16 | 12 | 2020
A+
A-

Pārskats par attīstības ieceres zemes vienībā Mārsila ielā 58, Rīgā publiskās apspriešanas rezultātiem

Lai noskaidrotu apkārtējo iedzīvotāju viedokli par attīstības ieceri zemes vienībā Mārsila ielā 58, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6298; turpmāk – Zemesgabala attīstības iecere), kā arī izlemtu jautājumu par detālplānojuma piemērošanu vai nepiemērošanu, Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 20.10.2020. pieņēma lēmumu Nr. BV-20-8165-ap “Par atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu detālplānojuma zemes vienībai Mārsila ielā 58, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6298) izstrādes uzsākšanai”.

Zemesgabala attīstības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 02.11.2020. līdz 30.11.2020. (ieskaitot).

Informatīvie materiāli no 02.11.2020. līdz 30.11.2020. (ieskaitot) tika izvietoti:

  1. interneta mājaslapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes un priekšlikumus līdz 30.11.2020. (ieskaitot) varēja iesniegt:

  1. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”;
  2. sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā;
  3. jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800).

Būvvaldes padomes 09.12.2020. sēdē tika izskatīts un ar Būvvaldes 14.12.2020. lēmumu Nr. BV-20-9864-ap apstiprināts pārskats par attīstības ieceres zemes vienībā Mārsila ielā 58, Rīgā publiskās apspriešanas rezultātiem, kā arī secināts, ka, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.4. apakšpunktā noteiktajam, minētās ieceres īstenošanai detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama.

Lēmums
Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X