu ielā 16 (85. grupa, 76. grunts);
 2. atļaut cirst:
   2.1. 2 ošlapu kļavas ø 36/31, 15/23/24/24/24/28 cm Rīgā, Viskaļu ielā 16 (85. grupa, 76. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   2.2. 1 priedi ø 39 cm, 2 kļavas ø 25, 20/24 cm, 3 bērzus ø 28, 52, 40 cm Rīgā, Viskaļu ielā 16 (85. grupa, 2053. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2134,29 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro, divdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 3 (32. grupa, 99. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Nolemj:

 1. no 16.12.2014. līdz 06.01.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 liepas ø 48 cm ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 3 (32. grupa, 99. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.12.2015. Ne vēlāk kā līdz 15.12.2014. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.12.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.01.2015.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Laimdotas ielā b/n (116. grupa, 2011. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Nolemj:

 1. no 13.01.2015. līdz 26.01.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 8 liepu ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 25, 28, 29, 29, 35, 42, 45 cm, 1 bērza ø 31 cm, 1 kļavas ø 17 (celma caurmērs 22 cm) ciršanu Rīgā, Laimdotas ielā b/n (116. grupa, 2011. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.01.2015. Ne vēlāk kā līdz 12.01.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.01.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 12.01.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Laimdotas ielā b/n (116. grupa, 2011. grunts) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2015.

4. Par koku ciršanu saistībā ar ātrās ēdināšanas restorāna „Hesburger” būvniecību Rīgā, Brīvības gatvē 388 (92. grupa, 96. grunts)
Adresāts: SIA „Rigaburger”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 79 cm un 2 robīnijas ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 17 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Brīvības gatvē 388 (92. grupa, 96. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 981,78 EUR (deviņi simti astoņdesmit viens euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz robežas ar zemesgabalu Rīgā, Kungu ielu b/n (1. grupa, 153. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: UAB Nevertel Latvia – Filiāle, SIA „Arhis Arhitekti”

Nolemj:

 1. 16.12.2014. līdz 06.01.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 piramidālā ozola ø 39 cm, 3 liepu ø 32, 32, 37 cm ciršanu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un 1 liepas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz gruntsgabala robežas ar Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.12.2014. Ne vēlāk kā līdz 15.12.2014. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.12.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.01.2015.

6. Par koku ciršanu saistībā ar Rīgas Centrāltirgus teritorijas kanālmalas pārbūves projektēšanu Rīgā, Centrāltirgus ielā 1, posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi (4. grupa, 71. grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības AS „Rīgas Centrāltirgus”

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 apsi ø 52 cm Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), posmā no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 trīsstumbru osi ø 30/30/30 cm Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2364,82 EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit četri euro, astoņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 49. grunts), pret Tvaika ielu 4, 4B un Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 2049. grunts), pie Tvaika ielas 4, 4B un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

 1. no 20.01.2015. līdz 02.02.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto par 19 papeļu ø 110, 98, 113, 132, 54/64, 70, 34, 90, 94, 50, 96, 94, 100, 98, 148, 34, 42, 58, 86 cm ciršanu Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 49. grunts), pret Tvaika ielu 4, 4B un 18 papeļu ø 66, 68, 60, 54, 80, 74, 86, 40, 54, 40, 38, 54, 50, 50, 95, 52, 90, 72 cm ciršanu Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 2049. grunts), pie Tvaika ielas 4, 4B;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.01.2015. Ne vēlāk kā līdz 19.01.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.01.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2015.

2. Par koka ciršanu Rīgā, starp Hipokrāta ielu un S. Eizenšteina ielu b/n (122. grupa, 282. grunts), pie ēkas S. Eizenšteina ielā 65 k-1
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Mežciems”

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 54 cm Rīgā, starp Hipokrāta ielu un S. Eizenšteina ielu b/n (122. grupa, 282. grunts), pie ēkas S. Eizenšteina ielā 65 k-1;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 98,35 EUR (deviņdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā b/n (121. grupa, 121. grunts)
Adresāts: SIA „BLRT Invest Latvia”

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 68 cm Rīgā, Katlakalna ielā b/n (121. grupa, 121. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 123,85 EUR (viens simts divdesmit trīs euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 97 (81. grupa, 489. grunts)
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 26 cm un 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Šampētera ielā 97 (81. grupa, 489. grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 49 cm un 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Šampētera ielā 97 (81. grupa, 489. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 164,49 EUR (viens simts sešdesmit četri euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 33 (68. grupa, 129. grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 34 cm un 2 bērzus ø 14/16 (celma caurmērs 33 cm), 17 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Tvaika ielā 33 (68. grupa, 129. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 168,92 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, deviņdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.