04 | 03 | 2021
A+
A-

Infografika par pakomātu saskaņošanu

Lai saņemtu Būvvaldes saskaņojumu pakomātu izvietošanai, Būvvaldē (klātienē Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz buvvalde@riga.lv) jāiesniedz iesniegums brīvā formā ar lūgumu saskaņot pakomāta izvietošanu, iesniegumam pievienojot:

  1. īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
  2. īpašuma lietošanas tiesību apliecinoši dokumentu, ja iesniegumu neiesniedz īpašuma īpašnieks;
  3. paredzētās pakomāta izvietošanas vietas fotofiksāciju;
  4. grafiskos dokumenti ar pakomāta vizuālo risinājumu
  5. izstrādātu novietojuma plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts paredzētā pakomāta novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, uz būvju situācijas plāna;
  6. saskaņojumus ar trešajām personām, kuru intereses tiek skartas;
  7. ražotāja izstrādātu tehnisko dokumentāciju;
  8. pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  9. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu, ja pakomāts tiek izvietots Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.

Būvvalde 14 (četrpadsmit) dienu laikā izvērtēs iesniegto dokumentāciju un gadījumā, ja iesniegums, tam pievienotie dokumenti un plānotā iecere atbildīs normatīvo aktu prasībām, ar lēmumu par ieceres saskaņošanu akceptēs pakomāta izvietošanu iesniegumā norādītajā zemes gabalā.  Minētais saskaņojums ļaus izvietot pakomātus iecerē norādītajā vietā, neparedzot tālākas procesuālās darbības, proti, nebūs jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī nevajadzēs iesniegt dokumentus būvdarbu pabeigšanai.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X