07 | 01 | 2021
A+
A-

Būvlaide un tās veidi

infografikas attēls par būvlaides veidiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.04.2013. gada noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.6. apakšpunktu būvlaide ir projektētā līnija, kas nosaka attālumu starp ielas sarkano līniju un tuvāko virszemes būvi (pilsētās un ciemos). Būvlaide ir nepieciešama loģiskas un ritmiskas apbūves veidošanai, ievērojot kvartālā iedibinātās apbūves īpatnības vai apbūves noteikumos paredzētos attālumus no ielas līdz pirmajai būvei zemesgabalā.

Atkarībā no pilsētbūvnieciskās situācijas, tiek izšķirti trīs būvlaižu veidi – obligātā būvlaide, minimālā būvlaide un iedibinātā būvlaide.

  1. Obligātā būvlaide ir būvlaides veids, kur ēkas ielas fasādei jāsakrīt ar būvlaidi. Obligātā būvlaide var tikt noteikta pašvaldības kopējos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja attiecīgajam zemesgabalam tāds ir izstrādāts) un apbūves aizsardzības teritoriju noteikumos. Tāpat obligātā būvlaide var būt kā izvirzīts projektēšanas nosacījums būvatļaujā.
  2. Minimālā būvlaide ir projektētā līnija, par kuru tuvāk nedrīkst izvietot ēku. Zemesgabalos, kur nav iedibināta būvlaide, saskaņā ar apbūves noteikumiem minimālo būvlaidi nosaka noteiktā attālumā no ielas sarkanās līnijas. E kategorijas ielām minimālo būvlaidi nosaka 3 metru attālumā no ielas sarkanās līnijas, D kategorijas ielām – 6 metru attālumā no ielas sarkanās līnijas, C kategorijas ielām 9 metru attālumā no ielas sarkanās līnijas, savukārt B kategorijas ielām 15 metru attālumā no ielas sarkanās līnijas. Detalizētāk par ielu kategorijām iespējams uzzināt šeit: https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2017/08/5.pielikums.pdf
  3. Iedibinātā būvlaide ir ielas (apbūves) frontālā līnija, ko veido esošā vai bijusī apbūve, ja attiecīgā kvartāla robežās vismaz 50% ēku vai 5 zemesgabalu ēkas atrodas uz šīs līnijas.

Plānojot būves novietojumu un nosakot būvlaidi, ņem vērā apbūvi ielas frontē vismaz kvartāla robežās kopsakarībā ar pilsētbūvniecisko un funkcionālo struktūru apkārtnē (savrupmājas, daudzdzīvokļu ēkas, publiskas ēkas, ražotnes u. tml.). Tāpat, nosakot būvlaidi, ņem vērā kvartāla apbūves izvietojuma principus (kompozīciju) un plānoto apbūvi izvieto atbilstoši tiem. Visbeidzot izvēlēto risinājumu pamato ar plānoto apbūvi (būves lietošanas veidu, apbūves intensitāti, būves augstumu, tehniskajām prasībām un pastāvošiem apgrūtinājumiem). Ja būvniecības ieceres attīstītājs vēlas atkāpties no minimāli noteiktās būvlaides (palielināt attālumu līdz ielas sarkanajai līnijai), tās (būvlaides) izvietošanas pamatojumam jābūt iekļautam būvprojekta minimālā sastāvā būvniecības dokumentācijā.

Lai saņemtu skaidrojumu par būvlaides piemērošanu kādā konkrētā zemesgabalā, lūdzam vērsties iestādē ar personas iesniegumu (elektroniski parakstītu), nosūtot to uz e-pastu: buvvalde@riga.lv.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X