15 | 01 | 2021
A+
A-

Būvniecības ieceres, kuras izskata prioritārā kārtībā

Turpinot pilnveidot uzsākto uzņēmējdarbības veicināšanas un investīciju piesaistes kursu, esam identificējuši būvniecības ieceru veidus, ko turpmāk pēc iesniedzēja pieprasījuma izskatīsim prioritārā kārtībā.

infografikas attēls par būvniecības iecerēm, kuras tiek izskatītas prioritārā kārtībā

Prioritārā kārtībā, pēc iesniedzēja iesniegumā norādītā pamatojuma, tiks izskatītas šādas būvniecības ieceres:

 • būvniecības ieceres par objektiem, par kuriem Rīgas dome pieņēmusi lēmumu par būves piespiedu sakārtošanu;
 • būvniecības ieceres, kuras saistītas ar Covid-19 infekcijas ierobežošanu;
 • būvniecības ieceres, kas saistītas ar nacionālo interešu objektu būvniecību;
 • būvniecības ieceres, kurās pasūtītājs pretendē pašvaldības līdzfinansējumam nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, pamatojoties uz Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”;
 • būvniecības dokumentācija, kas saistīta ar Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektu;
 • būvniecības ieceres, kas saistītas ar Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem, pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 03.02.2020. rīkojumu Nr. RD-20-42-r “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa rīkošanu”;
 • būvniecības ieceres, kurās pasūtītājs piedalās konkursā “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2021. gadā”, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 225 “Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā”;
 • būvniecības ieceres, kurās pasūtītājs piedalās programmā “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.-2022. gadā”, pamatojoties uz Rīgas domes 29.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā”;
 • būvniecības ieceres, par kurām  būvniecības ierosinātāji būvniecības ieceres iesniegumā norādījuši, ka būvniecības ieceres realizācijai ir piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi;
 • būvniecības ieceres par dzīvojamās mājas atjaunošanu vai pārbūvi, kuru realizācijai saņemts akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” atbalsts;
 • būvniecības ieceres, kuru īstenošana ir priekšnoteikums Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 3.18., 3.19. apakšpunktā noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai.

Minēto būvniecības ieceru izskatīšana prioritārā kārtībā iesniedzēja lūgtajā termiņā tiks veikta, ja iesniedzējs iesniegumā būs norādījis pamatojumu (minējis kādu no iepriekš uzskaitītajiem 11 punktiem) administratīvā akta izdošanai saīsinātā termiņā. Ja objektīvu iemeslu dēļ iesniedzēja norādītajā termiņā nav iespējams izskatīt administratīvo lietu vai nav objektīvs pamatojums administratīvā akta izdošanai saīsinātā termiņā, tad ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža Būvvalde sagatavos rakstveida lēmumu iesniedzējam par atteikumu izdot administratīvo aktu saīsinātā termiņā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X