Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.6 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīga koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 37 (120. grupa, 834. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 20 cm Rīgā, Airu ielā 37 (120. grupa, 834. grunts) patvaļīgu nociršanu 56,91 EUR (piecdesmit seši euro, deviņdesmit viens cents).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar žoga izbūvi Rīgā, Bišu ielā 4 (58. grupa, 55. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 60 cm Rīgā, Bišu ielā 4 (58. grupa, 55. grunts), kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 512,23 EUR (pieci simti divpadsmit euro, divdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas jaunbūvi Rīgā, Sidraba ielā b/n (80. grupa, 2002. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 priedes ø 40, 40, 33, 41, 38 cm un 1 kalstošu divstumbru bērzu ø 24/21 cm Rīgā, Sidraba ielā b/n (80. grupa, 2002. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1677,57 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Valguma ielā 35 (49. grupa, 46. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāti: AS „RĪGAS SILTUMS”, SIA „Bek-Konsult”

Nolemj:

 1. no 17.02.2015. līdz 02.03.2015. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 44 cm plānoto ciršanu Rīgā, Valguma ielā 35 (49. grupa, 46. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.02.2015. Ne vēlāk kā līdz 16.02.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.02.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.03.2015.

4. Par koku ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Zalves ielā 77A (76. grupa, 331. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 daudzstumbru vītolu ø 32/46/48/34 cm un 4 kļavas ø 29/28/30, 36, 27/36, 28/43 cm Rīgā, Zalves ielā 77A (76. grupa, 331. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2740,46 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro, četrdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Dzirnavu ielā 135B (31. grupa, 2041. grunts) un Satekles ielā 1 (31. grupa, 2029. grunts)
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 3 papeles ø 13/14/16 (celma caurmērs 54 cm), 12/27/27, 12/20/25 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 135B (31. grupa, 2041. grunts);
   1.2. 3 papeles ø 13/13 (celma caurmērs 42 cm), 17/18 (celma caurmērs 52 cm), 23 cm Rīgā, Satekles ielā 1 (31. grupa, 2029. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2134,31 EUR (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro, trīsdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: SIA „Gardenika”

Nolemj:

 1. no 10.03.2015. līdz 23.03.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 9 vītolu ø 61, 54, 42, 32, 25, 27/30, 20/21, 17 (celma caurmērs 22 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 liepas ø 22/22/20/11 cm ciršanu Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.03.2015. Ne vēlāk kā līdz 09.03.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.03.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2015.

7. Par koku ciršanu saistībā ar dvīņu ēkas būvniecību Rīgā, Vecāķu prospektā 207 (120. grupa, 168. grunts)
Adresāti: Biedrība „Izaugsmei”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm, 3 melnalkšņus ø 44, 41, 37 cm, 1 nokaltušu priedi ø 39 cm, 5 priedes ø 48, 45, 42, 34, 30 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 207 (120. grupa, 168. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2859,99 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā par koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kazarmu ielā 3 (25. grupa, 100. grunts)
Adresāts: SIA „Aura Property”

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Kazarmu ielā 3 (25. grupa, 100. grunts).

2. Par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts), Rīgas Hanzas vidusskolas teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 papeles ø 68, 70, 80, 88, 86 cm Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts), Rīgas Hanzas vidusskolas teritorijā;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-6–26 k-9, Lugažu ielā b/n (12. grupa, 99. grunts)
Adresāts: SIA „Tēvzemes Īpašumi”

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 133, 142 cm Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-6–26 k-9, Lugažu ielā b/n (12. grupa, 99. grunts).

4. Par koka ciršanu un par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Berģu ielā 88 (127. grupa, 194. grunts)
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 28, 31 cm Rīgā, Berģu ielā (127. grupa, 194. grunts);
 2. atļaut cirst 1 trīsstumbra bērzu ø 34/37/41 cm Rīgā, Berģu ielā (127. grupa, 194. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,97 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit septiņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā 59 (107. grupa, 2178. grunts)
Adresāts: Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 114, 110 cm Rīgā, Graudu ielā 59 (107. grupa, 2178. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 312,35 EUR (trīs simti divpadsmit euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 26 (61. grupa, 235. grunts)
Adresāts: SIA „Internum”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 29 cm Rīgā, Slokas ielā 26 (61. grupa, 235. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Rūdolfa ielā 3 (35. grupa, 124. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Nolemj:

 1. no 10.03.2015. līdz 23.03.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 papeļu ø 40/40/35/29/23, 58/54/50, 60/56, 43 cm ciršanu Rīgā, Rūdolfa ielā 3 (35. grupa, 124. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.03.2015. Ne vēlāk kā līdz 09.03.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.03.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie ēkas fasādes Rūdolfa ielas pusē;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2015.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa,73. grunts)
Adresāts: Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 71 cm Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa, 73. grunts).

9. Par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 6 (94. grupa, 109. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 41, 64 cm Rīgā, Siguldas prospektā 6 (94. grupa, 109. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 478,08 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 40 (84. grupa, 151. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 57 cm Rīgā, Stokholmas ielā 40 (84. grupa, 151. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.