Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.6 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” dārzu un parku daļas vadītājs

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpuma izskatīšanas;
 • 1 attīstības priekšlikumi – vietas izvēle;
 • 19 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
 • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts)
Adresāts: STRABAG AG filiāle Latvijā
Nolemj:

  Uzlikt par pienākumu STRABAG AG filiāle Latvijā samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu Rīgā, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts) Ls 540,00 (pieci simti četrdesmit lati, nulle santīmi) apmērā.

2. Par koku ciršanu I Meža kapsētas teritorijā Rīgā, Aizsaules ielā 2A (90.grupa, 23.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde
Nolemj:

  Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz lietas apstākļu noskaidrošanai.

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS – VIETAS IZVĒLE

1. Par ozola pārstādīšanu Rīgā, Mednieku ielā 9 (18.grupa, 88.grunts) saistībā ar daudzstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūvi
Adresāts: SIA „NTP”
Nolemj:

  Atteikt atļaut pārstādīt ozolu ø 78 cm Rīgā, Mednieku ielā 9 (18.grupa, 88.grunts).

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Ēvalda Valtera ielas rekonstrukcijas un jauna ielas posma projektēšana Rīgā, Ēvalda Valtera ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: SIA „Kaivas dzīvokļu kvartāls”
Nolemj:

  Atļaut cirst 6 priedes ø 10, 23, 24, 36, 38, 40 cm esošās ielas rekonstrukcijas un jauna ielas posma izbūvei Rīgā, Ēvalda Valtera ielas sarkanajās līnijās;
  Atļaut cirst 11 priedes ø 8-34 cm, 1 bērzu ø 10 cm, 4 blīgznas ø 8-12 cm kanalizācijas trases izbūvei Rīgā, Ēvalda Valtera ielas sarkanajās līnijās;
  Atļaut cirst 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 17/12 cm, 11 priedes ø 8-36 cm siltumtrases izbūvei Rīgā, Ēvalda Valtera ielas sarkanajās līnijās;
  Atļaut cirst 2 papeles ø 15, 42 cm, 3 priedes ø 8-12 cm esošās siltumtrases demontāžai Rīgā, Ēvalda Valtera ielas sarkanajās līnijās;
  Atļaut cirst 1 priedi ø 10 cm sakaru kabeļa izbūvei Rīgā, Ēvalda Valtera ielas sarkanajās līnijās;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 3737,25 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi lati, divdesmit pieci santīmi);
  Starp komunikāciju trasēm saglabāt esošo priežu jaunaudzi;
  Projektēt jaunu koku stādījumus;
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

2. Brīvības gatves brauktuves paplašināšanas un Veloceliņa projektēšana Rīgā, Brīvības gatvē b/n (127.grupa, 9004.grunts)
Adresāts: SIA „MAXIMA Latvija”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Brīvības gatvē b/n (127.grupa, 9004.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 162,00 (viens simts sešdesmit divi lati, nulle santīmi);
  Projektēt jaunu koku stādījumus;
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

3. Siltumtrases rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Stirnu ielā 16 (71.grupa, 100.grunts)
Adresāts: AS „Rīgas siltums”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 divstumbru robīniju ø 20/24 cm Rīgā, Stirnu ielā 16 (71.grupa, 100.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 297,00 (divi simti deviņdesmit septiņi lati, nulle santīmi);
  Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt saskaņojumu ar zemes īpašnieku, samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšana Rīgā, Klūgu ielā 3C (89.grupa, 2175.grunts)
Adresāts: SIA „Realto Medea”
Nolemj:

  Atļaut cirst 20 liepas ø 28 – 56 cm, 11 divstumbru liepas ø 32/32, 32/30, 32/32, 30/24, 28/28, 22/22, 28/26, 30/28, 34/28, 32/24, 30/32 cm, 1 trīsstumbru liepu ø 28/30/38 cm, 1 ozolu ø 12 cm un 37 krūmus. Rīgā, Klūgu ielā 3C (89.grupa, 2175.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 9861,75 (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens lats, septiņdesmit pieci santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

5. Veikala - kafejnīcas projektēšana Rīgā, Stirnu ielā 32 (71.grupa, 193.grunts)
Adresāts: SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””
Nolemj:

  Atļaut cirst 6 ozolus ø 16 – 31 cm, 6 bērzus ø 18 – 30 cm, 4 vītolus ø 20 – 52 cm, 1 divstumbru vītolu ø 30/30 cm, 4 trīsstumbru vītolus ø 24/10/10, 20/22/25, 18/26/30, 40/30/25 cm stumbrs ø 30 cm nokaltis, stumbrs ø 25 cm ir kalstošs. Rīgā, Stirnu ielā 32 (71.grupa, 193.grunts);
  Saglabāt 1 daudzstumbru vītolu ø 35/35/50/50 cm;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2536,50 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši lati, piecdesmit santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

6. Strazdupītes caurtekas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, pie Murjāņu ielas
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 vītolu ø 16 Rīgā, Murjāņu ielā b/n (124.grupa, 2077.grunts);
  Atļaut cirst 1 trīsstumbru melnalksni ø 20/16/14 cm, 1 ievu ø 14 cm, 1 trīsstumbru ievu ø 16/16/8 cm Rīgā, Murjāņu ielā (92.grupa, 2247.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 549,00 (pieci simti četrdesmit deviņi lati, nulle santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

7. 110/10 kV apakšstacijas „Mežaparks” projektēšana Rīgā, Mežezera ielā 3 (84.grupa, 129.grunts)
Adresāts: AS „Latvenergo”
Nolemj:

  Atļaut cirst 2 liepas ø 63, 80 cm, 1 kļavu ø 10 cm, 1 trīsstumbru vītolu ø 30/20/20 cm Rīgā, posmā no Kokneses prospekta līdz Mežezera ielai 3 (84.grupa, 129.grunts);
  Atļaut cirst 1 trīsstumbru kļavu ø 13/12/8 cm Rīgā, Mežezera ielai 3 (84.grupa, 129.grunts) pieguļošajā teritorijā;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1316,25 (viens tūkstotis trīs simti sešpadsmit lati, divdesmit pieci santīmi);
  Gar Mežezera ielu projektēt jaunu koku stādījumus;
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

8. Dzīvojamās ēkas un palīgbūvju nojaukšanas projektēšana Rīgā, Jēkabpils ielā 28 (45.grupa, 61.grunts)
Adresāts: SIA „Apbedīšanas nams-krematorija „Paradisus””
Nolemj:

  Atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 bērzu ø 34 cm aug slīpi un 1 papeli ø 68 cm Rīgā, pie Jēkabpils ielas 28;
  Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, pie Jēkabpils ielas 28, jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 408,00 (četri simti astoņi lati, nulle santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Vagonu depo ražošanas zonas (lit.006, 007, 008, 003) rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Rēznas ielā 9 k-3 (38.grupa, 66.grunts)
Adresāts: SIA „L-Ekspresis”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 papeli ø 32 cm, 5 liepas ø 34, 34, 34, 30, 42 cm un 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Rēznas ielā 9 k-3 (38.grupa, 66.grunts). Koku ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1381,50 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit viens lats, piecdesmit santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

10. Izmaiņas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projektēšanā Rīgā, Imantas 8.līnijā 1A (93.grupa, 362.grunts), Imantas 8.līnijas un Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās
Adresāts: SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
Nolemj:

  Atļaut cirst ielas rekonstrukcijai 5 melnalkšņus ø 22 – 60 cm, 1 vītolu ø 120 cm, 1 divstumbru ievu ø 10/12 cm, 6 kļavas ø 10 – 30 cm, 5 divstumbru kļavas ø 22/46, 33/44, 14/52, 24/54 un 25/54 cm Imantas 8.līnijas posmā no Jūrmalas gatves līdz zemesgabalam Rīgā, Imantas 8.līnijai 1 (93.grupa, 362.grupa) sarkanajās līnijās;
  Atļaut cirst komunikāciju izbūvei 1 divstumbru melnalksni ø 34/40 cm, 3 bērzus ø 26 – 30 cm, 1 divstumbru gobu ø 14/14 cm un 1 kļavu ø 26 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 5409,50 (pieci tūkstoši četri simti deviņi lati, piecdesmit santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

11. Zemes gabala uzbēršana Rīgā, Mazajā Ūdens ielā 11 (63.grupa, 2059.grunts)
Adresāts: SIA „Gūtmanis”
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2012.;
  Līdz 31.05.2012. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes gabala Rīgā, Mazajā Ūdens ielā 11 (63.grupa, 2059.grunts) uzbēršanas ieceres ģenerālplāna skici uznestu uz topogrāfiskā plāna (M 1:500);
  Pēc minētā dokumenta saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē, jautājumu atkārtoti skatīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

12. Ēku nojaukšanas projektēšana Rīgā, Baldones ielā 1 (60.grupa, 286.grunts)
Adresāts: VAS „Tiesu namu aģentūra”
Nolemj:

  Atļaut cirst 3 kļavas ø 22, 51, 66 cm un 1 gobu ø 27/34 cm, Rīgā, Baldones ielā 1 (60.grupa, 286.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti lati, nulle santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

13. Noliktavas ēkas ārējās elektroapgādes projektēšana Rīgā, Kurzemes prospektā b/n (80.grupa, 2265.grunts)
Adresāts: SIA „Energosistēmas”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm un 2 kļavas ø 17, 45 cm, Rīgā, Kurzemes prospektā b/n (80.grupa, 2265.grunts). Koku ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 423,00 (četri simti divdesmit trīs lati, nulle santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

14. Savrupmājas jaunbūves projektēšana Rīgā, Dāvida ielā 8 (67.grupa, 2093.grunts)
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2012.;
  Līdz 30.05.2012. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā rakstisku slēdzienu no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides plānošanas nodaļas par Rīgā, Dāvida ielā 8 (67.grupa, 2093.grunts) augošā sarkanā ozola ciršanu;
  Pēc minētā dokumenta saņemšanas, jautājumu atkārtoti skatīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

15. Mārupītes caurtekas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Spirgus ielā
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments
Nolemj:

  Atļaut cirst avārijas situācijas novēršanai 1 vītolu ø 25 cm, 1 melnalksni ø 22 cm Rīgā, Zemītes ielā 2 (75.grupa, 86.grunts). Koku ciršanu rakstiski saskaņot ar zemes īpašnieku;
  Atļaut cirst 1 kļavu ø 9/18 cm, 1 melnalksni ø 42 cm Rīgā, Zemītes ielā 2 (75.grupa, 86.grunts). Koku ciršanu rakstiski saskaņot ar zemes īpašnieku;
  Atļaut cirst 2 kļavas ø 16 un 30 cm Rīgā, Spirgus ielā b/n (75.grupa, 2229.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 571,00 (pieci simti septiņdesmit viens lats, nulle santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

16. Ieejas mezgla izbūves projektēšana Rīgā, Vienības gatvē 45 (54.grupa, 101.grunts)
Adresāts: VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Nolemj:

  Atļaut cirst 3 kļavas ø 20/26, 32 un 32 cm, Rīgā, Vienības gatvē 45 (54.grupa, 101.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 810,00 (astoņi simti desmit lati, nulle santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

17. Ēkas Rīgā, Mūkusalas ielā 41 elektroapgādes projektēšana Rīgā, Laivu ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: SIA „Berzins Investment Ltd”
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 22, 24, 30, 38 cm Rīgā, Laivu ielas sarkanajās līnijās.

18. Koģenerācijas stacijas Rīgā, Tīraines ielā 5A elektroapgādes projektēšana Rīgā, Rītausmas ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: SIA „ZPŠ”
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 24 bērzus ø 10 - 31 cm, 3 gobas ø 16 - 40 cm, 4 blīgznas ø 13 - 19 cm, 1 kļavu ø 16 cm, 4 apses ø 14 - 40 cm Rīgā, Rītausmas ielas sarkanajās līnijās;
  Atļaut cirst 3 nokaltušas blīgznas ø 11, 9/22,16/17 cm:
  Līdz 31.05.2012. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koģenerācijas stacijas Rīgā, Tīraines ielā 5A elektroapgādes ieceres Rīgā, Rītausmas ielas sarkanajās līnijās ģenerālplāna skici uznestu uz topogrāfiskā plāna (M 1:500);
  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.06.2012.

19. Daudzdzīvokļu ēku Gulbju ielā 66, 66 k-1, 68, 68 k-1 siltumapgādes projektēšana Rīgā, Svīres ielas un Pupuķu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā, ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: SIA „YIT Celtniecība”
Nolemj:

  Par koku ciršanu publiskajos apstādījumos – Rīgā, Svīres ielas un Pupuķu ielas sarkanajās līnijās, posmā no Pupuķu ielas līdz zemes gabalam Rīgā, Gulbju ielā 22 k-3, daudzdzīvokļu ēku Gulbju ielā 66, 66 k-1, 68, 68 k-1 siltumapgādes un elektropārvades kabeļa pārnešanas projektēšanai, organizēt sabiedrisko apspriešanu no 26.03.2012. līdz 08.04.2012.;
  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.06.2012.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Tirdzniecības un biroju ēkas būvniecība Rīgā, Stabu ielā 18B (22.grupa, 2015.grunts)
Adresāts: SIA „Stabu projekts”
Nolemj:

  Atļaut cirst 2 gobas ø 28, 12 cm, 1 kļavu ø 58 cm un 1 liepu ø 52 cm Rīgā, Stabu ielā 18B (22.grupa, 2015.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2112,00 (divi tūkstoši viens simts divpadsmit lati, nulle santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

2. Izmaiņas Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojuma satiksmes mezgla būvniecībā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments
Nolemj:

  Atļaut cirst 4 zirgkastaņas ø 36, 36, 38 un 51 cm, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2173,50 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs lati, piecdesmit santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas;
  Iespēju robežās plānot jaunus ielu koku stādījumus.

3. Vienības gatves rekonstrukcija Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās no Kaplavas ielas līdz Ozolciema ielai
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments
Nolemj:

  Atļaut cirst Vienības gatves rekonstrukcijai 34 ozolus ø 22 – 65 cm, 3 liepas ø 54 - 66 cm, 6 kļavas ø 8 – 52 cm, 3 bērzus ø 36 – 40 cm, 1 divstumbru kastaņu ø 14/16 cm, 1 četrstumbru tūju ø 12/14/14/16 cm, Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās no Kaplavas ielas līdz Ozolciema ielai;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 13844,25 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri lati, divdesmit pieci santīmi);
  Atļaut cirst teritorijas kopšanai 5 ozolus ø 38 - 50 cm, 2 ošlapu kļavas ø 10 un 30 cm, 21 vītolu ø 12 – 50 cm.
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Biķernieku ielā 33 (89.grupa, 51.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 osi ø 50 cm un 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Biķernieku ielā 33 (89.grupa, 51.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 194,40 (viens simts deviņdesmit četri lati, četrdesmit santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koku vainagu sakopšana Rīgā, Blaumaņa ielā 6 (21.grupa, 2003.grunts) un Rīgā, Brīvības ielā 50 (21.grupa, 27.grunts)
Adresāts: Biedrība „Blaumaņa 6”
Nolemj:

  Veikt vainagu sakopšanu 2 liepām ø 36 un 38 cm Rīgā, Blaumaņa ielā 6 (21.grupa, 2003.grunts). Darbus veikt profesionālam koku kopējam-arboristam;
  Veikt vainaga sakopšanu 1 zirgkastaņai ø 76 cm Rīgā, Brīvības ielā 50 (21.grupa, 27.grunts). Informēt zemes īpašniekus. Darbus veikt profesionālam koku kopējam-arboristam.

3. Koku ciršana un vainagu kopšana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis„Centrs”
Nolemj:

  Atļaut cirst SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā:
  1 nokaltušu liepu ø 28 cm Rīgā, Pērnavas ielā 10 (27.grupa, 80.grunts);
  1 osi ø 36 cm Rīgā, pie Visvalžu ielas 8. Iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu. Saskaņot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 194,40 (viens simts deviņdesmit četri lati, četrdesmit santīmi);
  2 divstumbru ošus ø 12/16, 18/18 cm un 1 osi ø 20 cm Rīgā, Terēzes ielā 4 (35.grupa, 88.grunts). Iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu. Saskaņot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 453,60 (četri simti piecdesmit trīs lati, sešdesmit santīmi);
  Avārijas stāvoklī esošu 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Tallinas ielā 66 (34.grupa, 13.grunts);
  2 nokaltušas kļavas ø 46, 60 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 97 (32.grupa, 65.grunts);
  1 kalstošu kļavu ø 60 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 97 (32.grupa, 65.grunts). Iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 72,00 (septiņdesmit divi lati, nulle santīmi);
  2 kalstošas kļavas ø 20, 66 cm Rīgā, Krāsotāju ielā 15 (34.grupa, 85.grunts). Iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 103,20 (viens simts trīs lati, divdesmit santīmi);
  Atteikt atļaut cirst SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā:
  1 zirgkastaņu ø 44 cm Rīgā, Tallinas ielā 66 (34.grupa, 11.grunts), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām;
  Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu, saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
  Samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana un vainagu kopšana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Pļavnieki” apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Pļavnieki”
Nolemj:

  Avārijas situācijas novēršanai atļaut cirst SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Pļavnieki” apsaimniekojamajā teritorijā:
  1 kļavu ø 20 cm Rīgā, pie Jasmuižas ielas 18 (121.grupa, 549.grunts);
  1 nokaltušu pīlādzi ø 10/10/10/10/10 cm Rīgā, Slāvu ielā 15 (71.grupa, 2582.grunts);
  1 nokaltušu liepu ø 34 cm Rīgā, pie Sesku ielas 11 k-5 (ielas malā);
  Atļaut cirst SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Pļavnieki” apsaimniekojamajā teritorijā:
  1 kalstošu kļavu ø 24 cm (trupe pie sakņu kakla) Rīgā, pie Strautu ielas 23 (ielas sarkanajās līnijās). Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 14,40 (četrpadsmit lati, četrdesmit santīmi);
  1 kalstošu bērzu ø 46 cm Rīgā, Sesku ielā 11 k-4 (71.grupa, 2469.grunts). Iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koka ciršanu. Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 27,60 (divdesmit septiņi lati, sešdesmit santīmi);
  1 papeli ø 46 cm Rīgā, A.Saharova ielā 1 (121.grupa, 2426.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku. Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 69,00 (sešdesmit deviņi lati, nulle santīmi);
  2 baltās apses ø 110 cm un ø 94 cm Rīgā, Rudens ielā 8 (121.grupa, 2455.grunts). Iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 306,00 (trīs simti seši lati, nulle santīmi);
  1 kalstošu divstumbru kļavu ø 24/14 cm Rīgā, Slāvu ielā 15 (71.grupa, 2582.grunts). Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 42,00 (četrdesmit divi lati, nulle santīmi);
  1 kalstošu liepu ø 22 cm Rīgā, Nīcgales ielā 47 (71.grupa, 2409.grunts). Iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 19,80 (deviņpadsmit lati, astoņdesmit santīmi);
  Veikt koku vainagu kopšanu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Pļavnieki” apsaimniekojamajā teritorijā:
  Rīgā, Jasmuižas ielā 18 (121.grupa, 568.grunts);
  Rīgā, Zeltiņu ielā 13 (71.grupa, 1604.grunts);
  Rīgā, Stopiņu ielā 30 (71.grupa, 2796.grunts);
  Rīgā, Zeltiņu ielā 20 (71.grupa, 2261.grunts);
  Rīgā, Zeltiņu ielā 22 (71.grupa, 2262.grunts);
  Rīgā, J.Grestes ielā 5 (121.grupa, 2470.grunts);
  Rīgā, Lubānas ielā 60 k-4 (71.grupa, 1582.grunts);
  Rīgā, Nīcgales ielā 52 (71.grupa, 2303, 247.grunts);
  Rīgā, Nīcgales ielā 62 (71.grupa, 37.grunts);
  Rīgā, Purvciema ielā 57 (70.grupa, 40.grunts);
  Rīgā, Nīcgales ielā 47 (71.grupa, 2409.grunts);
  Rīgā, Slāvu ielā 15 (71.grupa, 2582.grunts);
  Rīgā, Slāvu ielā 23 (71.grupa, 1585.grunts);
  Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam.
  Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu, saskaņojumu ar zemes īpašnieku, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku vainagu sakopšana Rīgā, Prūšu ielā 81 (78.grupa, 100.grunts) un Rīgā, Prūšu ielā b/n (78.grupa, 2178.grunts)
Adresāts: SIA „Maksima plus”
Nolemj:

  Veikt vainaga sakopšanu 1 ozolam ø 72 cm Rīgā, Prūšu ielā 81 (78.grupa, 100.grunts). Darbus veikt profesionālam koku kopējam-arboristam;
  Veikt vainaga sakopšanu un savilkšanu 1 ozolam ø 120 cm Rīgā, Prūšu ielā b/n (78.grupa, 2178.grunts). Informēt zemes īpašnieku. Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam.

6. Teritorijas kopšana Rīgā, A.Saharova ielā b/n (121.grupa, 2989.grunts)
Adresāts: Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Nolemj:

  Atļaut cirst 7 bērzus ø 46, 46, 44, 44, 34, 26, 52 cm, 1 divstumbru blīgznu ø 26/24 cm un 1 sešstumbru blīgznu ø 30/30/22/22/16/16 cm Rīgā, A.Saharova ielā b/n (121.grupa, 2989.grunts);
  Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;

7. Teritorijas kopšana Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A (59.grupa, 67.grunts)
Adresāts: Rīgas Stradiņa universitāte
Nolemj:

  Atļaut cirst 2 apses ø 20 un 22 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A (80.grupa, 2021.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 63,00 (sešdesmit trīs lati, nulle santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Teritorijas kopšana Rīgā, Bauskas ielā 209 (119.grupa, 273.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”
Nolemj:

  Atļaut cirst 12 papeles Rīgā, Bauskas ielā 209 (119.grupa, 273.grunts);
  Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.