02 | 09 | 2015
A+
A-

Izmaiņas teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes prasībās

2015. gada 1. maijā stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aizstājot iepriekš spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, tādējādi ieviešot vairākas būtiskas izmaiņas teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē. Jaunie noteikumi paredz sarežģītāku procedūru korekciju veikšanai jau apstiprinātos detālplānojumos. Kā jaunums minams nepieciešamība organizēt papildu sanāksmi pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas. Atsevišķos gadījumos sarežģītāks kļuvis arī process, kad zemes īpašumu paredzēts sadalīt trīs vai vairākās apbūvei paredzētās zemes vienībās.

Jaunais regulējums paredz, ka turpmāk gadījumos, kad detālplānojuma izstrādātājs vēlēsies veikt izmaiņas jau apstiprinātā un spēkā esošā detālplānojumā, teritorijai, kam nepieciešams veikt korekcijas, jāveic pilns procedūru cikls, līdzīgi kā izstrādājot jaunu detālplānojumu. Iepriekš spēkā esošais regulējums izmaiņu gadījumā, ja tās skāra tikai vienu zemes vienību, paredzēja vienkāršotu procedūru. Detālplānojuma izstrādātājs varēja veikt korekcijas detālplānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, attiecīgi to saskaņojot ar zemes vienības īpašnieku.

Papildus līdzšinējai kārtībai par detālplānojumu publiskās apspriešanas organizēšanu, likumdevējs pēc publiskās apspriešanas beigām noteicis nepieciešamību organizēt papildu sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, norādot pamatojumu par iesniegto priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu. Šāda procedūra noteikta, lai nodrošinātu maksimālu sabiedrības iesaisti un līdzdarbošanos teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Tomēr būtiskas izmaiņas skar tos zemes īpašniekus, kuri vēlēsies sev piederošu zemes īpašumu sadalīt trīs vai vairākās apbūvei paredzētās zemes vienībās teritorijās, kur atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, noteiktā atļautā teritorijas izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, jauktas centra apbūves teritorija vai publiskas apbūves teritorija. Šo ieceru ierosinātājiem normatīvo aktu regulējums turpmāk paredz nepieciešamību izstrādāt detālplānojumus.

Ņemot vērā normatīvā akta regulējuma izmaiņas, Rīgas pilsētas būvvalde aicina teritorijas attīstības un plānošanas dokumentu izstrādātājus, zemes ierīkotājus un mērniecības biroju speciālistus, kā arī tos zemes īpašniekus, kuru īpašumu attīstību tas varētu skart, iepazīties ar izmaiņām, un Būvvaldes mājaslapā https://www.rpbv.lv/, sadaļas „Projektēšana” apakšsadaļā „Zemes ierīcība un teritorijas plānošana” sekot aktuālajai informācijai par Rīgas administratīvajā teritorijā apstiprinātajiem vai izstrādes procesā esošajiem detālplānojumiem.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X