29.02.2016.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.9 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 6 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar projektu “Daudzdzīvokļu mājas pārbūve” Rīgā, Vangažu ielā 22 (92. grupa, 178. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 90 cm Rīgā, Vangažu ielā 22 (92. grupa, 178. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar būvprojektu “Dr. Mauriņa Vēnu un Lāzermedicīnas klīnika” Rīgā, Brīvības gatvē 285 (86. grupa, 197. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm, 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Brīvības gatvē 285 (86. grupa, 197. grunts)pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 734,20 EUR (septiņi simti trīsdesmit četri euro, divdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 248. grunts) un Valdlauču ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 32. grunts), pie zemesgabala Valdlauču ielā 2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2016.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9006. grunts), pie Jūrmalas gatves 132A, Rīgā, Jūrmalas gatvē 132A (82. grupa, 338. grunts), Rīgā, Jūrmalas gatvē 132B (82. grupa, 295. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2701), Rīgā, Jūrmalas gatvē 132C (82. grupa, 310. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2702) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

5. Par koku ciršanu saistībā ar Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 13 liepas ø 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.2. 7 liepas ø 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

6. Par koku ciršanu saistībā ar trīs salonveikalu ēku ar noliktavu telpām jaunbūvi Rīgā, Katlakalna ielā 6D (121. grupa, 1109. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 1103)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 bērzus ø 15 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 20, 20/14, 25, 25, 25, 27, 29, 32, 37, 53/43/31, 57 cm, 3 vītolus ø 18/18/18/18/18/19/19/19/19/21/21/21/21/21/25/28, 53/53, 33/33/48/56/61 cm, 1 kļavu ø 18/30/60 cm, 2 ošus ø 21, 41 cm, 1 vīksnu ø 57 cm Rīgā, Katlakalna ielā 6D (121. grupa, 1109. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 1103) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6205,71 EUR (seši tūkstoši divi simti pieci euro, septiņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2016.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2016.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts) un Zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts) un Rīgā, Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 22.03.2016. līdz 06.04.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 vītolu ø 81, 63/63 cm, 1 liepas ø 55 cm, 1 bērza ø 69 cm, 3 gobu ø 20, 23, 28 cm, 1 kļavas ø 20/16 cm, 1 blīgznas, ø 14 (celma caurmērs 21 cm) ciršanu Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts) un 1 papeles ø 48 cm ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 15.03.2016. Ne vēlāk kā līdz 21.03.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.03.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Strēlnieku ielas 4B žoga);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 21.03.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts) zemesgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 13 (88. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2016.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 161 (82. grupa, 635. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 161 (82. grupa, 635. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 k-32 (56. grupa, 115. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 45 cm pie ēkas lit. 004, 2 liepas ø 42, 37 cm pie ēkas lit. 009, 1 kļavu ø 41 cm pie ēkas lit. 015, 1 liepu ø 52 cm pret ēku lit. 037, 1 liepu ø 52 cm pret ēku lit. 033 un 1 liepu ø 50 cm pie ēkas lit. 109 Rīgā, Pilsoņu ielā 13 k-32 (56. grupa, 115. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Grīvas ielā 22 (67. grupa, 394. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Grīvas ielā 22 (67. grupa, 394. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Jēkabpils ielā 5 (40. grupa, 85. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 75 cm, 1 zirgkastaņu ø 41 cm Rīgā, Jēkabpils ielā 5 (40. grupa, 85. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 323,28 EUR (trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 50 (30. grupa, 141. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 28 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 50 (30. grupa, 141. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.