02 | 07 | 2015
A+
A-

Būvnodevas aprēķināšana

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka 2015. gada 1. jūlijā stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.147 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā”, kas nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteikumi attiecas uz ikvienu fizisku vai juridisku personu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņo būvniecību Rīgas administratīvajā teritorijā, un saņem būvatļauju Rīgas pilsētas būvvaldē. Būtiskākas izmaiņas jaunajos noteikumos paredzētas, palielinot būvnodevas likmi par būvdarbu apjomu, kā arī no 2016. gada 1.jūlija piecas reizes palielinot būvnodevu tiem būvobjektiem, kuros konstatēta patvaļīga būvniecība. Savukārt, lai sniegtu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu restaurācijai, būvatļaujas saņemšanai līdzšinējais koeficients tiek samazināts no 0,5 uz 0,1.

Nodevu aprēķina izmantojot formulu, kurā viens no komponentiem ir bāzes likme A, kas tiek piemērota atbilstoši paredzētajam būvdarbu būvapjomam – būvdarbu platība (ēkām), garums (līnijbūvēm) vai apbūves laukums (pārējām inženierbūvem). Ņemot vērā pēckrīzes būvniecības intensitātes attīstību Rīgā, kā arī apstākli, ka 2014. gadā būtiski ir mainījies būvniecības procesa regulējums, kas paredz, ka Būvvaldei būvprojekts ir jāizskata divas reizes nevis vienu, kā tas bijis iepriekš, Būvvalde secinājusi, ka iepriekš noteiktā nodevas bāzes likme A, kas nav tikusi mainīta vairāk nekā desmit gadus, vairs neatbilst pašreizējai situācijai. Tādēļ jaunajos noteikumos konkrētā likme tiek palielināta par 10%.

Būtiskas izmaiņas paredzētas arī patvaļīgās būvniecības ierobežošanai un patvaļīgās būvniecības seku novēršanas stimulēšanai, jo, ja Būvvalde konstatēs, ka būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Būvvalde no 2016.gada 1.jūlija pārrēķina nodevu, palielinot to pieckāršā apmērā. Šāds termiņš noteikts, lai sniegtu iespēju personām saprātīgā laika periodā novērst iepriekš veikto patvaļīgo būvdarbu sekas.

Atbilstoši jaunajiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.147 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā” nodevas apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

N = A x B x C x D x 5*, kur:

  • N – nodeva;
  • A – likme euro, kas atkarīga no būvapjoma – kopējās platības (ēkām), garuma (līnijbūvēm) vai apbūves laukuma (pārējām inženierbūvēm) (1.pielikums);
  • B – koeficients, kas atkarīgs no būves grupas vai klases (2.pielikums);
  • C – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotā objekta atrašanās vietas Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas zonējumā (3. un 4.pielikums);
  • D – koeficients, kas atkarīgs no būvniecības veida (5.pielikums);
  • 5* – koeficients, kas piemērojams, ja būvdarbi uzsākti pirms būvatļaujas izsniegšanas vai pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Līdz šim kārtību, kādā maksājama nodeva Rīgā, kā arī nodevas apmēru noteica Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošie noteikumi Nr.177 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā”. Noteikumus bija nepieciešams izstrādāt no jauna, jo 2014. stājoties spēkā jaunajam Būvniecības likumam, ir mainījusies būvniecības kārtība, tajā skaitā būvatļaujas izsniegšanas kārtība, kā arī spēku zaudēja Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X