05 | 05 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-2518-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Vietējās nozīmes tirdzniecības un pakalpojumu objekta izvietošana Zemes vienībā.

Detālplānojuma ierosinātājs – Gaļina Podgaiska

Detālplānojuma teritorijas robeža
Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X