A+
A-

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Iepirkuma priekšmets: Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās
Identifikācijas numurs: RD BV 2020/4
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 41 800,00 (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti eiro un 00 centi) bez PVN
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana

Lēmums
Līgums

Fontu izmērs
Kontrasts