21 | 01 | 2021
A+
A-

Koku ciršanas saskaņošana, plānojot būvniecību

Rīgas pilsētas būvvaldes speciālisti nereti saskaras ar situācijām, kad būvniecības ieceres ierosinātājs iesniedzis būvniecības dokumentāciju, taču nav saņēmis koku ciršanas atļauju, tādējādi paildzinot lēmuma par būvatļaujas izsniegšanu pieņemšanu un riskējot pārstrādāt būvniecības ieceres risinājumus. Lai šādas situācijas neveidotos, aicinām saņemt koku ciršanas atļauju PIRMS būvniecības dokumentācijas (būvprojekta minimālā sastāvā) iesniegšanas Būvvaldē.

Infografikas attēls par koku ciršanas saskaņošanu, plānojot būvniecību.

Pareizā secība koku ciršanas saskaņošanai un ciršanas veikšanai:

 1. būvniecības ierosinātājs iesniedz Būvvaldē koku ciršanas priekšlikumu (saite uz e-pakalpojumu: https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5516/ProcesaApraksts);
  Koku ciršanas saskaņošanai zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Būvvaldē:

  1. motivētu rakstveida iesniegumu (norādot plānoto cērtamo koku atrašanās vietu zemesgabalā);
  2. dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu (ja ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks);
  3. zemesgabala robežu plāna apliecinātu kopiju;
  4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu;
  5. būveksperta slēdzienu, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību.
 2. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija izskata koku ciršanas priekšlikumu un, ja nepieciešams, uzdod būvniecības ierosinātājam veikt koku ciršanas publisko apspriešanu;
 3. pēc koku ciršanas publiskās apspriešanas beigām Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija pieņem lēmumu par koku ciršanu;
 4. būvniecības ierosinātājs, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (https://bis.gov.lv/lv), iesniedz Būvvaldē būvniecības dokumentāciju (būvprojektu minimālā sastāvā),
 5. Būvvalde izsniedz būvatļauju, būvniecības ierosinātājs veic projektēšanu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 6. kad būvprojekts pilnībā saskaņots un Būvvalde atļāvusi veikt būvdarbus, būvniecības ierosinātājs īsteno koku ciršanu.

Ja koku ciršanas saskaņošana uzsākta pēc būvniecības dokumentācijas (būvprojekta minimālā sastāvā) iesniegšanas, Rīgas pilsētas būvvalde būvatļauju izsniegs tikai pēc tam, kad būvniecības ierosinātājs būs saņēmis atļauju par koku ciršanu. Ja koku ciršana netiek atbalstīta, būvniecības ierosinātājam var nākties koriģēt būvniecības ieceres risinājumus.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X