14 | 09 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kaplavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 2333)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 1. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5642-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Kaplavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 2333) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jaukas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt ar Rīgas domes 13.09.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Par Bikstu ielai un Kaplavas ielai piegulošās teritorijas detālplānojuma (Rīgas attīstības plāns 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 ”Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu” (turpmāk – Detālplānojums) apstiprināto Detālplānojumu noteikto Zemes vienības funkcionālo izmatošanu, paredzot sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, izglītības iestāde, sabiedriska iestāde, ārstniecības iestāde.

Detālplānojuma ierosinātājs – rehabilitācijas centrs „Poga”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X