04 | 03 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Elizabetes ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0124)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 2. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-2777-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Elizabetes ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0124) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir apstādījumu teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – īslaicīgas lietošanas būves (kafejnīcas) izvietošana Zemes vienībā, Kronvalda parka teritorijas daļā, Elizabetes ielas un Kronvalda bulvāra stūrī.

Detālplānojuma izstrādātājs – arhitekts Ēriks Lipiņš.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Detālplānojuma teritorijas robeža
Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X