22.02.2016.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.8 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas jaunbūvi Rīgā, Paegļu ielā 5 (120. grupa, 2593. grunts) un par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Stāvvadu ielā bez numura (120. grupa, 2613. grunts)

Nolemj:

 1. izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 32 cm ciršanu Rīgā, Stāvvadu ielā bez numura (120. grupa, 2613. grunts);
 2. atļaut cirst 1 apsi ø 30 cm, 1 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Paegļu ielā 5 (120. grupa, 2593. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 179,29 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar tirdzniecības centra jaunbūvi Rīgā, Ieriķu ielā 5 k-1 (70. grupa, 2347. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 22, 19/19 cm, 5 bērzus ø 21/17, 15 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 27, 14 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Ieriķu ielā 5 k-1 (70. grupa, 2347. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 682,99 EUR (seši simti astoņdesmit divi euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar ģimenes dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Rožu ielā 34 (127. grupa, 123. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.03.2016.

4. Par koku ciršanu saistībā ar pirmsskolas izglītības iestādes pārbūvi Rīgā, Katrīnas ielā 5A (11. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 36/39 cm Rīgā, Katrīnas ielā 5A (11. grupa, 4. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. atļaut cirst 3 Holandes liepas ø 41, 36, 29 cm teritorijas kopšanas nolūkā Rīgā, Katrīnas ielā 5A (11. grupa, 4. grunts);
 3. pirms koku ciršanas teritorijas kopšanas nolūkā Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar Flotes ielas pārbūvi ar lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 103 0249, 0100 103 0038, 0100 103 2062, Flotes ielas sarkanajās līnijās un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 29.03.2016. līdz 11.04.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 49 bērzu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 21, 22, 22, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 40, 40, 43, 44, 44, 45, 47, 27/25, 24/18, 23/19 cm, 1 liepas ø 37 cm, 3 ošlapu kļavu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 42 cm, 4 ozolu ø 26, 30, 37, 27/28/20 cm, 10 vītolu ø 24, 34, 36, 47, 53, 70, 43/35, 38/38/32, 27/22, 20/17/15/13 cm, 1 sarkanā ozola ø 38 cm, 3 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 30/22 cm un 2 Pensilvānijas ošu ø 30, 47 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0249, Flotes ielas sarkanajās līnijās, 1 vītola ø 36/32 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0038, Flotes ielas sarkanajās līnijās, 38 bērzu ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 27, 30, 32, 32, 35, 35, 38, 41, 43, 49, 29/17, 17/15 (celma caurmērs 36 cm), 14/12 (celma caurmērs 30 cm), 29/29, 23/24, 23/17 cm, 33 vītolu ø 33, 40, 45, 45, 45, 60, 70, 70, 70, 76, 77, 80, 81, 85, 88, 94, 95, 110, 111, 46/35, 70/49, 35/30/24/20, 65/52, 32/38/27, 38/32, 37/91, 26/27/28/37, 73/71, 111/72, 55/40/66/61, 37/40/20, 110/38, 19/23/17/27/18/15/15 cm, 9 papeļu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 35, 51, 55, 58, 111, 169, 41/45, 40/49 cm, 7 robīniju ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 19/16 (celma caurmērs 31 cm), 21/14 cm, 1 sarkanā ozola ø 17/17 cm (celma caurmērs 30 cm) un 3 blīgznu ø 14/14/12/12 (celma caurmērs 40 cm), 14/14/14/14 (celma caurmērs 52 cm), 13/10 cm (celma caurmērs 38 cm) ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 103 2062, Flotes ielas sarkanajās līnijās;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 18.03.2016. Ne vēlāk kā līdz 24.03.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.03.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Flotes un Parādes ielu krustojuma);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2016.

6. Par koku ciršanu saistībā ar noliktavas ēkas nojaukšanu Rīgā, Braslas ielā 29 (70. grupa, 912. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 12/12 (celma caurmērs 28 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/21 cm un 1 vītolu ø 19/26/26/28 cm Rīgā, Braslas ielā 29 (70. grupa, 912. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 658,22 EUR (seši simti piecdesmit astoņi euro, divdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.03.2016. līdz 30.03.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 liepu ø 45, 47, 51, 53 cm ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.03.2016. Ne vēlāk kā līdz 14.03.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.03.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie K. Barona ielas pret cirst paredzētajiem kokiem);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

8. Par koku ciršanu saistībā ar daudzfunkcionāla ēku kompleksa “City Link Riga” būvniecību Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28 (18. grupa, 83. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 35 bērzus ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17/14 (celma caurmērs 32 cm), 17/17 (celma caurmērs 36 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20/17, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24/22/20, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 30, 31, 32/31, 33/33, 36, 38, 41, 42, 42 cm, 1 kļavu ø 38 cm, 1 zirgkastaņu ø 54 cm, 24 apses ø 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 17/16 (celma caurmērs 34 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 23, 24, 25, 27, 27/26/20/15, 59, 66 cm, 15 papeles ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/12 (celma caurmērs 28 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/17 (celma caurmērs 34 cm), 18, 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 28, 46 cm, 5 blīgznas ø 16/12/12 (celma caurmērs 41 cm), 17/17 (celma caurmērs 34 cm), 19/19/15 (celma caurmērs 55 cm), 22/21/17/14/14, 26 cm, 1 ošlapu kļavu ø 17/17 cm (celma caurmērs 35 cm) Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28 (18. grupa, 83. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9285,11 EUR (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro, vienpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Mednieku ielā 9 (18. grupa, 88. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2016.

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 31 (83. grupa, 57. grunts) saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi pie zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 0100 083 0061, 0100 083 0058, 0100 083 0143

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā Rīgā, Līgatnes ielā bez numura (84. grupa, 2064. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2016.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā, Mākoņu ielā, Madaru ielā, Rožu ielā, Baložu prospektā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Sakņu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 6929. grunts), pret Sakņu ielu 25, Rīgā, Sakņu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 6910. grunts), pie Sakņu ielas 28 un Rīgā, Ziepniekkalna ielā bez adreses (119. grupa, 80. grunts), pie Priekules ielas

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 2 papeles ø 83, 85 cm Rīgā, Sakņu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 6929. grunts), pret Sakņu ielu 25;
  1.2. 2 papeles ø 55, 79 cm Rīgā, Sakņu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 6910. grunts), pie Sakņu ielas 28;
  1.3. 1 kalstošu papeli ø 60/60/60 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā bez adreses (119. grupa, 80. grunts), pie Priekules ielas;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Saikavas ielā 5 (47. grupa, 143. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Saikavas ielā 5 (47. grupa, 143. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro, nulle centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 85 (105. grupa, 306. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 31 cm Rīgā, Dikļu ielā 85 (105. grupa, 306. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 32A (58. grupa, 90. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 70, 33, 49 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 32A (58. grupa, 90. grunts).

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Rucavas ielā 10 (76. grupa, 169. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Strazdu ielā 4 (58. grupa, 100. grunts), Vesera ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 2027. grunts), pie Strazdu ielas 4 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2016.