01 | 04 | 2021
A+
A-

Kafijas tirdzniecības automātu izvietošana

infografikas attēls par kafijas tirdzniecības automātu izvietošanas saskaņošanu

 

Lai saņemtu Būvvaldes saskaņojumu kafijas tirdzniecības automātu izvietošanai, Būvvaldē (klātienē Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz buvvalde@riga.lv) jāiesniedz iesniegums brīvā formā ar lūgumu saskaņot kafijas tirdzniecības automātu izvietošanu, iesniegumam pievienojot:

  1. īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
  2. īpašuma lietošanas tiesību apliecinoši dokumentu, ja iesniegumu neiesniedz īpašuma īpašnieks;
  3. paredzētās kafijas tirdzniecības automāta izvietošanas vietas fotofiksāciju;
  4. grafiskos dokumenti ar kafijas tirdzniecības automāta vizuālo risinājumu;
  5. izstrādātu novietojuma plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts paredzētā kafijas tirdzniecības automāta novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, uz būvju situācijas plāna;
  6. saskaņojumus ar trešajām personām, kuru intereses tiek skartas;
  7. ražotāja izstrādātu tehnisko dokumentāciju;
  8. pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  9. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu, ja kafijas tirdzniecības automāts tiek izvietots Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.

Būvvalde 14 (četrpadsmit) dienu laikā izvērtēs iesniegto dokumentāciju un gadījumā, ja iesniegums, tam pievienotie dokumenti un plānotā iecere atbildīs normatīvo aktu prasībām, ar lēmumu par ieceres saskaņošanu akceptēs kafijas tirdzniecības automāta izvietošanu iesniegumā norādītajā zemes gabalā.  Minētais saskaņojums ļaus izvietot kafijas tirdzniecības automātu iecerē norādītajā vietā, neparedzot tālākas procesuālās darbības, proti, nebūs jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī nevajadzēs iesniegt dokumentus būvdarbu pabeigšanai.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X