Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.8 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 3 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 76 (32. grupa, 8. grunts) saistībā ar esošās ēkas pārbūvi par daudzstāvu dzīvojamo un biroju ēku un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 03.03.2015. līdz 16.03.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 kļavas ø 61 cm ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 76 (32. grupa, 8. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.02.2015. Ne vēlāk kā līdz 02.03.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.03.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (pie ēkas fasādes Bruņinieku ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2015.

2. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 29/33, 43, 44 cm, 8 ošus ø 33, 34, 37, 37, 40, 43, 49, 56 cm, 1 vītolu ø 76 cm, 1 papeli ø 82 cm, 2 ošlapu kļavas ø 26/20/20/15/15, 20 cm Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5016,49 EUR (pieci tūkstoši sešpadsmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts), pie Lāčplēša ielas 73

Nolemj:

 1. no 03.03.2015. līdz 16.03.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 bērzu ø 28, 32 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts), pie Lāčplēša ielas 73;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.02.2015. Ne vēlāk kā līdz 02.03.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.03.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie iebrauktuves teritorijā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.04.2015.

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar biroju ēku un smagās tehnikas servisa centra būvniecību Rīgā, Granīta ielā b/n (121. grupa, 4103. grunts), pie Rūdas ielas un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.03.2015. līdz 23.03.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 ozolu ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 20 cm, 1 kļavas ø 20 cm, 1 pīlādža ø 16 cm (celma caurmērs 23 cm), 30 apšu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17, 17, 17, 17 (celmu caurmērs ø 24 cm), 18, 18, 18, 18, 18 (celmu caurmērs 25 cm), 19, 19, 19, 19 (celmu caurmērs 26 cm), 16/20, 20, 20, 21, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 30, 32, 32, 32, 38 cm, 21 blīgznas ø 16, 16, 16 (celmu caurmērs 22 cm), 12/11 (celma caurmērs 25 cm), 12/12 (celma caurmērs 25 cm), 14/11 (celma caurmērs 26 cm), 14/13 (celma caurmērs 28 cm),13/12 (celma caurmērs 25 cm), 15/15 (celma caurmērs 30 cm), 16/14/14/15 (celma caurmērs 36 cm), 16/13/10/10 (celma caurmērs 36 cm), 11/16/30, 21/28/16, 20, 20, 21, 22, 22, 27, 32, 37 cm, 59 bērzu ø 13/10/10 (celma caurmērs 32 cm), 14, 14, 14, 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 23 cm), 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 31, 33, 34, 34, 35, 23/23/32, 27/31, 29/27/34, 31/20, 29/29, 18/35, 37/44, 39/24/28/31, 36/43, 34/37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 41, 42, 42, 45, 48, 49, 50, 55, 56 cm, 4 priežu ø 16, 16 (celmu caurmērs 22 cm), 20, 28 cm ciršanu Rīgā, Granīta ielā b/n (121. grupa, 4103. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.03.2015. Ne vēlāk kā līdz 09.03.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.03.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2015.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar arheoloģisko izpēti Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 65, 51, 44, 41 cm Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts).

6. Par informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 22, Duntes ielā 12/22 (17. grupa, 150. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 31.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna, uz kura būtu atainota atkritumu konteinera novietne, un zemesgabala īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Duntes ielā 22, Duntes ielā 12/22 (17. grupa, 150. grunts).

7. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Apuzes ielā 44 (99. grupa, 158. grunts)

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 17.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju, kādam mērķim tiek plānots izmantot ģenerālplānā norādīto zemesgabala daļu pēc zemes līmeņa izlīdzināšanas darbiem Rīgā, Apuzes ielā 44 (99. grupa, 158. grunts), kā arī nodrošināt iespēju piekļūt minētajam zemesgabalam, lai konstatētu faktisko situāciju dabā.

8. Par informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 25 (53. grupa, 264. grunts) un Bauskas ielā 27 (53. grupa, 97. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 14.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemesgabala īpašnieka piekrišanu 1 kļavas ø 72 cm ciršanai Rīgā, Bauskas ielā 27 (53. grupa, 97. grunts), kā arī iesniegt būveksperta slēdzienu par 1 zirgkastaņas ø 60 cm Rīgā, Bauskas ielā 25 (53. grupa, 264. grunts) un 1 kļavas ø 72 cm Rīgā, Bauskas ielā 27 (53. grupa, 97. grunts) ietekmi uz ēku Rīgā, Bauskas ielā 25 (53. grupa, 264. grunts).

9. Par informācijas pieprasīšanu saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi pie ēkas Rīgā, Kantora ielā 10 (106. grupa, 402. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2015.;
 2. lūgt SIA „Bieriņu parks” līdz 07.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Dabas aizsardzības pārvaldes viedokli par projektējamā ceļa un inženiertīklu izbūvi pie valsts nozīmes dižkoka 1 liepas ø 120 cm (pēc topogrāfiskā materiāla) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 106 0809.

10. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību un teritorijas kopšanu Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (73. grupa, 2246. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst saistībā ar objektu „Savrupmājas būvniecība” 3 kļavas ø 51, 26, 55 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (73. grupa, 2246. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu objektā „Savrupmājas būvniecība” 1126,92 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit seši euro, deviņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu objektā „Savrupmājas būvniecība” samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu un izgaismošanu 1 trīsstumbru kļavu ø 27/24/22 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (73. grupa, 2246. grunts);
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu teritorijas kopšanas un izgaismošanas nolūkā 332,39 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 6. pirms koka ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu un izgaismošanu samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par informācijas pieprasīšanu Rīgā, Ormaņu ielā 41 (57. grupa, 122. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 07.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koku ciršanu tā apsaimniekojamā teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu Rīgā, Ormaņu ielā 41 (57. grupa, 122. grunts).

2. Par koku ciršanu gruntsgabalā Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 113 0375, pie Augusta Dombrovska ielas 7B

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 9 papeles ø 25, 28, 35, 37, 41, 46, 62, 35/36, 40/42 cm gruntsgabalā Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 113 0375, pie Augusta Dombrovska ielas 7B;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Līvciema ielā 40 (79. grupa, 236. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Līvciema ielā 40 (79. grupa, 236. grunts);
 2. atļaut cirst 6 bērzus ø 28, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 27, 41, 47 cm Rīgā, Līvciema ielā 40 (79. grupa, 236. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 291,87 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, astoņdesmit septiņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.