02 | 09 | 2020
A+
A-

Par izziņām par būvju neesību dabā

Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) ir informējis Būvvaldi, ka kopš 01.04.2020. ir nodrošināta kadastra datu aktualizācija, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) ar datu apmaiņas servisu no būvniecības informācijas sistēmas (BIS) saņemtas ziņas par būves neesību. Šajos gadījumos datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā notiks automātiski bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma. Līdz ar to, ja Kadastra informācijas sistēmā tiks saņemta informācija no būvniecības informācijas sistēmas, ierosinātājam vairs nebūs jāvēršas VZD ar iesniegumu, lai ierosinātu būves dzēšanu.

Būvvalde informē, ka izziņu par būves neesību būvniecības informācijas sistēmā iespējams sagatavot tikai tad, ja iesniegums par būves neesību saņemts būvniecības informācijas sistēmā.

Ievērojot minēto, lai saņemtu izziņu par būves neesību, kas ir nepieciešama neesošas būves dzēšanai Kadastra informācijas sistēmā, kā arī zemesgrāmatā, publiskajā portālā būvniecības informācijas sistēmā nepieciešams aizpildīt iesniegumu par būves neesību. Iesniegums iesniedzams par katru būvi atsevišķi.

Būvvalde aicina kadastra subjektus izziņas par būves neesību pieprasīt elektroniski būvniecības informācijas sistēmā, aizpildot  iesniegumu par būves neesību.

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 11. punktā noteikts, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja vai lietotāja pieprasījuma saņemšanas 10 darbdienu laikā veic apsekošanu dabā un izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību. Izziņā par būves neesību būvvalde norāda ziņas par objektu (būves kadastra apzīmējums, būves īpašnieks, būves lietošanas veids un būves raksturlielumi) un zemesgabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums, zemes vienības adrese, zemesgabala īpašnieks).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X