Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.7 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 3 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar veikala jaunbūvi Rīgā, Valdlauču ielā 2 (119. grupa, 2083. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 11 apses ø 33, 27/27, 23, 34, 29, 23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 42, 21/55, 50, 76/40/48 cm, 22 bērzus ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 31, 27, 17 (celma caurmērs 21 cm), 26, 28, 32, 20, 31, 22, 19 (celma caurmērs 24 cm), 23, 32, 36, 39, 37/37, 34, 62, 26, 29, 21, 46 cm, 22 vītolus ø 20 (vainags nolūzis), 20, 16 (celma caurmērs 21 cm), 15/21, 18/19 (celma caurmērs 40 cm), 39/40, 53, 27, 33/47, 31, 36, 23/21, 28/25/24/23/23 (stumbrs ø 25 cm bīstams, stumbrs ø 23 cm nokaltis), 35/32/30 (stumbrs ø 30 cm nolūzis), 24/32/30 (stumbrs ø 30 cm nolūzis), 20, 35/42, 35 (vainags nolūzis), 26/30/15 (stumbrs ø 15 cm nolūzis), 23/21/24/26 (stumbrs ø 26 cm nolūzis), 16/17 (celma caurmērs 22 cm), 21 cm, 1 priedi ø 18 (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Valdlauču ielā 2 (119. grupa, 2083. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8141,96 EUR (astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas izbūvi Rīgā, Zalves ielā 107 (81. grupa, 381. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 tūjas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 24, 16 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 21, 21, 15 (celma caurmērs 20 cm), 13 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm Rīgā, Zalves ielā 107 (81. grupa, 381. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 549,80 EUR (pieci simti četrdesmit deviņi euro, astoņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto ēku nojaukšanu Rīgā, Krūzes ielā 34F ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2211, Krūzes ielā 34C ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2209, Krūzes ielā 34E (75. grupa, 2188. grunts), Krūzes ielā 34B ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2219, Krūzes ielā 34A ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2207, Krūzes ielā 34 ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2208, Ventspils ielā 38 (75. grupa, 190. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2016.

4. Par koku ciršanu saistībā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārbūvi Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 21 cm, 6 priedes ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 19, 19, 19, 19, 19 (celma caurmērs 25 cm), 30 bērzus ø 10/10 (celma caurmērs 28 cm), 12/12 (celma caurmērs 30 cm) 14, 14 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 28 cm), 16/16 (celma caurmērs 32 cm), 13/17 (celma caurmērs 38 cm), 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/15 (celma caurmērs 42 cm), 18/20 (celma caurmērs 44 cm), 12/12/15/15/18 (celma caurmērs 57 cm), 19, 19 (celma caurmērs 42 cm), 14/19 (celma caurmērs 52 cm), 20, 20/13, 20/23, 21, 21, 21/17, 21, 24, 25, 30, 30/11, 31/12, 32 cm, 8 vītolus ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/18/21/22, 22/39/18/22/24/25, 25/33/55, 19/23/33, 35/22/21/21/21/24/26/27/26, 21 cm, 2 papeles ø 80, 20/23/23/49 cm, 3 ošlapu kļavas ø 16/18 (celma caurmērs 38 cm), 20/25, 35 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8004,55 EUR (astoņi tūkstoši četri euro, piecdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistībā ar SIA “FOREVERS” ražošanas ēkas jaunbūvi Rīgā, Granīta ielā 9, Radžu ielā 15 (121. grupa, 2585., 4154. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 20 bērzus ø 14/11 (celma caurmērs 26 cm) 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 26 cm), 23, 24, 26, 27, 31, 33, 36, 38, 56 cm, 10 apses ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 21, 22, 22, 24, 24, 24/21, 27, 27 cm Rīgā, Granīta ielā 9, Radžu ielā 15 (121. grupa, 2585., 4154. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2941,07 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro, septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 18. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.03.2016. līdz 14.03.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 bērza ø 39 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 18. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.02.2016. Ne vēlāk kā līdz 29.02.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.02.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie Miera ielas, pie iebrauktuves uz zemesgabalu Rīgā, Miera ielā 58A);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2016.
 5. 7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunu būvniecību Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts) un Rīgā, Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts)

  Nolemj:

  pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2016.

  TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

  1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 14 (73. grupa, 118. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

  Nolemj:

  pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2016.

  2. Par atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 161 (82. grupa, 635. grunts)

  Nolemj:

  atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.03.2016.

  3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Plekstes ielā 8 (120. grupa, 2496. grunts) un Rīgā, Plekstes ielā bez numura (120. grupa, 9009. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

  Nolemj:

  pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2016.