Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.52 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 6 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtojuma izmaiņu projektu objektam „Daudzfunkcionāls komplekss „Z-Towers”” Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 un 9A, b/n, 3A (61. grupa, 80., 209., 82. grunts)
Adresāts: Ārvalsts komersanta filiāle „SPI RE Holding S.a.r.l. filiāle Latvijā”

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst saistībā ar teritorijas labiekārtojuma izmaiņu projektu objektam „Daudzfunkcionāls komplekss „Z-Towers”” 2 baltās apses ø 30, 46 cm, 1 vītolu ø 100 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā b/n (61. grupa, 209 grunts);
 2. atļaut cirst saistībā ar teritorijas labiekārtojuma izmaiņu projektu objektam „Daudzfunkcionāls komplekss „Z-Towers””:
   2.1. 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā b/n (61. grupa, 209 grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   2.2. 1 ošlapu kļavu ø 20 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 3A (61. grupa, 82. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu teritorijas labiekārtojuma izmaiņu projektā objektam „Daudzfunkcionāls komplekss „Z-Towers”” samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 5. atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu un koku retināšanu:
   5.1. 4 kļavas ø 25, 25, 30, 20 cm (nokaltusi), 1 zirgkastaņu ø 38/31 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 un 9A (61. grupa, 80. grunts);
   5.2. 1 kalstošu vītolu ø 90 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā b/n (61. grupa, 209 grunts);
 6. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu teritorijas kopšanas un koku retināšanas nolūkā 711,21 EUR (septiņi simti vienpadsmit euro, divdesmit viens cents);
 7. pirms koku ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu un koku retināšanu samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu saistībā ar motosporta veikala ar darbnīcu projektēšanu Rīgā, Upeņu ielā 1 (71. grupa, 102. grunts)
Adresāts: SIA „CIMPA”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 33 cm, 1 bērzu ø 37 cm, 1 kalstošu ievu ø 24 cm Rīgā, Upeņu ielā 1 (71. grupa, 102. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 460,16 EUR (četri simti sešdesmit euro, sešpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Cirsmas ielā 28 (120.grupa, 450.grunts)
Adresāts: Ingas Čerņavskas pilnvarotā persona Kārlis Čerņavskis

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.02.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 09.02.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina pārējo zemesgabala kopīpašnieku piekrišanu 1 kļavas ø 27 cm, 1 zirgkastaņas ø 45 cm un 2 egļu ø 34, 32 cm.ciršanai Rīgā, Cirsmas ielā 28 (120. grupa, 450. grunts).

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu, informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas atkārtotu termiņa pagarināšanu Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts)
Nolemj:

 1. no 03.02.2015. līdz 16.02.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 liepu ø 29/33, 43, 44 cm, 8 ošu ø 33, 34, 37, 37, 40, 43, 49, 56 cm, 1 vītola ø 76 cm, 1 papeles ø 82 cm, 2 ošlapu kļavu ø 26/20/20/15/15, 20 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 27.01.2015. Ne vēlāk kā līdz 02.02.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.02.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 02.02.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.03.2015.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts)
Adresāts: Atvasināta publiska persona Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 lapegles ø 28, 32 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts).

6. Par koku ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 daudzstumbru vītolu ø 20/15/15 cm, 14 daudzstumbru apses ø 15-40 cm, 68 apses ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 73 apses ø 20 cm, 91 apsi ø 25 cm, 37 apses ø 30 cm, 3 apses ø 35 cm, 12 apses ø 40 cm, 1 apsi ø 50 cm, 2 bērzus ø 30 cm, 3 bērzus ø 40 cm, 2 bērzus ø 50 cm, 8 bērzus ø 25 cm, 4 bērzus ø 20 cm, 3 daudzstumbru bērzus ø 25-40 cm, 1 ošlapu kļavu ø 40 cm, 1 daudzstumbru ošlapu kļavu ø 25/25 cm Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Ģimnastikas ielā 54 (106. grupa, 190. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 60 cm Rīgā, Ģimnastikas ielā 54 (106. grupa, 190. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 13. grunts), pret gruntsgabalu Kalnciema ielā 207
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 papeles ø 134, 100, 110 cm Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 13. grunts), pret gruntsgabalu Kalnciema ielā 207;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Kauguru ielā b/n (75. grupa, 123. grunts), pie Kauguru ielas 7 un Rīgā, Krūzes ielā 2B (75. grupa, 2180. grunts)
Adresāts: SIA „RS SERVISS”

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 kalstošu ozolu ø 100 cm, 1 apsi ø 32 cm, 1 liepu ø 57 cm Rīgā, Kauguru ielā b/n (75. grupa, 123. grunts), pie Kauguru ielas 7;
   1.2. 1 liepu ø 59 cm Rīgā, Krūzes ielā 2B (75. grupa, 2180. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 677,51 EUR (seši simti septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Patversmes ielā 2 (16. grupa, 132. grunts)
Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.02.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 02.02.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 2 (16. grupa, 132. grunts).

5. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 117 (44. grupa, 72. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 57 cm Rīgā, Maskavas ielā 117 (44. grupa, 72. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 25,95 EUR (divdesmit pieci euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ikšķiles ielā 3 (78. grupa, 2064. grunts)
Adresāts: Rīgas Austrumu izpilddirekcija, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava”

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 89 cm Rīgā, Ikšķiles ielā 3 (78. grupa, 2064. grunts).

7. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Rūpniecības ielā 32B (11. grupa, 2020. grunts)
Adresāts: SIA „Pēterparks”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.02.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 03.02.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina pārējo zemesgabala kopīpašnieku piekrišanu 1 divstumbra oša ø 26/35 cm ciršanai Rīgā, Rūpniecības ielā 32B (11. grupa, 2020. grunts).