21 | 02 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Antonijas ielā 17, Antonijas ielā 17A, Antonijas ielā 21 un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas Būvvaldes 2017. gada 14. februāra lēmumu Nr. BV-17-37-ls   apstiprināts  detālplānojums zemes vienībām Rīgā,  Antonijas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 019 0152), Antonijas ielā17A, (kadastra apzīmējums 0100 019 0003 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0092 sastāvā), Antonijas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 019 2000) un Strēlnieku ielā 4C (kadastra apzīmējums 0100 019 0005 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0087 sastāvā).

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv sadaļā “Detālplānojumi” un https://geolatvija.lv

Lēmums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Grafiskā daļa (zip formāts)
Kopsavilkums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X