Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.51 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūvi un esošās apbūves nojaukšanu Rīgā, Bukaišu ielā 1 (73. grupa, 96. grunts)
Adresāts: SIA „AMALVA BALTIJA”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 20/13, 22/23, 17 (celma caurmērs 21 cm), 21/19 cm, 1 vītolu ø 38 cm, 2 kļavas ø 24/24, 22 cm, 1 liepu ø 52 cm Rīgā, Bukaišu ielā 1 (73. grupa, 96. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1747,58 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit septiņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts)
Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.02.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 26.01.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina otra zemesgabala kopīpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts).

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu, informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts)
Adresāts: SIA „PAS DE MARQUE”

Nolemj:

 1. no 27.01.2015. līdz 09.02.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 liepu ø 65, 51, 44, 41 cm ciršanu Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.01.2015. Ne vēlāk kā līdz 26.01.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.01.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.01.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Kalēju ielas 64/66 (3. grupa, 87. grunts) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2015.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Bišu ielā 4 (58. grupa, 55. grunts)
Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2015.;
 2. lūgt Iesniedzējiem līdz 03.02.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina otra zemesgabala kopīpašnieka piekrišanu 1 oša ø 60 cm ciršanai Rīgā Bišu ielā 4 (58. grupa, 55. grunts).

2. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Kandavas ielā 8 k-7 un Kandavas ielā 8 k-6 (64. grupa, 2035., 2081. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Kurzeme”, Aleksejs Buimovs

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2015.;
 2. līdz 13.01.2015.:
   2.1. Aleksejam Buimovam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 divstumbru kļavas Rīgā, Kandavas ielā 8 k-7 (64. grupa, 2035. grunts) ciršanu.
   2.2. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Kurzeme” iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 trīsstumbru ievas Rīgā, Kandavas ielā 8 k-6 (64. grupa, 2081. grunts) ciršanu.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvārī 3 (10. grupa, 2009. grunts)
Adresāts: SIA „Neatkarīgā Patentu Aģentūra”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 44 cm Rīgā, Kronvalda bulvārī 3 (10. grupa, 2009. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 50,09 EUR (piecdesmit euro, deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 62 (75. grupa, 366. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, Liepājas ielā 62 (75. grupa, 366. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 346,04 EUR (trīs simti četrdesmit seši euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 54 (57. grupa, 71. grunts)
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 33, 34, 35, 66 cm Rīgā, Nometņu ielā 54 (57. grupa, 71. grunts);
 2. atļaut cirst 4 kļavas ø 40, 31, 24/28, 49 cm Rīgā, Nometņu ielā 54 (57. grupa, 71. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 783,16 EUR (septiņi simti astoņdesmit trīs euro, sešpadsmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Vietalvas ielā 15 (71. grupa, 1085. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 trīsstumbru kļavu ø 30/30/40 cm Rīgā, Vietalvas ielā 15 (71. grupa, 1085. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lidoņu ielā 14 (77. grupa, 240. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 98 cm Rīgā, Lidoņu ielā 14 (77. grupa, 240. grunts).

8. Par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 divstumbru melnalksni ø 68/70 cm Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 628,34 EUR (seši simti divdesmit astoņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9005. grunts), pie Rītausmas ielas 15
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 8 ošlapu kļavas ø 8/12/26, 11/11/12/18 (celma caurmērs 54 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 11/11 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm un 1 papeli ø 8/18/18/23 cm Rīgā, Rītausmas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9005. grunts), pie Rītausmas ielas 15;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-18 (46. grupa, 2028. grunts)
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 16 papeles ø 35, 42, 46, 46, 49, 53, 56, 64, 70, 78, 78, 81, 86, 94, 101/65, 115 cm Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-18 (46. grupa, 2028. grunts);
 2. atļaut cirst 3 kalstošas papeles ø 63, 67, 67 cm Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-18 (46. grupa, 2028. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 71,76 EUR (septiņdesmit viens euro, septiņdesmit seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, 11. novembra krastmalā ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 2053. grunts), pie ēkas 11. novembra krastmalā 31
Adresāts: Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 34 cm Rīgā, 11. novembra krastmalā ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 2053. grunts), pie ēkas 11. novembra krastmalā 31.

12. Par koku ciršanu Rīgā, Skuju ielā b/n (111. grupa, 2115. grunts), pie Skuju ielas 21A
Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas kļavas ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 25 cm, 1 kļavu ø 30 cm, 1 kalstošu liepu ø 28 cm Rīgā, Skuju ielā b/n (111.grupa, 2115.grunts), pie Skuju ielas 21A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 202,17 EUR (divi simti divi euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par koka ciršanu Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 34 (111. grupa, 340. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 33 cm Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 34 (111. grupa, 340. grunts);
 2. atļaut cirst 1 egli ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 34 (111. grupa, 340. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par koku ciršanu Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 2314. grunts), posmā no Dzērvju ielas līdz Ogres ielai
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 21 papeli ø 96, 76, 78, 44, 76, 86, 83, 65, 65, 63, 78, 50, 68, 86, 95, 64, 88, 82, 80, 103, 112 cm Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 2314. grunts), posmā no Dzērvju ielas līdz Ogres ielai.

15. Par koka ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 57. grunts)
Adresāts: Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 57. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 130,90 EUR (viens simts trīsdesmit euro, deviņdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 56/58 (75. grupa, 15. grunts), pie Ventspils ielas 56A
Adresāts: AS „Latvenergo”

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 21 cm, 2 tūjas ø 12/15/17/17/20/20/22, 21/21/18/18 cm Rīgā, Ventspils ielā 56/58 (75. grupa, 15. grunts), pie Ventspils ielas 56A;
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 18/21 cm Rīgā, Ventspils ielā 56/58 (75. grupa, 15. grunts), pie Ventspils ielas 56A;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 8,88 EUR (astoņi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.