Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.50 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka bojāšanu Rīgā, Pērnavas ielā 7 (35. grupa, 6. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst [..] 1 nokaltušu zirgkastaņu ø 42 cm Rīgā, Pērnavas ielā 7 (35. grupa, 6. grunts);
 2. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 zirgkastaņas ø 42 cm Rīgā, Pērnavas ielā 7 (35. grupa, 6. grunts) bojāšanu 597,61 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit viens cents);
 3. samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un inženierkomunikāciju būvniecību Rīgā, Rumbulas ielā 9 (71. grupa, 394. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 24/25 cm, 2 tūjas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 12/10 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Rumbulas ielā 9 (71. grupa, 394. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 342,35 EUR (trīs simti četrdesmit divi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.01.2016. līdz 08.02.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 13 liepu ø 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzu ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un 7 liepu ø 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.01.2016. Ne vēlāk kā līdz 25.01.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.01.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie ieejas „Daugavas” stadionā Rīgā, Augšielā 1);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2016.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28 (18. grupa, 83. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.01.2016. līdz 08.02.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 35 bērzu ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17/14 (celma caurmērs 32 cm), 17/17 (celma caurmērs 36 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20/17, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24/22/20, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 30, 31, 32/31, 33/33, 36, 38, 41, 42, 42 cm, 1 kļavas ø 38 cm, 1 zirgkastaņas ø 54 cm, 24 apšu ø 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 17/16 (celma caurmērs 34 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 23, 24, 25, 27, 27/26/20/15, 59, 66 cm, 15 papeļu ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/12 (celma caurmērs 28 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/17 (celma caurmērs 34 cm), 18, 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 28, 46 cm, 5 blīgznu ø 16/12/12 (celma caurmērs 41 cm), 17/17 (celma caurmērs 34 cm), 19/19/15 (celma caurmērs 55 cm), 22/21/17/14/14, 26 cm, 1 ošlapu kļavas ø 17/17 cm (celma caurmērs 35 cm) ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28 (18. grupa, 83. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.01.2016. Ne vēlāk kā līdz 25.01.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.01.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Pulkveža Brieža ielas pret cirst paredzētajiem kokiem);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 25.01.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28 (18. grupa, 83. grunts) zemesgabalā un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2016.

4. Par koku ciršanu saistībā ar ēkas pārbūvi Rīgā, Brīvības ielā 124 (28. grupa, 6. grunts), pie Brīvības ielas 126A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 29, 32, 33 cm Rīgā, Brīvības ielā 124 (28. grupa, 6. grunts), pie Brīvības ielas 126A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2006,25 EUR (divi tūkstoši seši euro, divdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koka ciršanu saistībā ar mākslinieka darbnīcas jaunbūvi Rīgā, Smārdes ielā 5 (76. grupa, 2200. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Smārdes ielā 5 (76. grupa, 2200. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Valdlauču ielā 2 (119. grupa, 2083. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2016.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar veikala „SUPERNETTO” piegādes zonas pārbūvi Rīgā, Stirnu ielā 31 (70. grupa, 971. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2016.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Upeņu ielā b/n, Stirnu ielā b/n (71. grupa, 202. grunts) un Rīgā, Stirnu ielā 38A (71. grupa, 2801. grunts), un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2016.

9. Par koku ciršanu saistībā ar automašīnu mazgāšanas un apkopes vietas ierīkošanu Rīgā, Lielvārdes ielā 128 (71. grupa, 2453. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 papeles ø 15/25/35, 17/15 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 30/25/25, 17 (celma caurmērs 21 cm), 16/15 (celma caurmērs 22 cm), 27 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 128 (71. grupa, 2453. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 952,73 EUR (deviņi simti piecdesmit divi euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto pievedceļa no Ezermalas ielas uz zemesgabalu ar kadastra Nr. 0100 084 2030 izbūvi Rīgā, Ezermalas ielā 34A (84. grupa, 335. grunts), Ezermalas ielā 34E (84. grupa, 336. grunts), Ezermalas ielā 34D (84. grupa, 405. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 084 0342

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2016.

11. Par koku ciršanu saistībā ar tirdzniecības centra jaunbūvi Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm, 2 ošlapu kļavas ø 35, 29 cm, 5 kļavas ø 34, 20, 36, 56, 26 cm, 11 liepas ø 50/50/30, 39, 30, 30, 29, 29, 55, 32, 38, 36, 25 cm Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5938,49 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 7 (24. grupa, 373. grunts), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 02.02.2016. līdz 15.02.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 bērza ø 25 cm ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 7 (24. grupa, 373. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.01.2016. Ne vēlāk kā līdz 01.02.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.02.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie ēkas Vesetas ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2016.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 9000. grunts), pie Jūrmalas gatves 58

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu melnalksni ø 44 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 9000. grunts), pie Jūrmalas gatves 58;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Altonavas ielā 6 (54. grupa, 83. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu osi ø 55 cm Rīgā, Altonavas ielā 6 (54. grupa, 83. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzegužu ielā 20A (66. grupa, 370. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Dzegužu ielā 20A (66. grupa, 370. grunts).

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 117 0272, pie Mazās Zolitūdes ielas 11B

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 42 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 117 0272, pie Mazās Zolitūdes ielas 11B.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 14 (60. grupa, 142. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Sakas ielā 3 (80. grupa, 272. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 54 cm Rīgā, Sakas ielā 3 (80. grupa, 272. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 24,59 EUR (divdesmit četri euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 7 (76. grupa, 577. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 8 kļavas ø 41/30, 29/27/29, 24/26/25/19, 22, 27, 26, 35, 30 cm Rīgā, Šampētera ielā 7 (76. grupa, 577. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Šampētera ielā 7 (76. grupa, 577. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 59,19 EUR (piecdesmit deviņi euro, deviņpadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 11 (54. grupa, 167. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 20 cm un 1 kalstošu priedi ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Vienības gatvē 11 (54. grupa, 167. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 33,69 EUR (trīsdesmit trīs euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 95 (74. grupa, 2037. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 62, 27 cm un 3 kļavas ø 66, 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Vienības gatvē 95 (74. grupa, 2037. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 821,40 EUR (astoņi simti divdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Zvārdes ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 10. grunts), pie ēkas Nr. 13

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 41 cm un 2 kļavas ø 21, 39 cm Rīgā, Zvārdes ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 10. grunts), pie ēkas Nr. 13;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Zvārdes ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 10. grunts), pie ēkas Nr. 13;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā b/n (87. grupa, 198. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 087 2048, Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā b/n (87. grupa, 197. grunts), Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2016.

13. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 7 (89. grupa, 6. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 bērza ø 75 cm ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 7 (89. grupa, 6. grunts).