29 | 12 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 23. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-18811-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija, kur dzīvojamās funkcijas īpatsvars zemesgabalā apbūvē ir vismaz 20% (JC1), un ielu teritorija (I).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai Zemes vienībā, kas atrodas Vecrīgā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības numurs 7442) teritorijā, UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības numurs 852) teritorijā un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Vecrīgas arheoloģijas komplekss” (aizsardzības Nr. 2070) I zonā, paredzot viesnīcu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Detālplānojuma ierosinātājs – “PAS DE MARQUE”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X