14 | 04 | 2021
A+
A-

Ar “zaļo koridoru” Rīgas pašvaldība garantē lielo objektu attīstītājiem būvatļaujas izsniegšanu 14 dienu laikā

Turpinot darbu pie galvaspilsētas konkurētspējas līmeņa celšanas, Rīgas pilsētas būvvalde veikusi grozījumus iestādes iekšējos noteikumos, turpmāk paredzot būvatļaujas izsniegšanu jaunu 3. grupas ēku un otrās grupas daudzdzīvokļu dzīvojamu ēku virs 100 dzīvokļiem būvniecībai 14 dienu laikā.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību un padarītu galvaspilsētu pievilcīgāku investīciju piesaistei, Rīgas pilsētas būvvaldē no 2020. gada novembra sākuma ieviesta atvieglota saskaņošanas kārtība (saukta arī par būvniecības Zaļo koridoru) jaunu 3. grupas ēku un 2. grupas daudzdzīvokļu ēku virs 100 dzīvokļiem būvniecībai. Tas nozīmē, ka attīstītāji, kuru būvniecības ieceres atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, var rēķināties ar iestādes lēmumu un būvatļaujas izsniegšanu ievērojami īsākos termiņos, nekā to nosaka normatīvie akti.

Lai to būtu iespējams izdarīt, Būvvalde pirms būvniecības ieceres minimālā sastāvā iesniegšanas piedāvā attīstītājiem iespēju elektroniski iesniegt būvniecības ieceres metu (ģenerālplāns, fasādes un stāvu plāni un to griezumi), izskatot un sniedzot konceptuālu vērtējumu par plānoto būvniecību viena mēneša laikā. Iesniedzot būvprojektu minimālā sastāvā, ja iepriekš ir atbalstīts mets, Būvvalde garantē būvatļaujas izsniegšanu 14 dienu laikā.

Tāpat attīstītājiem dota iespēja iesniegt Būvvaldē izvērtēšanai jau gatavās izstrādātās būvprojekta daļas (pirmprojekta stadija) pirms citu institūciju (inženierkomunikāciju turētāju) skaņojumu saņemšanas, tādā veidā nodrošinot iespēju novērst būvprojekta trūkumus līdz būvprojekta pilnīgai pabeigšanai un iesniegšanai Būvvaldē uz projektēšanas nosacījumu izpildi. Papildus Būvvalde Zaļā koridora ietvaros ir saīsinājusi arī atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanas termiņu (3. grupas jaunbūvēm un 2. grupas daudzdzīvokļu ēku virs 100 dzīvokļiem jaunbūvēm būvprojekta izvērtēšana un atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi tiek veikta 10 dienu līdzšinējo 15 darbadienu laikā pie nosacījuma, ja attīstītājs izmantojis iespēju izstrādātos arhitektūras risinājumus iesniegt pirmprojekta stadijā un novērsti konstatētie trūkumi) un atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi veikšanas termiņu (līdzšinējo 5 darbdienu vietā atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi tiek veikta vienas darbdienas laikā).

Izmantojot būvniecības Zaļā koridora principa priekšrocības, katram attīstītājam, kura projekts atbildīs minētā principa kritērijiem, no Būvvaldes puses tiks piešķirts projektu vadītājs procesa virzīšanai un savlaicīgas komunikācijas nodrošināšanai.

Apzinoties, ka Zaļā koridora kritērijiem varēs pretendēt tikai neliela daļa nekustamo īpašumu attīstītāji (pārsvarā lielo objektu attīstītāji), Būvvalde pārskatījusi būvniecības dokumentācijas izskatīšanas kārtību arī citām būvniecības ieceru kategorijām, piedāvājot būvniecības dokumentāciju pēc attīstītāja argumentēta pamatojuma izskatīt prioritārā kārtībā īsākos termiņos. Detalizēta informācija par prioritārā kārtībā izskatāmām būvniecības iecerēm pieejama Būvvaldes mājaslapā: https://www.rpbv.lv/aktuali/buvniecibas-ieceres-kuras-izskata-prioritara-kartiba/.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X