Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.8 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” dārzu un parku daļas vadītājs

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 3 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 14 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku bojāšanu Rīgā, Duntes ielā 22 (17.grupa, 150.grunts)
Adresāts: SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 72 cm, 1 kļavas ø 28 cm un 1 kļavas ø 24 cm bojāšanu Rīgā, Duntes ielā 22 (17.grupa, 150.grunts) Ls 1200,00 (viens tūkstotis divi simti latu nulle santīmu) apmērā.

2. Par koku ciršanu I Meža kapsētas teritorijā Rīgā, Aizsaules ielā 2A (90.grupa, 3.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Nolemj:
Izteikt Mājokļu un vides departamentam mutisku aizrādījumu par patvaļīgu koku zāģēšanu Rīgā, Aizsaules ielā 2A (90.grupa, 23.grunts) un uzlikt par pienākumu Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes priekšniekam iepazīstināt visus pilsētas kapsētu pārziņus ar Rīgas domes 30.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 257 (72.grupa, 70.grunts)
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „Maskavas NIP” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par patvaļīgi nocirstajām 6 liepām ø 40, 55, 40, 50, 40, 40 cm un 1 bērzu 20 cm Rīgā, Maskavas ielā 257 (72.grupa, 70.grunts) Ls 6150,00 (seši tūkstoši viens simts piecdesmit latu nulle santīmu) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. 10 kV sadales punkta projektēšana Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 15 (92.grupa, 176.grunts)
Adresāts: SIA „BALZE”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 priedi ø 48 cm, 2 krūmus Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 15 (92.grupa, 176.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 324,00 (trīs simti divdesmit četri lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

2. Tirdzniecības centra projektēšana Rīgā, Dzelzavas ielā 6 (70.grupa, 2116.grunts),
Dzelzavas ielā 6A (70.grupa, 471.grunts)
Adresāts: SIA „Homburg Dzelzavas Properties”

Nolemj:
Atļaut cirst 11 ošlapu kļavas ø 8-12 cm, 1 ošlapu kļavu ø 20 cm ar nolūzušu galotni, 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 23/18 cm, 1 nolūzušu ošlapu kļavu ø 26 cm, 1 nokaltušu ošlapu kļavu ø 12 cm, 1 slīpu ošlapu kļavu ø 16 cm, 7 bērzus ø 8-14 cm, 2 blīgznas ø 8, 10 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 6 (70.grupa, 2116.grunts), Dzelzavas ielā 6A (70.grupa, 471.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 743,55 (septiņi simti četrdesmit trīs lati piecdesmit pieci santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

3. Īslaicīgas lietošanas būves - autostāvvietas projektēšana Rīgā, Dzelzavas ielā b/n (70.grupa, 2369.grunts)
Adresāts: SIA „Homburg Dzelzavas Properties”

Nolemj:
Atļaut cirst 3 kļavas ø 12, 12, 32 cm, 2 papeles ø 10, 12 cm, 2 kalstošas papeles ø 18, 22 cm, 1 slīpu vītolu ø 24cm Rīgā, Dzelzavas ielā b/n (70.grupa, 2369.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 367,50 (trīs simti sešdesmit septiņi lati piecdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

4. Tirdzniecības centra projektēšana Rīgā, Biķernieku ielā 121 (92.grupa, 2318.grunts)
Adresāts: SIA „Homburg Bikernieku Properties”

Nolemj:
Atļaut cirst 4 blīgznas ø 10-25 cm, 1 divstumbru blīgznu ø 12/18 cm, 1 daudzstumbru blīgznu ø 12/14/14 cm, 14 priedes ø 8-14 cm, 1 divstumbru priedi ø 14/14 cm, 1 liepu ø 12 cm, 1 kļavu ø 14 cm, 3 bērzus ø 8-14 cm, 79 krūmus Rīgā, Biķernieku ielā 121 (92.grupa, 2318.grunts);
Atļaut cirst 1 papeli ø 26 cm, 1 divstumbru papeli ø 28/30 cm, 1 daudzstumbru vītolu ø 12/12/12 cm Ēvalda Valtera ielas paplašināšanai, Ēvalda Valtera ielas sarkanajās līnijās pret Biķernieku ielu 121;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2029,50 (divi tūkstoši divdesmit deviņi lati piecdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

5. Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Stūrīša ielā 29 (116.grupa, 78.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.08.2012.;
Līdz 03.07.2012 iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā topogrāfisko plānu un ģenerālplāna skici uznestu uz topogrāfiskā plāna (M 1:500);
Pēc minēto dokumentu iesniegšanas jautājumu skatīt atkārtoti Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

6. Trīs noliktavu projektēšana Rīgā, Meldru ielā 3 (111.grupa, 194.grunts)
Adresāts: SIA „Port Mīlgrāvis”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 divstumbru kļavu ø 34/26 cm, 1 divstumbru pīlādzi ø 12/16 cm, 1 vītolu ø 104 cm, 1gobu ø 30 cm, 5 papeles ø 86-102 cm Rīgā, Meldru ielā 3 (111.grupa, 194.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1791,00 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit viens lats nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

7. Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcijas projektēšana posmā no Zirņu ielas līdz Upes ielai
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Par koku ciršanu publiskajos apstādījumos objekta „Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcija posmā no Zirņu ielas līdz Upes ielai” projektēšanai organizēt sabiedrisko apspriešanu no 24.04.2012. līdz 07.05.2012.;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2012.

8. Izmaiņas daudzfunkcionālā centra „Akropole” projektēšanā Rīgā, Maskavas ielā 257 (72.grupa, 70.grunts) un Rīgā, Salaspils ielā b/n (72.grupa, 2015.grunts)
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
Atļaut cirst 3 zirgkastaņas ø 37, 40, 38 cm Rīgā, Salaspils ielā b/n (72.grupa, 2015.grunts). Koku ciršana pieļaujam, ja ir saņemts saskaņojums ar Rīgas domes Satiksmes departamentu;
Atteikt atļaut cirst 4 zirgkastaņas ø 40, 42, 48, 46 cm Rīgā, Salaspils ielā b/n (72.grupa, 2015.grunts). Veikt vainagu sakopšanu, darbus veikt profesionālam koku kopējam-arboristam;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 776,25 (septiņi simti septiņdesmit seši lati, divdesmit pieci santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

9. Noliktavas jaunbūves un transformatoru apakšstacijas nojaukšanas projektēšana
Rīgā, Daugavgrīvas ielā 77 (63.grupa, 64.grunts)
Adresāts: SIA „UA Investor”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm un 2 liepas ø 41 un 22/26 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 77 (63.grupa, 64.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 785,25 (septiņi simti astoņdesmit pieci lati divdesmit pieci santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

10. Mēbeļu ekspozīcijas salona projektēšana Rīgā, Buļļu ielā 74 (80.grupa, 907.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 3 vītolus ø 70, 76 un 80 cm, 9 bērzus ø 20 - 40 cm Rīgā, Buļļu ielā 74 (80.grupa, 907.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 4095,00 (četri tūkstoši deviņdesmit pieci lati nulle santīmu);
Atļaut cirst 11 nokaltušus bērzus ø 11 – 30 cm, 2 nokaltušus melnalkšņus ø 20 un 26 cm;
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

11. Akāciju ielas rekonstrukcijas projektēšana, Rīgā, ielas sarkanajās līnijās (82.grupa, 253.grunts; 93.grupa, 9009.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Atļaut cirst 7 kļavas ø 10, 20, 24, 36, 40, 64, 20/40 cm, 1 ozolu ø 50 cm, 9 bērzus ø 26, 28, 28, 40, 44, 48, 30/30, 32/32, 16/26/30 cm, 1 ievu ø 16 cm, 1 vītolu ø 56 cm, 26 melnalkšnus ø 10, 10, 14, 18, 34, 40, 44, 44, 46, 50, 52, 52, 56, 58, 58, 60, 60, 60, 66, 66, 76, 26/50, 20/24/26, 28/34/34/34/36, 30/30/30/34/36 cm Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (82.grupa, 253.grunts; 93.grupa, 9009.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 13567,50 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi lati piecdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas;
Sarkano līniju robežās projektā paredzēt jaunu dižstādu stādīšanu.

12. Savrupmājas jaunbūves projektēšana Rīgā, Mežmalas ielā 8B (82.grupa, 2673.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Mežmalas ielā 8B (82.grupa, 2673.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 243,00 (divi simti četrdesmit trīs lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

13. Noliktavas ēkas lit.002 rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Mūkusalas ielā 63 (50.grupa, 54.grunts)
Adresāts: SIA „HM-Rīga”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 divstumbru bērzu ø 8/12 cm, 2 kļavas ø 5/10 un 18 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 63 (50.grupa, 54.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit latu nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

14. Daudzdzīvokļu ēku Gulbju ielā 66, 66 k1, 68, 68 k-1 siltumapgādes projektēšana
Rīgā, Svīres ielas un Pupuķu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā, ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: SIA „YIT Celtniecība”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 26 un 26 cm, 2 kļavas ø 14 un 12/12 cm, 1 bērzu ø 20 cm, 1 balto apsi ø 40 cm, 1 divstumbru ievu 12/12 cm, 15 vītolus ø 10, 22, 26, 32, 34,10/24, 12/28, 28/28, 32/32, 30/36, 20/24/26, 14/24/26, 30/32/34, 20/24/30/30, 24/24/24/30/32/36 cm Rīgā, Svīres ielas un Pupuķu ielas sarkanajās līnijās posmā no Pupuķu ielas līdz zemes gabalam Rīgā, Gulbju ielā 22 k-3;
Atļaut cirst avārijas situācijas novēršanai 2 sasvērušās ošlapu kļavas ø 28 un 28 cm, 2 aizlauztus un sasvērušos vītolus ø 28 un 14/26 cm Rīgā, Svīres ielas un Pupuķu ielas sarkanajās līnijās posmā no Pupuķu ielas līdz zemes gabalam Rīgā, Gulbju ielā 22 k-3;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2686,50 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit seši lati piecdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Izmaiņas Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojuma satiksmes mezgla būvniecībā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Atļaut cirst 1 liepu ø 28 cm, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 189,00 (viens simts astoņdesmit deviņi lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

2. Dvīņu mājas būvniecība Rīgā, Šampētera ielā 71 (81.grupa, 320.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 56 cm Rīgā, Šampētera ielā 71 (81.grupa, 320.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 50,40 (piecdesmit latu četrdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Madonas ielā 27 (70.grupa, 2044.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Zinātne”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 divstumbru kļavu ø 16/17 cm Rīgā, Madonas ielā 27 (70.grupa, 2044.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 99,00 (deviņdesmit deviņi lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumus par koku ciršanu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Ūnijas ielā 46 (70.grupa, 196.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Ūnijas ielā 46 (70.grupa, 196.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 144,00 (viens simts četrdesmit četri lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Kraujas ielā 5 (127.grupa, 242.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 priedi ø 41 cm Rīgā, Kraujas ielā 5 (127.grupa, 242.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 184,50 (viens simts astoņdesmit četri lati piecdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Visbijas prospektā 3 (94.grupa, 38.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 priedi ø 58 cm Rīgā, Visbijas prospektā 3 (94.grupa, 38.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 313,20 (trīs simti trīspadsmit lati divdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Lenču ielā 1 (18.grupa, 62.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departaments Būvniecības pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Lenču ielā 1 (18.grupa, 62.grunts);
Pirms koka ciršanas Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas slēdzienu par koka ciršanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 43 (95.grupa, 2037.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Viestura 43”

Nolemj:
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 3.punktu atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

7. Koka ciršana Rīgā, Gdaņskas ielā 1 (84.grupa, 86.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst vietējas nozīmes vietējo sugu dižkoku – parasto kļavu ø 90 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 1 (84.grupa, 86.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 108,00 (viens simts astoņi lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36.grupa, 2.grunts)
Adresāts: Biedrība „Avantis”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 14 cm (ieasfaltēts), 1 kalstošu bērzu ø 16 cm un 1 bērzu ø 25 cm (nolūzis) Grīziņkalna skeitparka teritorijā Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36.grupa,2.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 103,20 (viens simts trīs lati divdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, saskaņojumu ar zemes īpašnieku, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu virszemes siltumtrases aizsargjoslā Rīgā, Lubānas ielā 76 (121.grupa, 1070.grunts)
Adresāts: AS „Rīgas siltums” 1.tīklu rajons

Nolemj:
Atļaut cirst 1 divstumbru bērzu ø 16/12 cm, 7 bērzus ø 26, 28, 15, 12, 8, 10, 20 cm, 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 15/10 cm, 1 divstumbru blīgznu ø 14/11 cm, 1 trīsstumbru blīgznu ø 16/16/34 cm, 1 četrstumbru blīgznu ø 24/11/14/14 cm Rīgā, Lubānas ielā 76 (121.grupa, 1070.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 425,70 (četri simti divdesmit pieci lati septiņdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt saskaņojumu ar zemes īpašnieku, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 6 k-4 (72.grupa, 90.grupa) un Rīgā, pret ēku Maskavas ielā 260 k-2 (78.grupa, 2337.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 nokaltušu kļavu ø 26 cm Rīgā, Salaspils ielā 6 k-4 (72.grupa, 90.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes īpašniekiem;
Atļaut cirst 1 kalstošu papeli ø 94 cm Rīgā, pret ēku Maskavas ielā 260 k-2 (78.grupa, 2337.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 28,20 (divdesmit astoņi lati divdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt saskaņojumu ar zemes īpašniekiem, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Par koku ciršanu Rīgā, pret ēku Maskavas ielā 311 (78.grupa, 2160.grunts) un Rīgā, pret ēku Aglonas ielā 33 (78.grupa, 2123.grupa)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 nokaltušu egli ø 20 cm Rīgā, pret ēku Maskavas ielā 311 (78.grupa, 2160.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes īpašniekiem;
Atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 88 cm Rīgā, pret ēku Aglonas ielā 33 (78.grupa, 2123.grupa), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām;
Veikt vainaga kopšanu 1 ošlapu kļavu ø 88 cm. Darbus veikt profesionālam koku kopējam-arboristam. Informēt zemes īpašniekus.

12. Par koka ciršanu Rīgā, pret Lapsu ielu 9, Gaismas ielas pusē (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 divstumbru vītolu ø 90/54 cm Rīgā, pret Lapsu ielu 9, Gaismas ielas pusē (ielas sarkanajās līnijās), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām;
Veikt vainaga kopšanu 1 divstumbru vītolam ø 90/54 cm. Darbus veikt profesionālam koku kopējam-arboristam.

13. Teritorijas kopšana Rīgā, Dammes ielā 36 (80.grupa, 25.grunts)
Adresāts: dzīvokļu īpašnieku biedrība „Celtnieks”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 kļavas ø 36 un 40 cm, 1 ievu ø 10/16/20 cm Rīgā, Dammes ielā 36 (80.grupa, 25.grunts). Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu. Koku ciršanu saskaņot ar zemes īpašniekiem;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 366,00 (trīs simti sešdesmit seši lati nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

14. Teritorijas kopšana Rīgā, Kandavas ielā 4 (64.grupa, 444.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm, 2 kļavas ø 56 un 66 cm, 6 tūjas ø 10, 14, 14, 20, 22, 23 cm, 1 gobu ø 58 cm Rīgā, Kandavas ielā 4 (64.grupa, 444.grunts);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

15. Teritorijas kopšana Rīgā, Jūrmalas gatvē 170 (82.grupa, 2227.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 priedi ø 58 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 170 (82.grupa, 2227.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 156,60 (viens simts piecdesmit seši lati sešdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

16. Teritorijas kopšana Rīgā, Kantora ielā 10A (106.grupa, 2133.grunts) un Kantora ielā 8A (106.grupa, 2220.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst avārijas situācijas novēršanai cirst 3 bērzus ø 40, 72, 76 cm Rīgā, Kantora ielā 8A (106.grupa, 2220.grunts);
Atļaut cirst Mārcim Rutulim 1 kļavu ø 16 cm,1 ievu ø 16 cm Rīgā, Kantora ielā 8A (106.grupa, 2220.grunts);
Atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 76 cm un avārijas stāvoklī esošu 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Kantora ielā 10A (106.grupa, 2133.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 141,60 (viens simts četrdesmit viens lats sešdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

17. Teritorijas kopšana Rīgā, Ormaņu ielā 22 (59.grupa, 107.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 2 kalstošas liepas ø 44 un 51 cm Ormaņu ielā 22 (59.grupa, 107.grunts), zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par kalstošas liepas ø 44 cm ciršanu sastāda Ls 79,20 (septiņdesmit deviņi lati, divdesmit santīmi), par kalstošas liepas ø 51 cm ciršanu sastāda Ls 91,80 (deviņdesmit viens lats astoņdesmit santīmu);
Atļaut cirst 2 liepas ø 46 un 52 cm Ormaņu ielā 22 (59.grupa, 107.grunts), zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par liepas ø 46 cm ciršanu sastāda Ls 414,00 (četri simti četrpadsmit lati, nulle santīmi), par liepas ø 52 cm ciršanu sastāda LS 468,00 (četri simti sešdesmit astoņi lati nulle santīmu);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu kopā sastāda Ls 1053,00 (viens tūkstotis piecdesmit trīs lati nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

18. Teritorijas kopšana Rīgā, Vienības gatvē 93 (74.grupa, 2036.grunts)
Adresāts: SIA „Krāsu serviss”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 liepas ø 36 un 46 cm Rīgā, Vienības gatvē 93 (74.grupa, 2036.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 369,00 (trīs simti sešdesmit deviņi lati nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.