Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.9 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 3 pārkāpuma izskatīšana;
 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 445 (126. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 liepu ø 46, 70 cm Rīgā, Maskavas ielā 445 (126. grupa, 2017. grunts) patvaļīgu nociršanu 660,21 EUR (seši simti sešdesmit euro, divdesmit viens cents).

2. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielas b/n (Ulbrokas iela 21) (92. grupa, 2550. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 4 vītolu ar celmu caurmēriem 41/33, 44, 44, 59 cm, 19 apšu ar celmu caurmēriem 20, 20, 22, 22, 22, 24, 24, 24, 28, 28, 28, 30, 32, 32, 32, 32, 36, 36, 36 cm, 1 bērza ar celma caurmēru 20 cm Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (Ulbrokas iela 21) (92. grupa, 2550. grunts) patvaļīgu nociršanu 1529,86 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit deviņi euro, astoņdesmit seši centi).

3. Par informācijas pieprasīšanu par koku bojāšanu Rīgā, Drustu ielā 15 (105. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 31.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā rakstisku viedokli par apsekošanas laikā konstatēto - 9 kļavu ø 19 (ar celma caurmēru lielāku par 20 cm), 39, 14/18/18 (ar celma caurmēru lielāku par 20 cm), 24/15, 20/22, 28, 24/24, 17 (ar celma caurmēru lielāku par 20 cm), 31 cm Rīgā, Drustu ielā 15 (105. grupa, 54. grunts) bojāšanu un pierādījumus vai neatkarīga eksperta atzinumu, kas pamato, ka būvniecība un kļavu sakņu zonā augsnes uzbēršana, kā arī koku sakņu kakla apbēršana ar grunti nav ietekmējusi minēto koku vitalitāti un augtspēju.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar esošās ēkas pārbūvi par metālapstrādes darbnīcu un vairumtirdzniecības bāzi Rīgā, Krustpils ielā 55A (121. grupa, 1085. grunts) un piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Krustpils ielā b/n (121. grupa, 2572. grunts), pie Krustpils ielas 55A

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 2 papeles ø 64, 68 cm, 1 kļavu ø 12/10 cm (koka celma caurmērs 22 cm), 1 vītolu ø 22 cm Rīgā, Krustpils ielā 55A (121. grupa, 1085. grunts);
   1.2. 2 vītolus ø 39/32/30 cm (stumbrs ø 30 cm nolūzis), 31/32 cm (stumbrs ø 32 cm nolūzis), 2 bērzus ø 15 (celma caurmērs 25 cm), 17 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Krustpils ielā b/n (121. grupa, 2572. grunts), pie Krustpils ielas 55A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1075,92 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro, deviņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Etnas ielā 5 (26. grupa, 216. grunts) un Rīgā, Etnas ielā 3 (26. grupa, 217. grunts), pie Indrānu ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1 ošlapu kļavu ø 30 cm Rīgā, Etnas ielā 5 (26. grupa, 216. grunts);
   1.2. 2 gobas ø 30/32, 29/29/26 cm, 1 osi ø 33 cm, 3 kļavas ø 23, 23, 33 cm Rīgā, Etnas ielā 3 (26. grupa, 217. grunts), pie Indrānu ielas 2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5762,63 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro, sešdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par atteikumu koka ciršanai saistībā ar ūdensvada trases izbūvi Rīgā, Vējdzirnavu ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 53. grunts), pret Vējdzirnavu ielu 21

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 32 cm Rīgā, Vējdzirnavu ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 53. grunts), pret Vējdzirnavu ielu 21.

4. Par informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Muitas ielā 1C (10. grupa, 37. grunts) un Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 14.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu 1 liepas ø 39 cm ciršanai Rīgā, Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts).

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts) saistībā ar plānotā objekta „Dzīvojamā ēka Rīgā, Hanzas ielā 2A” būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.03.2015. līdz 15.04.2015. rīkot publisko apspriešanu par 6 liepu ø 32, 38, 38, 34, 44, 61 cm, 1 ošlapu kļavas ø 38 cm, 2 gobu ø 38, 20 cm, 3 blīgznu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 3 kļavu ø 34, 28, 56 cm un 3 ozolu ø 36, 40, 26 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.03.2015. Ne vēlāk kā līdz 30.03.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.03.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie žoga Hanzas ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2015.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts) saistībā ar savrupmājas jaunbūvi un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.04.2015. līdz 22.04.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 liepu ø 44, 55 cm, 2 egļu ø 17 (celma caurmērs 27 cm), 25 cm, 1 kļavas ø 37 cm un 1 ozola ø 55 cm ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 31.03.2015. Ne vēlāk kā līdz 08.04.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.04.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie žoga Ūnijas ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2015.

7. Par informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Pils laukumā 3 (8. grupa, 6. grunts) saistībā ar Rīgas pils Kastelas daļas pārbūvi un restaurāciju un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 07.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu 2 kļavu ø 45, 86 cm ciršanai Rīgā, Pils laukumā 3 (8. grupa, 6. grunts).

8. Par atkārtotu informācijas pieprasīšanu Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts)

Nolemj:

lūgt iesniedzēju līdz 24.03.2015. atkārtoti iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici objektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts), tajā neparedzot būvdarbus (apbūvi) dabas pieminekļa teritorijā un saglabājot 2 melnalkšņus ø 25, 19 cm (celma caurmērs 24 cm) pie projektējamās ēkas Nr. 1.

9. Par koka ciršanu saistībā ar ūdensvada ievada izbūvi ēkā Rīgā, Dikļu ielā 70 (105. grupa, 270. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 23 cm Rīgā, Dikļu ielā 70 (105. grupa, 270. grunts), kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 196,36 EUR (viens simts deviņdesmit seši euro, trīsdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koku ciršanu saistībā ar impregnēšanas ceha jaunbūvi Rīgā, Finiera ielā 6 (97. grupa, 13. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 vītolus ø 41, 77, 23/22 cm Rīgā, Finiera ielā 6 (97. grupa, 13. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 556,63 EUR (pieci simti piecdesmit seši euro, sešdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par koku ciršanu saistībā ar tenisa centra jaunbūvi Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 150 (82. grupa, 2011. grunts) un Kārļa Ulmaņa gatves ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9012. grunts), pie Kārļa Ulmaņa gatves 150

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 5 kļavas ø 32/45, 39/48, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17/17 (celma caurmērs 27 cm), 61/92 cm, 1 vīksnu ø 14/12/10/13 cm (celma caurmērs 32 cm), 1 melnalksni ø 55/66 cm, 3 bērzus ø 40, 60, 67 cm, 1 ozolu ø 69 cm, 1 vītolu ø 113 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 150 (82. grupa, 2011. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 4 kļavas ø 30, 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 22 cm, 2 melnalkšņus ø 31, 24/20/12 cm, 1 apsi ø 36 cm, 1 vītolu ø 27/12/20 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9012. grunts), pie Kārļa Ulmaņa gatves 150 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8107,82 EUR (astoņi tūkstoši viens simts septiņi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par koku ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80. grupa, 2192. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 28 bērzus ø 37, 38, 30, 27, 18 (celma caurmērs 29 cm), 28, 30, 38, 53, 26, 25, 30, 21, 31, 31, 32, 33, 35, 40, 34, 22, 28, 35/21, 45, 22/31, 22, 36, 29 cm un 1 pīlādzi ø 20 cm Rīgā, Trīsstūra ielā 2A (80. grupa, 2192. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4046,64 EUR (četri tūkstoši četrdesmit seši euro, sešdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 22 k-1 (78. grupa, 2123. grunts), pie Aglonas ielas 29

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 62 cm Rīgā, Prūšu ielā 22 k-1 (78. grupa, 2123. grunts), pie Aglonas ielas 29;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 112,92 EUR (viens simts divpadsmit euro, deviņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 22 k-1 (78. grupa, 2123. grunts), pie Aglonas ielas 31

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 papeles ø 40, 52, 52, 55, 59, 59, 64 cm Rīgā, Prūšu ielā 22 k-1 (78. grupa, 2123. grunts), pie Aglonas ielas 31;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 693,90 EUR (seši simti deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 2A (70. grupa, 139. grunts) un Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts) un atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 papeles ø 110, 104, 102 cm Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   2.1. 1 papeli ø 92 cm Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts);
   2.2. 12 papeles ø 77, 57, 72, 65, 70, 74, 60, 100, 58, 115, 60, 95 cm Rīgā, Ieriķu ielā 2A (70. grupa, 139. grunts);
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Bērzlapu ielā 12 (107. grupa, 208. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 tūjas ø 28, 22 cm Rīgā, Bērzlapu ielā 12 (107. grupa, 208. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 91,07 EUR (deviņdesmit viens euro, septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Dauguļu ielā 41 (105. grupa, 467. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 divstumbru bērzu ø 48/42 cm Rīgā, Dauguļu ielā 41 (105. grupa, 467. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,90 EUR (divi simti četri euro, deviņdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazā Dārza ielā 1 (64. grupa, 55. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.03.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 18.03.2015. nodrošināt iespēju piekļūt zemesgabalam Rīgā, Mazā Dārza ielā 1 (64. grupa, 55. grunts), lai konstatētu faktisko situāciju dabā.

7. Par koku ciršanu gruntsgabalos Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 061 2039, Nr. 0100 062 2048, Zunda kanāla kreisajā un labajā krastā un par atteikumu atļaut cirst koku

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 1 melnalksni ø 40 cm gruntsgabalā Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 061 2039, Zunda kanāla kreisajā krastā;
 2. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai:
   2.1. 8 ošlapu kļavas ø 15 cm (ar celma caurmēru lielāku par 20 cm), 4 ošlapu kļavas ø 20 cm, 3 ošlapu kļavas ø 25 cm, 1 ošlapu kļavu ø 30 cm, 3 divstumbru ošlapu kļavas ø 25/20, 20/20, 30/30 cm, 2 trīsstumbru ošlapu kļavas ø 15/15/15 (ar celma caurmēru lielāku par 20 cm), 25/15/30 cm, 1 vītolu ø 30 cm gruntsgabalā Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 061 2039, Zunda kanāla kreisajā krastā;
   2.2. 4 ošlapu kļavas ø 20 cm un 5 daudzstumbru ošlapu kļavas ø 30/30/30/30, 30/30/30/25/25/25, 40/25/10, 25/25/25/25/25, 15/35/35/35/30/30 cm gruntsgabalā Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 062 2048, Zunda kanāla labajā krastā;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.