10 | 11 | 2020
A+
A-

Ieviešot zaļā koridora principu, Rīgas pilsētas būvvalde atvieglo jaunu 3. grupas ēku un 2. grupas daudzdzīvokļu ēku virs 100 dzīvokļiem būvniecības saskaņošanu

Veicinot pievilcīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, Rīgas pilsētas būvvaldē no novembra sākuma būtiski atvieglota saskaņošanas kārtība jaunu 3. grupas ēku un 2. grupas daudzdzīvokļu ēku virs 100 dzīvokļiem būvniecībai. Ieviestās izmaiņas paredz samazināt arī būvniecības dokumentācijas kopējo saskaņošanas laiku.

Līdz šim Rīgas pilsētas būvvaldē viss būvniecības dokumentācijas izskatīšanas process tika organizēts pa posmiem, neparedzot iespēju paziņot iesniedzējam par būvniecības dokumentācijā konstatētām nepilnībām pirms izvērtēšanas procesa beigām. Tagad šāda iespēja ir radīta. Lai padarītu galvaspilsētu pievilcīgāku investīciju piesaistei, turpmāk attīstītāji, kuri vēlēsies būvēt jaunas 3. grupas būves vai 2. grupas daudzdzīvokļu ēkas virs 100 dzīvokļiem, varēs rēķināties ar iestādes lēmumu un būvatļaujas izsniegšanu ievērojami īsākos termiņos, nekā to nosaka normatīvie akti. Lai to realizētu, Būvvalde pirms būvniecības ieceres minimālā sastāvā iesniegšanas piedāvās attīstītājiem iespēju elektroniski iesniegt būvniecības ieceres metu (ģenerālplāns, fasādes un stāvu plāni un to griezumi), kuru izskatīs un dos konceptuālu vērtējumu par plānoto būvniecību 2 nedēļu laikā. Tāpat turpmāk attīstītāji varēs iesniegt jau gatavās izstrādātās būvprojekta daļas pirms citu institūciju atzinumu saņemšanas, tādā veidā saņemot iespēju novērst visus iespējamos būvprojekta trūkumus līdz būvprojekta pilnīgai pabeigšanai un iesniegšanai. Papildus Būvvalde ir saīsinājusi arī atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanas termiņu – turpmāk 3. grupas jaunbūvēm un 2. grupas daudzdzīvokļu ēku virs 100 dzīvokļiem jaunbūvēm tās būs 10 darbdienas.

Darbs pie zaļā koridora principa optimālas ieviešanas tiks turpināts arī nākamajā gadā, paredzot paplašināt atvieglotās kārtības nosacījumus.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X