Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.7 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi Rīgā, Laimdotas ielā b/n (116. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 liepas ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 25, 28, 29, 29, 35, 42, 45 cm, 1 bērzu ø 31 cm, 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Laimdotas ielā b/n (116. grupa, 2011. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2403,23 EUR (divi tūkstoši četri simti trīs euro, divdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par informācijas pieprasīšanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (Maskavas iela 448F) (125. grupa, 2042. grunts) un Maskavas ielā b/n (Maskavas iela 448) (125. grupa, 2041. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 27.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemesgabala īpašnieka piekrišanu 1 ošlapu kļavas ø 39/22 cm ciršanai Rīgā, Maskavas ielā b/n (Maskavas iela 448) (125. grupa, 2041. grunts).

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar sporta kompleksa pārbūvi Rīgā, K. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts), Ērgļu ielā b/n (35. grupa, 2037. grunts), Ērgļu ielā 2 (35. grupa, 2038. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.02.2015. līdz 09.03.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 kļavu ø 19 (celma caurmērs 28 cm), 21, 41 cm, 14 liepu ø 22, 25, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 36, 40, 53, 53, 53 cm, 2 blīgznu ø 18/15/12/12 (celma caurmērs 35 cm), 19/15/15/14/11 cm (celma caurmērs 32 cm), 10 papeļu ø 16/15/14 (celma caurmērs 31 cm), 39, 47, 49, 51, 55, 56, 58, 65, 98 cm ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts), 2 liepu ø 20, 31 cm, 25 papeļu ø 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 19, 19, (celma caurmērs 28 cm), 20, 20, 21, 21, 24, 24, 28, 29/26, 29/29, 29, 30, 39, 51, 55, 69, 69, 85, 86, 90, 93 cm ciršanu Ērgļu ielā b/n (35. grupa, 2037. grunts), pie Ērgļu ielas 2 un 1 kļavas ø 30 cm ciršanu Ērgļu ielā 2 (35. grupa, 2038. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.02.2015. Ne vēlāk kā līdz 23.02.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.02.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie vārtiem K. Barona ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.03.2015.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1 saistībā ar izmaiņām transporta pieslēguma izbūvei pie daudzfunkcionālā centra „Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257 (72. grupa, 108. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 41/45/53 cm Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1;
 2. atļaut cirst 3 zirgkastaņas ø 39, 48, 54 cm, 2 vītolus ø 35/40/46/48/62, 14/20/20/20/24/25/26/26/32/52/36 cm Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2999,98 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību.

5. Par atkārtotu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Baltezera ielā 6 (91. grupa, 387. grunts), Rīgas 63. vidusskolas teritorijā

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.04.2015.;
 2. atkārtoti lūgt iesniedzēju līdz 24.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu 1 liepas ø 40 cm ciršanai Rīgā, Baltezera ielā 6 (91. grupa, 387. grunts), Rīgas 63. vidusskolas teritorijā.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Imantas 15. līnijas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2314. grunts), pie Anniņmuižas ielas 8A saistībā ar tirdzniecības centra un daudzlīmeņu autostāvvietas ar biroja telpām būvniecību Rīgā, Anniņmuižas ielā 8A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 48 cm, 1 bez vainaga, nokaltušu bērzu ø 34 cm un 1 kalstošu vītolu ø 58 cm Rīgā, Imantas 15. līnijas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2314. grunts), pie Anniņmuižas ielas 8A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 449,40 EUR (četri simti četrdesmit deviņi euro, četrdesmit centu);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar ūdensvada izbūvi Rīgā, Kalnciema ielā 27 (60. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

  atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 64, 68 cm Rīgā, Kalnciema ielā 27 (60. grupa, 66. grunts).

8. Par koku ciršanu saistībā ar asfaltēta laukuma izbūvi Rīgā, Vienības gatvē 93 (74. grupa, 2036. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 41 cm (nokaltusi) un 2 melnalkšņus ø 39, 42/33 cm Rīgā, Vienības gatvē 93 (74. grupa, 2036. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1118,37 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību un teritorijas kopšanu, un par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zalves ielā 105A (81. grupa, 2065. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst saistībā ar objektu „Savrupmājas būvniecība” 3 apses ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm, 3 bērzus ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 42/46 cm, 2 kļavas ø 21, 26 cm Rīgā, Zalves ielā 105A (81. grupa, 2065. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu objektā „Savrupmājas būvniecība” 1124,35 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit četri euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu objektā „Savrupmājas būvniecība” samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atteikt atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu un koku retināšanu 2 bērzus ø 31, 38 cm un 2 kļavas ø 28, 33 cm Rīgā, Zalves ielā 105A (81. grupa, 2065. grunts);
 5. atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu un koku retināšanu 5 apses ø 21/21, 25, 24, 18 (celma caurmērs 22 cm), 30 cm un 1 kļavu ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Zalves ielā 105A (81. grupa, 2065. grunts);
 6. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu teritorijas kopšanas un koku retināšanas nolūkā 326,00 EUR (trīs simti divdesmit seši euro, nulle centi);
 7. pirms koku ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu un koku retināšanu samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koka ciršanu saistībā ar objektu „Perspektīvās a/st. „Mežaparks” ieslēgšana vidējā sprieguma tīklā un esošā 10/0.4kV elektroapgādes tīkla rekonstrukcija Rīgā, Gaujas, Tēraudlietuves, Ķīšezera, Ezermalas, Glika un Hamburgas ielu rajonā”” Rīgā, Kokneses prospektā 4 k-1 (84. grupa, 2020. grunts), Kokneses prospekta sarkanajās līnijās

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Kokneses prospektā 4 k-1 (84. grupa, 2020. grunts), Kokneses prospekta sarkanajās līnijās, kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par koku ciršanu saistībā ar„20kV GVL A-51 no T-5109-b.301 un A-52 nob. 122 - b. 301 pārbūve KL” Rīgā, Jaunciema gatvē 193 (113. grupa, 236. grunts) un Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (113. grupa, 9007. grunts), posmā no Kalmju ielas līdz Trīsciema ielai un par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (113. grupa, 9007. grunts), posmā no Kalmju ielas līdz Trīsciema ielai

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 23, 28 cm un 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (113. grupa, 9007. grunts), posmā no Kalmju līdz Trīsciema ielai;
 2. atļaut cirst:
   2.1. 1 bērzu ø 46 cm un 1 ošlapu kļavu ø 30 cm Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (113. grupa, 9007. grunts), posmā no Kalmju līdz Trīsciema ielai;
   2.2. 1 ošlapu kļavu ø 30 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 193 (113. grupa, 236. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 350,03 EUR (trīs simti piecdesmit euro, trīs centi).

12. Par informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Vējdzirnavu ielu 21 (127. grupa, 53. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 07.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par to, kam piederēs un, kas apsaimniekos projektējamo ūdensvada trasi Rīgā, Vējdzirnavu ielas sarkanajās līnijās.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 49. grunts), pret Tvaika ielu 4, 4B un Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 2049. grunts), pie Tvaika ielas 4, 4B

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   1.1. 19 papeles ø 110, 98, 113, 132, 54/64, 70, 34, 90, 94, 50, 96, 94, 100, 98, 148, 34, 42, 58, 86 cm Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 49. grunts), pret Tvaika ielu 4, 4B;
   1.2. 18 papeles ø 66, 68, 60, 54, 80, 74, 86, 40, 54, 40, 38, 54, 50, 50, 95, 52, 90, 72 cm Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 2049. grunts), pie Tvaika ielas 4, 4B;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sējas ielā 13 (106. grupa, 2269. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Sējas ielā 13 (106. grupa, 2269. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Sējas ielā 13 (106. grupa, 2269. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 70,57 EUR (septiņdesmit euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par informācijas pieprasīšanu Rīgā, Zaļenieku ielā 30 (79. grupa, 2019. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2015.;
 2. lūgt Iesniedzējam līdz 31.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 2 kļavu ø 30, 26 cm ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielā 30 (79. grupa, 2019. grunts).

4. Par koku ciršanu Rīgā, Gaujienas ielā 3A (15. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 29, 39 cm Rīgā, Gaujienas ielā 3A (15. grupa, 2018. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 309,61 EUR (trīs simts deviņi euro, sešdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par informācijas pieprasīšanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 16 (23. grupa, 10. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 27.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina iesniedzēja tiesības pārstāvēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus, kā arī iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 16 (23. grupa, 10. grunts).

6. Par koku ciršanu Rīgā, Auduma ielas sarkanajās līnijās (91. grupa, 9012. grunts), pie Tirzas ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 papeles ø 19/21/28/34/66, 10/20/35, 10/31/31, 18/37, 20, 31, 31, 36, 38 cm Rīgā, Auduma ielas sarkanajās līnijās (91. grupa, 9012. grunts), pie Tirzas ielas 2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 939,78 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atkārtotu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Patversmes ielā 22 k-3 (17. grupa, 2015. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzējam līdz 24.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku aptaujas anketu oriģinālus vai to apliecinātas kopijas par 1 papeles ø 82 cm ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 22 k-3 (17. grupa, 2015. grunts).