21 | 07 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 076 0803), Rīgā

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 8. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-9067-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai zemes vienībā, paredzot un realizējot tajā 3 (trīs) daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecību ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.Zemes vienības sadalīšana, paredzot katru dzīvojamo māju izvietot atsevišķā zemesgabalā.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „SOLITŪDES MĀJAS” (reģ. Nr. 40103803816)

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Lēmums

Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X